Prev Chapter 2 Chronicles 11 Next Chapter
1
Ketika
 
 
Rehabeam
2Mebxr
<7346>
sampai
1abyw
<935>
di
 
 
Yerusalem
3Mlswry
<3389>
dia
 
 
mengumpulkan
4lhqyw
<6950>
180.000
11Pla 10Mynwmsw 9ham
<505> <8084> <3967>
pemuda
12rwxb
<970>
terpilih dari kaum
5ta
<853>
keturunan
6tyb
<1004>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
dan
 
 
Benyamin
8Nmynbw
<1144>
untuk
14hmxlm 13hve
<4421> <6213>
berperang
15Mxlhl
<3898>
melawan
16Me
<5973>
orang
 
 
Israel
17larvy
<3478>
dan
 
 
mengembalikan
18byshl
<7725>
 
19ta
<853>
kerajaan
20hklmmh
<4467>
itu kepada
 
 
Rehabeam
21Mebxrl
<7346>
 
22P
<0>
2
Namun
1yhyw
<1961>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3069>
datang
 
 
kepada
4la
<413>
Semaya
5whyems
<8098>
abdi
6sya
<376>
TUHAN
7Myhlah
<430>
yang
 
 
berbunyi
8rmal
<559>
3
Katakan
1rma
<559>
kepada
2la
<413>
Rehabeam
3Mebxr
<7346>
anak
4Nb
<1121>
Salomo
5hmls
<8010>
raja
6Klm
<4428>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
dan
 
 
kepada
8law
<413>
semua
9lk
<3605>
orang
 
 
Israel
10larvy
<3478>
di
 
 
Yehuda
11hdwhyb
<3063>
dan
 
 
Benyamin
12Nmynbw
<1144>
 
13rmal
<559>
4
Inilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Jangan
4al
<3808>
maju
5wlet
<5927>
dan
 
 
jangan
6alw
<3808>
berperang
7wmxlt
<3898>
melawan
8Me
<5973>
saudara-saudaramu
9Mkyxa
<251>
Pulanglah
10wbws
<7725>
masing-masing
11sya
<376>
ke
 
 
rumahnya
12wtybl
<1004>
sebab
13yk
<3588>
 
15hyhn 14ytam
<1961> <853>
hal
16rbdh
<1697>
ini
17hzh
<2088>
terjadi karena Aku Mereka
 
 
mendengarkan
18wemsyw
<8085>
 
19ta
<853>
firman
20yrbd
<1697>
TUHAN
21hwhy
<3068>
dan tidak
22wbsyw
<7725>
maju
23tklm
<1980>
menyerang
24la
<413>
Yerobeam
25Mebry
<3379>
 
26P
<0>
5
Rehabeam
2Mebxr
<7346>
tinggal
1bsyw
<3427>
di
 
 
Yerusalem
3Mlswryb
<3389>
dan
 
 
membangun
4Nbyw
<1129>
kota-kota
5Myre
<5892>
berkubu
6rwuml
<4692>
di
 
 
Yehuda
7hdwhyb
<3063>
6
Dia
 
 
membangun
1Nbyw
<1129>
 
3tyb 2ta
<0> <853>
Betlehem
4Mxl
<1035>
 
5taw
<853>
Etam
6Mjye
<5862>
 
7taw
<853>
Tekoa
8ewqt
<8620>
7
 
2tyb 1taw
<0> <853>
Bet-Zur
3rwu
<1049>
 
4taw
<853>
Sokho
5wkwv
<7755>
 
6taw
<853>
Adulam
7Mlde
<5725>
8
 
1taw
<853>
Gat
2tg
<1661>
 
3taw
<853>
Mares
4hsrm
<4762>
 
5taw
<853>
Zif
6Pyz
<2128>
9
 
1taw
<853>
Adoraim
2Myrwda
<115>
 
3taw
<853>
Lakhis
4sykl
<3923>
 
5taw
<853>
Azeka
6hqze
<5825>
10
 
1taw
<853>
Zora
2heru
<6881>
 
3taw
<853>
Ayalon
4Nwlya
<357>
dan
5taw
<853>
Hebron
6Nwrbx
<2275>
kota-kota
10yre
<5892>
berkubu
11twrum
<4694>
yang
7rsa
<834>
terletak di
 
