Prev Chapter Proverbs 21 Next Chapter
1
Hati
3bl
<3820>
raja
4Klm
<4428>
itu seperti
 
 
aliran
1yglp
<6388>
air
2Mym
<4325>
sungai di
 
 
tangan
5dyb
<3027>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Dia
 
 
mengalirkannya
11wnjy
<5186>
ke
7le
<5921>
mana saja
8lk
<3605>
Dia
9rsa
<834>
menginginkannya
10Upxy
<2654>
2
Segala
1lk
<3605>
jalan
2Krd
<1870>
seseorang
3sya
<376>
itu
 
 
lurus
4rsy
<3477>
dalam
 
 
pandangannya
5wynyeb
<5869>
sendiri tetapi
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
menimbang
6Nktw
<8505>
hati
7twbl
<3826>
3
Melakukan
1hve
<6213>
kebenaran
2hqdu
<6666>
dan
 
 
keadilan
3jpsmw
<4941>
lebih disukai
4rxbn
<977>
TUHAN
5hwhyl
<3068>
daripada
 
 
kurban
6xbzm
<2077>
4
Mata
2Mynye
<5869>
yang
 
 
angkuh
1Mwr
<7311>
dan
 
 
hati
4bl
<3820>
yang
 
 
sombong
3bxrw
<7342>
yaitu
 
 
pelita
5rn
<5215>
orang fasik
6Myesr
<7563>
adalah
 
 
dosa
7tajx
<2403>
5
Rancangan
1twbsxm
<4284>
orang
 
 
rajin
2Uwrx
<2742>
pasti
3Ka
<389>
menuntun ke
 
 
kelimpahan
4rtwml
<4195>
tetapi
 
 
setiap
5lkw
<3605>
orang yang
 
 
tergesa-gesa
6Ua
<213>
pasti
7Ka
<389>
mendatangkan
 
 
kekurangan
8rwoxml
<4270>
6
Memperoleh
1lep
<6467>
harta
2twruwa
<214>
dengan
 
 
lidah
3Nwslb
<3956>
yang
 
 
menipu
4rqs
<8267>
adalah
 
 
uap
5lbh
<1892>
yang segera
 
 
lenyap
6Pdn
<5086>
dari orang yang
 
 
mengejar
7ysqbm
<1245>
maut
8twm
<4194>
7
Kekejaman
1ds
<7701>
orang fasik
2Myesr
<7563>
akan
 
 
menyeret
3Mrwgy
<1641>
mereka
 
 
karena
4yk
<3588>
mereka
 
 
menolak
5wnam
<3985>
untuk
 
 
melakukan
6twvel
<6213>
keadilan
7jpsm
<4941>
8
Jalan
2Krd
<1870>
orang
3sya
<376>
berdosa
4rzw
<2054>
itu
 
 
bengkok
1Kpkph
<2019>
tetapi
 
 
perbuatan
7wlep
<6467>
orang
 
 
suci
5Kzw
<2134>
itu
 
 
jujur
6rsy
<3477>
9
Lebih baik
1bwj
<2896>
tinggal
2tbsl
<3427>
di
3le
<5921>
sudut
4tnp
<6438>
atap rumah
5gg
<1406>
daripada di dalam
 
 
rumah yang dibagi
9rbx 8tybw
<2267> <1004>
dengan
 
 
perempuan
6tsam
<802>
yang
 
 
suka bertengkar
7Mynydm
<4079>
10
Hati
1spn
<5315>
orang fasik
2esr
<7563>
menginginkan
3htwa
<183>
kejahatan
4er
<7451>
sesamanya
8wher
<7453>
tidak
5al
<3808>
mendapat
 
 
belas kasihan
6Nxy
<2603>
di
 
 
matanya
7wynyeb
<5869>
11
Ketika
 
 
pencemooh
2Ul
<3887>
dihukum
1sneb
<6064>
orang naif
4ytp
<6612>
menjadi berhikmat
3Mkxy
<2449>
ketika
 
 
orang berhikmat
6Mkxl
<2450>
dididik
5lykvhbw
<7919>
dia
 
 
menerima
7xqy
<3947>
pengetahuan
8ted
<1847>
12
Yang Mahaadil
2qydu
<6662>
memperhatikan
1lykvm
<7919>
rumah
3tybl
<1004>
orang fasik
4esr
<7563>
dan
 
 
menjerumuskan
5Plom
<5557>
orang fasik
6Myesr
<7563>
ke dalam
 
 
kemalangan
7erl
<7451>
13
Siapa
 
 
menutup
1Mja
<331>
telinga
2wnza
<241>
bagi
 
 
teriakan
3tqezm
<2201>
orang miskin
4ld
<1800>
dia
 
 
juga
5Mg
<1571>
akan
6awh
<1931>
berseru-seru
7arqy
<7121>
tetapi
 
 
tidak
8alw
<3808>
dijawab
9hney
<6030>
14
Pemberian
1Ntm
<4976>
secara sembunyi-sembunyi
2rtob
<5643>
memadamkan
3hpky
<3711>
kemarahan
4Pa
<639>
dan
 
 
suap
5dxsw
<7810>
yang
 
 
dirahasiakan
6qxb
<2436>
memadamkan
 
 
kemurkaan
7hmx
<2534>
besar
8hze
<5794>
15
Melakukan
3twve
<6213>
keadilan
4jpsm
<4941>
adalah
 
