Prev Chapter Nehemiah 11 Next Chapter
1
Para
 
 
pemimpin
2yrv
<8269>
rakyat
3Meh
<5971>
menetap
1wbsyw
<3427>
di
 
 
Yerusalem
4Mlswryb
<3389>
sedangkan
 
 
orang-orang yang lain
5rasw
<7605>
 
6Meh
<5971>
membuang
7wlyph
<5307>
undi
8twlrwg
<1486>
untuk
 
 
memilih
9aybhl
<935>
satu
10dxa
<259>
dari
11Nm
<4480>
sepuluh
12hrveh
<6235>
orang yang akan
 
 
menetap
13tbsl
<3427>
di
 
 
Yerusalem
14Mlswryb
<3389>
kota
15rye
<5892>
suci
16sdqh
<6944>
itu dan
 
 
sembilan
17estw
<8672>
orang lainnya
18twdyh
<3027>
menetap di
 
 
kota-kota
19Myreb
<5892>
yang lain
 
 
2
Rakyat
2Meh
<5971>
memberkati
1wkrbyw
<1288>
setiap
3lkl
<3605>
orang
4Mysnah
<376>
yang
 
 
secara sukarela
5Mybdntmh
<5068>
menetap
6tbsl
<3427>
di
 
 
Yerusalem
7Mlswryb
<3389>
 
8P
<0>
3
Inilah
1hlaw
<428>
pemimpin-pemimpin
2ysar
<7218>
provinsi
3hnydmh
<4082>
yang
4rsa
<834>
menetap
5wbsy
<3427>
di
 
 
Yerusalem
6Mlswryb
<3389>
Akan tetapi di
 
 
kota-kota
7yrebw
<5892>
di
 
 
Yehuda
8hdwhy
<3063>
setiap orang
10sya
<376>
tinggal
9wbsy
<3427>
di
 
 
tanah miliknya
11wtzxab
<272>
di
 
 
kota-kota
12Mhyreb
<5892>
yang berbeda Mereka antara lain orang-orang
 
 
Israel
13larvy
<3478>
para
 
 
imam
14Mynhkh
<3548>
orang-orang Lewi
15Mywlhw
<3881>
para
 
 
pelayan bait Allah
16Mynytnhw
<5411>
dan
 
 
keturunan
17ynbw
<1121>
para
 
 
pelayan
18ydbe
<5650>
Salomo
19hmls
<8010>
4
Di
 
 
Yerusalem
1Mlswrybw
<3389>
tinggal
2wbsy
<3427>
orang-orang dari
 
 
keturunan
3ynbm
<1121>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
dan
 
 
keturunan
5ynbmw
<1121>
Benyamin
6Nmynb
<1144>
Dari
 
 
keturunan
7ynbm
<1121>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
Ataya
9hyte
<6265>
anak
10Nb
<1121>
Uzia
11hyze
<5818>
anak
12Nb
<1121>
Zakharia
13hyrkz
<2148>
anak
14Nb
<1121>
Amarya
15hyrma
<568>
anak
16Nb
<1121>
Sefaca
17hyjps
<8203>
anak
18Nb
<1121>
Mahalaleel
19lallhm
<4111>
dari
 
 
keturunan
20ynbm
<1121>
Peres
21Urp
<6557>
5
dan
 
 
Maaseya
1hyvemw
<4641>
anak
2Nb
<1121>
Barukh
3Kwrb
<1263>
anak
4Nb
<1121>
 
5lk
<0>
Kolhoze
6hzx
<3626>
anak
7Nb
<1121>
Hazaya
8hyzx
<2382>
anak
9Nb
<1121>
Adaya
10hyde
<5718>
anak
11Nb
<1121>
Yoyarib
12byrywy
<3114>
anak
13Nb
<1121>
Zakharia
14hyrkz
<2148>
keturunan
15Nb
<1121>
Syela
16ynlsh
<8023>
6
Semua
1lk
<3605>
keturunan
2ynb
<1121>
Peres
3Urp
<6557>
yang
 