 
Yehuda
8hdwhyb
<3063>
dan
 
 
Benyamin
9Nmynbbw
<1144>
11
Dia
 
 
memperkuat
1qzxyw
<2388>
kota-kota
2ta
<853>
berkubu
3twrumh
<4694>
itu dan
 
 
menempatkan
4Ntyw
<5414>
 
5Mhb
<0>
kepala-kepala
6Mydygn
<5057>
pasukan dengan
 
 
persediaan
7twruaw
<214>
makanan
8lkam
<3978>
minyak
9Nmsw
<8081>
dan
 
 
anggur
10Nyyw
<3196>
12
Dia menempatkan
 
 
perisai
4twnu
<6793>
dan
 
 
tombak
5Myxmrw
<7420>
di
 
 
setiap
1lkbw
<3605>
kota
2rye
<5892>
 
6Mqzxyw
<2388>
dan
7hbrhl
<7235>
membuat
 
 
kota-kota
3ryew
<5892>
itu menjadi
 
 
sangat
8dam
<3966>
kukuh
10wl 9yhyw
<0> <1961>
Yehuda
11hdwhy
<3063>
dan
 
 
Benyamin
12Nmynbw
<1144>
menjadi miliknya
13o
<0>
13
Para
 
 
imam
1Mynhkhw
<3548>
dan
 
 
orang Lewi
2Mywlhw
<3881>
di
3rsa
<834>
seluruh
4lkb
<3605>
Israel
5larvy
<3478>
menggabungkan
6wbuyth
<3320>
diri dengan Rehabeam

dari
7wyle
<5921>
seluruh
8lkm
<3605>
wilayah
9Mlwbg
<1366>
mereka
 
 
14
Orang-orang Lewi
3Mywlh
<3881>
 
1yk
<3588>
meninggalkan
2wbze
<5800>
 
4ta
<853>
tanah-tanah penggembalaan
5Mhysrgm
<4054>
dan
 
 
milik
6Mtzxaw
<272>
mereka lalu
 
 
datang
7wklyw
<1980>
ke
 
 
Yehuda
8hdwhyl
<3063>
dan
 
 
Yerusalem
9Mlswrylw
<3389>
karena
10yk
<3588>
Yerobeam
12Mebry
<3379>
dan
 
 
anak-anaknya
13wynbw
<1121>
melarang
11Mxynzh
<2186>
mereka
 
 
memegang jabatan imam
14Nhkm
<3547>
TUHAN
15hwhyl
<3068>
15
Yerobeam
 
 
mengangkat
1dmeyw
<5975>
 
2wl
<0>
imam-imam
3Mynhk
<3548>
untuk
 
 
bukit-bukit pengurbanan
4twmbl
<1116>
untuk
 
 
kambing-kambing
5Myryevlw
<8163>
jantan dan untuk
 
 
anak-anak sapi
6Mylgelw
<5695>
jantan
 
 
yang
7rsa
<834>
dia
 
 
buat
8hve
<6213>
16
Mereka yang membulatkan
6ta 5Myntnh
<853> <5414>
hati
7Mbbl
<3824>
untuk
 
 
mencari
8sqbl
<1245>
 
9ta
<853>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allah
11yhla
<430>
Israel dari
 
 
seluruh
2lkm
<3605>
suku
3yjbs
<7626>
Israel
12larvy 4larvy
<3478> <3478>
mengikuti
1Mhyrxaw
<310>
orang-orang Lewi
 
 
ke
13wab
<935>
Yerusalem
14Mlswry
<3389>
untuk
 
 
mempersembahkan
15xwbzl
<2076>
kurban kepada
 
 
TUHAN
16hwhyl
<3068>
Allah
17yhla
<430>
nenek moyang
18Mhytwba
<1>
mereka
 
 
17
Mereka
 
 
mengukuhkan
1wqzxyw
<2388>
 
2ta
<853>
kerajaan
3twklm
<4438>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
dan
 
 
memperkuat
5wumayw
<553>
kedudukan
6ta
<853>
Rehabeam
7Mebxr
<7346>
anak
8Nb
<1121>
Salomo
9hmls
<8010>
selama
 
 
tiga
18swls
<7969>
tahun
10Mynsl
<8141>
Dalam
 
 
tiga
11swls
<7969>
tahun
17Mynsl
<8141>
itu mereka
 
 
hidup
12yk
<3588>
mengikuti
13wklh
<1980>
jejak
14Krdb
<1870>
Daud
15dywd
<1732>
dan
 
