Prev Chapter 1 Chronicles 23 Next Chapter
1
Daud
1dywdw
<1732>
menjadi tua
2Nqz
<2204>
dan
 
 
genap
3ebvw
<7646>
hari-harinya
4Mymy
<3117>
Dia
 
 
mengangkat
5Klmyw
<4427> ==>
 
6ta
<853>
Salomo
7hmls
<8010>
anaknya
8wnb
<1121>
menjadi raja
5Klmyw
<== <4427>
atas
9le
<5921>
Israel
10larvy
<3478>
2
Dia
 
 
mengumpulkan
1Poayw
<622>
 
2ta
<853>
seluruh
3lk
<3605>
pembesar
4yrv
<8269>
Israel
5larvy
<3478>
para
 
 
imam
6Mynhkhw
<3548>
dan
 
 
orang-orang Lewi
7Mywlhw
<3881>
3
Orang-orang Lewi
2Mywlh
<3881>
yang
 
 
berumur
3Nbm
<1121>
tiga puluh
4Mysls
<7970>
tahun
5hns
<8141>
ke atas
6hlemw
<4605>
dihitung
1wrpoyw
<5608>
satu demi satu
9Mtlglgl
<1538>
 
7yhyw
<1961>
Jumlah
8Mrpom
<4557>
mereka adalah
 
 
38.000
13Pla 12hnwmsw 11Mysls
<505> <8083> <7970>
orang
10Myrbgl
<1397>
4
Daud berkata Dari

mereka
1hlam
<428>
semua
 
 
24.000
9Pla 8hebraw 7Myrve
<505> <702> <6242>
orang
 
 
mengawasi
2xunl
<5329>
pekerjaan
4tkalm
<4399>
di
3le
<5921>
bait
5tyb
<1004>
TUHAN
6hwhy
<3068>
6.000
13Mypla 12tss
<505> <8337>
orang menjadi
 
 
pengatur
10Myrjsw
<7860>
dan
 
 
hakim
11Myjpsw
<8199>
5
4.000
2Mypla 1tebraw
<505> <702>
orang menjadi
 
 
penjaga pintu gerbang
3Myres
<7778>
dan
 
 
4.000
5Mypla 4tebraw
<505> <702>
orang
 
 
menyanyikan puji-pujian
6Myllhm
<1984>
bagi
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
dengan
 
 
alat-alat musik
8Mylkb
<3627>
yang
9rsa
<834>
telah aku
 
 
buat
10ytyve
<6213>
untuk
 
 
melantunkan puji-pujian
11llhl
<1984>
6
Daud
2dywd
<1732>
membagi
1Mqlxyw
<2505>
mereka ke dalam
 