 
kesukaan
1hxmv
<8057>
bagi
 
 
orang benar
2qydul
<6662>
tetapi
 
 
kengerian
5htxmw
<4288>
bagi
 
 
orang yang melakukan
6ylepl
<6466>
kejahatan
7Nwa
<205>
16
Orang
1Mda
<120>
yang
 
 
menyimpang
2hewt
<8582>
dari
 
 
jalan
3Krdm
<1870>
kebijaksanaan
4lkvh
<7919>
akan
 
 
tinggal
7xwny
<5117>
di
 
 
perkumpulan
5lhqb
<6951>
arwah
6Myapr
<7496>
17
Orang
1sya
<376>
yang
 
 
mencintai
3bha
<157>
kesenangan
4hxmv
<8057>
akan
 
 
menjadi miskin
2rwoxm
<4270>
Orang yang
 
 
senang
5bha
<157>
dengan
 
 
anggur
6Nyy
<3196>
dan
 
 
minyak
7Nmsw
<8081>
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
menjadi kaya
9rysey
<6238>
18
Orang fasik
3esr
<7563>
adalah
 
 
tebusan
1rpk
<3724>
bagi
 
 
orang benar
2qydul
<6662>
dan
 
 
pengkhianat
6dgwb
<898>
sebagai
 
 
ganti
4txtw
<8478>
orang jujur
5Myrsy
<3477>
19
Lebih
 
 
baik
1bwj
<2896>
tinggal
2tbs
<3427>
di
3Urab
<776>
padang gurun
4rbdm
<4057>
daripada bersama
 
 
perempuan
5tsam
<802>
yang suka
 
 
bertengkar
6*Mynydm {Mynwdm}
<4066>
dan
 
 
pemarah
7oekw
<3708>
20
Harta benda
1ruwa
<214>
yang
 
 
berharga
2dmxn
<2530>
dan
 
 
minyak
3Nmsw
<8081>
ada di
 
 
tempat tinggal
4hwnb
<5116>
orang berhikmat
5Mkx
<2450>
tetapi
 
 
orang bodoh
6lyokw
<3684>
 
7Mda
<120>
memboroskannya
8wnelby
<1104>
21
Siapa
 
 
mengejar
1Pdr
<7291>
kebenaran
2hqdu
<6666>
dan
 
 
kesetiaan
3doxw
<2617>
akan
 
 
menemukan
4aumy
<4672>
kehidupan
5Myyx
<2416>
kebenaran
6hqdu
<6666>
dan
 
 
kehormatan
7dwbkw
<3519>
22
Orang berhikmat
4Mkx
<2450>
memanjat
3hle
<5927>
kota
1rye
<5892>
para
 
 
pahlawan
2Myrbg
<1368>
dan
 
 
meruntuhkan
5dryw
<3381>
benteng
6ze
<5797>
yang mereka
 
 
percayai
7hxjbm
<4009>
23
Orang yang
 
 
menjaga
1rms
<8104>
mulut
2wyp
<6310>
dan
 
 
lidahnya
3wnwslw
<3956>
menjaga
4rms
<8104>
dirinya dari
 
 
kesusahan
5twrum
<6869>
 
6wspn
<5315>
24
Orang yang angkuh
1dz
<2086>
dan
 
 
sombong
2ryhy
<3093>
dinamai
4wms
<8034>
pencemooh
3Ul
<3887>
dia
 
 
berlaku
5hvwe
<6213>
dengan
 
 
keangkuhan
7Nwdz
<2087>
yang
 
 
berlebihan
6trbeb
<5678>
25
Keinginan
1twat
<8378>
si
 
 
pemalas
2lue
<6102>
akan
 
 
membunuhnya
3wntymt
<4191>
sebab
4yk
<3588>
tangannya
6wydy
<3027>
menolak
5wnam
<3985>
untuk bekerja
7twvel
<6213>
26
Sepanjang
1lk
<3605>
hari
2Mwyh
<3117>
dia terus
 
 
menginginkan
3hwath
<183>
hasratnya
4hwat
<8378>
tetapi
 
 
orang benar
5qyduw
<6662>
memberi
6Nty
<5414>
dan
 
 
tidak
7alw
<3808>
menahan-nahan
8Kvxy
<2820>
27
Kurban sembelihan
1xbz
<2077>
orang fasik
2Myesr
<7563>
adalah sebuah
 
 
kekejian
3hbewt
<8441>
terlebih
4Pa
<637>
lagi
 
 
kalau
5yk
<3588>
dipersembahkan
7wnayby
<935>
dengan
 
 
maksud jahat
6hmzb
<2154>
28
Saksi
1de
<5707>
dusta
2Mybzk
<3577>
akan
 
 
binasa
3dbay
<6>
tetapi
 
 
orang
4syaw
<376>
yang
 
 
mendengarkan
5emws
<8085>
akan
 
 
terus
6xunl
<5331>
berbicara
7rbdy
<1696>
29
Orang
2sya
<376>
fasik
3esr
<7563>
menebalkan
1zeh
<5810>
mukanya
4wynpb
<6440>
tetapi
 
 
orang jujur
5rsyw
<3477>
 
6awh
<1931>
memikirkan
7*Nyby {Nyky}
<3559>
jalannya
8*wkrd {wykrd}
<1870>
30
Tidak
1Nya
<369>
ada
 
 
kebijaksanaan
2hmkx
<2451>
tidak
3Nyaw
<369>
ada
 
 
pengertian
4hnwbt
<8394>
dan
 
 
tidak
5Nyaw
<369>
ada
 
 
pertimbangan
6hue
<6098>
yang
 
 
dapat
7dgnl
<5048>
melawan
 
 
TUHAN
8hwhy
<3069>
 
9P
<0>
31
Kuda
1owo
<5483>
dipersiapkan untuk
2Nkwm
<3559>
hari
3Mwyl
<3117>
peperangan
4hmxlm
<4421>
tetapi
 
 
kemenangan
6hewsth
<8668>
adalah milik
 
 
TUHAN
5hwhylw
<3068>