 
Salomo
16hmlsw
<8010>
18
 
2wl
<0>
Rehabeam
3Mebxr
<7346>
mengambil
1xqyw
<3947>

5ta 4hsa
<853> <802>
Mahalat
6tlxm
<4258>
anak
7*tb {Nb}
<1121>
perempuan
8twmyry
<1323>
Yerimot
 
 
anak
9Nb
<1121>
Daud
10dywd
<1732>
dengan
 
 
Abihail
11lyhyba
<32>
anak perempuan
12tb
<1323>
Eliab
13bayla
<446>
anak
14Nb
<1121>
Isai
15ysy
<3448>
19
Dia
 
 
melahirkan
1dltw
<3205>
baginya
2wl
<0>
anak-anak
3Mynb
<1121>
lelaki
 
 
yaitu
4ta
<853>
Yeush
5swey
<3266>
 
6taw
<853>
Semarya
7hyrms
<8114>
dan
8taw
<853>
Zaham
9Mhz
<2093>
20
Sesudah
1hyrxaw
<310>
itu Rehabeam
 
 
mengambil
2xql
<3947>
 
3ta
<853>
Maakha
4hkem
<4601>
anak
5tb
<1323>
Absalom
6Mwlsba
<53>
yang kemudian
 
 
melahirkan
7dltw
<3205>
baginya
8wl
<0>
 
9ta
<853>
Abia
10hyba
<29>
 
11taw
<853>
Atai
12yte
<6262>
 
13taw
<853>
Ziza
14azyz
<2124>
dan
15taw
<853>
Selomit
16tymls
<8019>
21
Rehabeam
2Mebxr
<7346>
mencintai
1bhayw
<157>
 
3ta
<853>
Maakha
4hkem
<4601>
anak
5tb
<1323>
Absalom
6Mwlsba
<53>
itu dibanding
 
 
semua
7lkm
<3605>
istri
8wysn
<802>
dan
 
 
gundiknya
9wysglypw
<6370>
Dia
 
 
mengambil
14avn
<5375>
18
13hrve 12hnwms
<6240> <8083>
 
10yk
<3588>
istri
11Mysn
<802>
dan
 
 
60
16Myss
<8346>
gundik
15Mysglypw
<6370>
dan
 
 
memperoleh
17dlwyw
<3205>
28 delapan
19hnwmsw 18Myrve
<8083> <6242>
anak
20Mynb
<1121>
laki-laki dan
 
 
60
21Myssw
<8346>
anak perempuan
22twnb
<1323>
22
Rehabeam
3Mebxr
<7346>
mengangkat
4ta
<853>
Abia
5hyba
<29>
anak
6Nb
<1121>
Maakha
7hkem
<4601>
sebagai
1dmeyw
<5975>
kepala
2sarl
<7218>
dan
 
 
pemuka
8dygnl
<5057>
di antara
 
 
saudara-saudaranya
9wyxab
<251>
karena
10yk
<3588>
dia bermaksud
 
 
menjadikannya
11wkylmhl
<4427> ==>
seorang
 
 
raja
11wkylmhl
<== <4427>
23
Dia bertindak dengan
 
 
bijak
1Nbyw
<995>
dan
 
 
menyebarkan
2Urpyw
<6555>
semua
3lkm
<3605>
anaknya
4wynb
<1121>
ke
 
 
seluruh
5lkl
<3605>
daerah
6twura
<776>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
dan
 
 
Benyamin
8Nmynbw
<1144>
ke
 
 
semua
9lkl
<3605>
kota
10yre
<5892>
yang
 
 
berkubu
11twrumh
<4694>
Dia
 
 
memberi
12Ntyw
<5414>
mereka
13Mhl
<0>
makanan
14Nwzmh
<4202>
yang
 
 
berlimpah
15brl
<7230>
juga menyediakan
16lasyw
<7592>
banyak
17Nwmh
<1995>
istri
18Mysn
<802>
bagi mereka