 
kelompok-kelompok
3twqlxm
<4256>
menurut
 
 
keturunan
4ynbl o
<1121>
Lewi
5ywl
<3878>
yakni
 
 
Gerson
6Nwsrgl
<1647>
Kehat
7thq
<6955>
dan
 
 
Merari
8yrrmw
<4847>
 
9o
<0>
7
Yang termasuk orang
 
 
Gerson
1ynsrgl
<1649>
adalah
 
 
Ladan
2Ndel
<3936>
dan
 
 
Simei
3yemsw
<8096>
 
4o
<0>
8
Anak-anak
1ynb
<1121>
Ladan
2Ndel
<3936>
ada
 
 
tiga
7hsls
<7969>
orang yaitu
 
 
Yehiel
4layxy
<3171>
sebagai
 
 
kepala
3sarh
<7218>
Zetam
5Mtzw
<2241>
dan
 
 
Yoel
6lawyw
<3100>
 
8o
<0>
9
Anak-anak
1ynb
<1121>
Simei
2yems
<8096>
ada
 
 
tiga
6hsls
<7969>
orang yaitu
 
 
Selomit
3*tymwls {twmls}
<8013>
Haziel
4layzxw
<2381>
dan
 
 
Haran
5Nrhw
<2039>
Inilah
7hla
<428>
para
 
 
kepala
8ysar
<7218>
kaum
9twbah
<1>
keluarga
 
 
Ladan
10Ndell
<3936>
 
11o
<0>
10
Anak-anak
1ynbw
<1121>
Simei
2yems
<8096>
adalah
 
 
Yahat
3txy
<3189>
Ziza
4anyz
<2126>
Yeush
5sweyw
<3266>
dan
 
 
Beria
6heyrbw
<1283>
Empat orang
 
 
ini
7hla
<428>
adalah
 
 
anak-anak
8ynb
<1121>
Simei
9yems
<8096>
 
10hebra
<702>
11
Yahat
2txy
<3189>
adalah
1yhyw
<1961>
kepala
3sarh
<7218>
Ziza
4hzyzw
<2125>
orang
 
 
kedua
5ynsh
<8145>
tetapi
 
 
Yeush
6sweyw
<3266>
dan
 
 
Beria
7heyrbw
<1283>
tidak
8al
<3808>
mempunyai
 
 
banyak
9wbrh
<7235>
anak
10Mynb
<1121>
sehingga
11wyhyw
<1961>
mereka diperhitungkan
 
 
sebagai
14hdqpl
<6486>
satu
15txa
<259>
kaum
13ba
<1>
keluarga
12tybl
<1004>
 
16o
<0>
12
Anak-anak
1ynb
<1121>
Kehat
2thq
<6955>
ada
 
 
empat
7hebra
<702>
yaitu
 
 
Amram
3Mrme
<6019>
Yizhar
4rhuy
<3324>
Hebron
5Nwrbx
<2275>
dan
 
 
Uziel
6layzew
<5816>
 
8o
<0>
13
Anak-anak
1ynb
<1121>
Amram
2Mrme
<6019>
adalah
 
 
Harun
3Nrha
<175>
dan
 
 
Musa
4hsmw
<4872>
Harun
6Nrha
<175>
dipisahkan
5ldbyw
<914>
untuk
 
 
menguduskan
7wsydqhl
<6942>
peralatan
 
 
mahakudus
9Mysdq 8sdq
<6944> <6944>
Dia
10awh
<1931>
dan
 
 
keturunannya
11wynbw
<1121>
sampai
12de
<5704>
selama-lamanya
13Mlwe
<5769>
harus
 
 
membakar
14ryjqhl
<6999>
dupa di
 
 
hadapan
15ynpl
<6440>
TUHAN
16hwhy
<3068>
menyelenggarakan
17wtrsl
<8334>
ibadah kepada-Nya dan mengucapkan
 
 
berkat
18Krblw
<1288>
dalam
 
 
nama-Nya
19wmsb
<8034>
sampai
20de
<5704>
selama-lamanya
21Mlwe
<5769>
14
Anak-anak
4wynb
<1121>
Musa
1hsmw
<4872>
abdi
2sya
<376>
Allah
3Myhlah
<430>
itu
 
 
digolongkan
5warqy
<7121>
dalam
6le
<5921>
suku
7jbs
<7626>
Lewi
8ywlh
<3878>
15
Anak-anak
1ynb
<1121>
Musa
2hsm
<4872>
adalah
 
 
Gersom
3Msrg
<1647>
dan
 
 
Eliezer
4rzeylaw
<461>
16
Anak
1ynb
<1121>
Gersom
2Mwsrg
<1647>
adalah
 
 
Sebuel
3lawbs
<7619>
yang menjadi
 
 
kepala
4sarh
<7218>
17
Anak
2ynb
<1121>
Eliezer
3rzeyla
<461>
adalah
1wyhyw
<1961>
Rehabya
4hybxr
<7345>
yang
 
 
menjadi
7hyh
<1961>
kepala
5sarh
<7218>
Eliezer
8rzeylal
<461>
tidak
6alw
<3808>
mempunyai
 
 
anak
9Mynb
<1121>
lain
10Myrxa
<312>
tetapi
 
 
anak-anak
11ynbw
<1121>
Rehabya
12hybxr
<7345>
sangat
13wbr
<7235>
banyak
14hleml
<4605>
18
Anak
1ynb
<1121>
Yizhar
2rhuy
<3324>
adalah
 
 
Selomit
3tymls
<8019>
yang menjadi
 
 
kepala
4sarh
<7218>
 
5o
<0>
19
Anak-anak
1ynb
<1121>
Hebron
2Nwrbx
<2275>
adalah
 
 
Yeria
3whyry
<3404>
yang menjadi
 
 
kepala
4sarh
<7218>
Amarya
5hyrma
<568>
yang
 
 
kedua
6ynsh
<8145>
Yahaziel
7layzxy
<3166>
yang
 
 
ketiga
8ysylsh
<7992>
dan
 
 
Yekameam
9Memqyw
<3360>
yang
 
 
keempat
10yeybrh
<7243>
20
Anak-anak
1ynb
<1121>
Uziel
2layze
<5816>
adalah
 
 
Mikha
3hkym
<4318>
yang menjadi
 
 
kepala
4sarh
<7218>
dan
 
 
Yisia
5hysyw
<3449>
yang
 
 
kedua
6ynsh
<8145>
 
7o
<0>
21
Anak-anak
1ynb
<1121>
Merari
2yrrm
<4847>
adalah
 
 
Mahli
3ylxm
<4249>
dan
 
 
Musi
4yswmw
<4187>
Anak-anak
5ynb
<1121>
Mahli
6ylxm
<4249>
adalah
 
 
Eleazar
7rzela
<499>
dan
 
 
Kish
8syqw
<7027>
22
Eleazar
2rzela
<499>
mati
1tmyw
<4191>
tanpa
3alw
<3808>
memiliki
4wyh
<1961>
 
5wl
<0>
anak
6Mynb
<1121>
laki-laki
7yk
<3588>
hanya
8Ma
<518>
anak perempuan
9twnb
<1323>
saja
10Mwavyw
<5375>
Anak-anak
11ynb
<1121>
Kish
12syq
<7027>
sepupu mereka mengawini
 
 
mereka
13Mhyxa
<251>
23
Anak-anak
1ynb
<1121>
Musi
2yswm
<4187>
ada
 
 
tiga
6hsls
<7969>
orang yaitu
 
 
Mahli
3ylxm
<4249>
Eder
4rdew
<5740>
dan
 
 
Yeremot
5twmryw
<3406>
24
Itulah
1hla
<428>
keturunan
2ynb
<1121>
Lewi
3ywl
<3878>
menurut
 
 
kaum
5Mhytba
<1>
keluarganya
4tybl
<1004>
Mereka adalah para
 
 
kepala
6ysar
<7218>
kaum
7twbah
<1>
yang
 
 
didaftarkan
9rpomb
<4557>
menurut
 
 
nama
10twms
<8034>
mereka dan
 
 
dihitung
8Mhydwqpl
<6485>
seorang demi seorang
11Mtlglgl
<1538>
yakni yang
 
 
berumur
17Nbm
<1121>
dua puluh
18Myrve
<6242>
tahun
19hns
<8141>
ke atas
 
 
Merekalah
20hlemw
<4605>
yang
 
 
melakukan
12hve
<6213>
pekerjaan
13hkalmh
<4399>
pelayanan
14tdbel
<5656>
di
 
 
bait
15tyb
<1004>
TUHAN
16hwhy
<3068>
25
Daud
3dywd
<1732>
berkata
2rma
<559>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
telah
1yk
<3588>
mengaruniakan keamanan
4xynh
<5117>
kepada
 
 
umat-Nya
8wmel
<5971>
dan
 
 
berdiam
9Nksyw
<7931>
di
 
 
Yerusalem
10Mlswryb
<3389>
untuk
11de
<5704>
selama-lamanya
12Mlwel
<5769>
26
Jadi
1Mgw
<1571>
orang-orang Lewi
2Mywll
<3881>
tidak
3Nya
<369>
perlu lagi
 
 
mengangkat
4tavl
<5375>
 
5ta
<853>
Bait Suci
6Nksmh
<4908>
dan
7taw
<853>
seluruh
8lk
<3605>
perlengkapan
9wylk
<3627>
untuk
 
 
ibadah
10wtdbel
<5656>
27
Sesuai
1yk
<3588>
dengan
 
 
titah
2yrbdb
<1697>
Daud
3dywd
<1732>
yang
 
 
terakhir
4Mynrxah
<314>
anak-anak
7ynb
<1121>
Lewi
8ywl
<3881>
yang
 
 
didaftarkan
6rpom
<4557>
adalah
 
 
mereka
5hmh
<1992>
yang
 
 
berumur
9Nbm
<1121>
dua puluh
10Myrve
<6242>
tahun
11hns
<8141>
ke atas
12hlemlw
<4605>
28
 
1yk
<3588>
Tugas
2Mdmem
<4612> ==>
orang
 
 
Lewi
2Mdmem
<== <4612>
adalah
 
 
membantu
3dyl
<3027>
anak-anak
4ynb
<1121>
Harun
5Nrha
<175>
dalam
 
 
pelayanan
6tdbel
<5656>
di
 
 
bait
7tyb
<1004>
TUHAN
8hwhy
<3068>
mengawasi
9le
<5921>
pelataran
10twruxh
<2691>
dan
11lew
<5921>
kamar-kamar
12twkslh
<3957>
 
13lew
<5921>
menahirkan
14trhj
<2893>
semua
15lkl
<3605>
barang
 
 
kudus
16sdq
<6944>
dan melakukan
 
 
pekerjaan
17hvemw
<4639>
pelayanan
18tdbe
<5656>
di
 
 
bait
19tyb
<1004>
Allah
20Myhlah
<430>
29
Mereka juga harus menyiapkan
 
 
roti
1Mxllw
<3899>
sajian
2tkremh
<4635>
tepung halus
3tlolw
<5560>
untuk
 
 
kurban sajian
4hxnml
<4503>
roti tipis
5yqyqrlw
<7550>
tidak beragi
6twumh
<4682>
bahan
 
 
panggangan
7tbxmlw
<4227>
bahan
 
 
adonan
8tkbrmlw
<7246>
dan
 
 
segala
9lklw
<3605>
timbangan
10hrwvm
<4884>
dan
 
 
ukuran
11hdmw
<4060>
30
Mereka
 
 
bertugas
1dmelw
<5975>
setiap pagi
3rqbb 2rqbb
<1242> <1242>
untuk
 
 
mengucap syukur
4twdhl
<3034>
dan
 
 
memuji
5llhlw
<1984>
TUHAN
6hwhyl
<3068>
demikian
7Nkw
<3651>
pula pada
 
 
sore hari
8brel
<6153>
31
dan kapan saja
 
 
kurban-kurban bakaran
3twle
<5930>
 
1lklw
<3605>
dipersembahkan
2twleh
<5927>
kepada
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
pada
 
 
hari-hari Sabat
5twtbsl
<7676>
bulan-bulan baru
6Mysdxl
<2320>
dan
 
 
hari-hari raya
7Mydemlw
<4150>
tertentu Mereka harus menyediakannya
10Mhyle
<5921>
secara teratur
11dymt
<8548>
di hadapan
12ynpl
<6440>
Tuhan
13hwhy
<3068>
menurut
 
 
jumlah
8rpomb
<4557>
yang
 
 
ditentukan
9jpsmk
<4941>
bagi mereka
 
 
32
Mereka juga bertanggung
 
 
jawab
1wrmsw
<8104>
 
2ta
<853>
mengurus
3trmsm
<4931>
Tenda
4lha
<168>
Pertemuan
5dewm
<4150>
dan
6taw
<853>
tempat
7trmsm
<4931>
kudus
8sdqh
<6944>
serta
 
 
melayani
9trmsmw
<4931>
anak-anak
10ynb
<1121>
Harun
11Nrha
<175>
dan
 
 
saudara-saudaranya
12Mhyxa
<251>
dalam
 
 
pelayanan
13tdbel
<5656>
di
 
 
bait
14tyb
<1004>
TUHAN
15hwhy
<3068>
 
16P
<0>