 
menetap
4Mybsyh
<3427>
di
 
 
Yerusalem
5Mlswryb
<3389>
berjumlah
 
 
468
9hnmsw 8Myss 7twam 6ebra
<8083> <8346> <3967> <702>
orang
10ysna
<582>
yang
 
 
gagah perkasa
11lyx
<2428>
 
12o
<0>
7
Dari
1hlaw
<428>
keturunan
2ynb
<1121>
Benyamin
3Nmynb
<1144>
Salu
4alo
<5543>
anak
5Nb
<1121>
Mesulam
6Mlsm
<4918>
anak
7Nb
<1121>
Yoed
8dewy
<3133>
anak
9Nb
<1121>
Pedaya
10hydp
<6305>
anak
11Nb
<1121>
Kolaya
12hylwq
<6964>
anak
13Nb
<1121>
Maaseya
14hyvem
<4641>
anak
15Nb
<1121>
Itiel
16laytya
<384>
anak
17Nb
<1121>
Yesaya
18hyesy
<3470>
8
dan
 
 
selanjutnya
1wyrxaw
<310>
Gabai
2ybg
<1373>
dan
 
 
Salai
3ylo
<5543>
928
7hnmsw 6Myrve 5twam 4est
<8083> <6242> <3967> <8672>
orang
 
 
9
Yoel
1lawyw
<3100>
anak
2Nb
<1121>
Zikhri
3yrkz
<2147>
adalah
 
 
pengawas
4dyqp
<6496>
mereka dan
5Mhyle
<5921>
Yehuda
6hdwhyw
<3063>
anak
7Nb
<1121>
Hasenua
8hawnoh
<5574>
adalah orang
 
 
kedua
11hnsm
<4932>
atas
9le
<5921>
kota
10ryeh
<5892>
itu
12P
<0>
10
Dari
1Nm
<4480>
para
 
 
imam
2Mynhkh
<3548>
Yedaya
3hyedy
<3048>
anak
4Nb
<1121>
Yoyarib
5byrywy
<3114>
Yakhin
6Nyky
<3199>
11
Seraya
1hyrv
<8304>
anak
2Nb
<1121>
Hilkia
3hyqlx
<2518>
anak
4Nb
<1121>
Mesulam
5Mlsm
<4918>
anak
6Nb
<1121>
Zadok
7qwdu
<6659>
anak
8Nb
<1121>
Merayot
9twyrm
<4812>
anak
10Nb
<1121>
Ahitub
11bwjyxa
<285>
pemimpin
12dgn
<5057>
bait
13tyb
<1004>
Allah
14Myhlah
<430>
12
dan
 
 
saudara-saudara
1Mhyxaw
<251>
mereka yang
 
 
bekerja
3hkalmh 2yve
<4399> <6213>
di
 
 
Bait
4tybl
<1004>
itu
 
 
822
8Mynsw 7Myrve 6twam 5hnms
<8147> <6242> <3967> <8083>
orang
 
 
Adaya
9hydew
<5718>
anak
10Nb
<1121>
Yeroham
11Mxry
<3395>
anak
12Nb
<1121>
Pelalya
13hyllp
<6421>
anak
14Nb
<1121>
Amzi
15yuma
<557>
anak
16Nb
<1121>
Zakharia
17hyrkz
<2148>
anak
18Nb
<1121>
Pasyhur
19rwxsp
<6583>
anak
20Nb
<1121>
Malkia
21hyklm
<4441>
13
dan
 
 
saudara-saudaranya
1wyxaw
<251>
para kepala
2Mysar
<7218>
kaum keluarga
3twbal
<1>
242
6Mynsw 5Myebra 4Mytam
<8147> <705> <3967>
orang
 
 
Amasai
7yosmew
<6023>
anak
8Nb
<1121>
Asareel
9larze
<5832>
anak
10Nb
<1121>
Ahzai
11yzxa
<273>
anak
12Nb
<1121>
Mesilemot
13twmlsm
<4919>
anak
14Nb
<1121>
Imer
15rma
<564>
14
dan
 
 
saudara-saudara
1Mhyxaw
<251>
mereka para
 
 
pahlawan
2yrwbg
<1368>
yang
 
 
gagah perkasa
3lyx
<2428>
128
6hnmsw 5Myrve 4ham
<8083> <6242> <3967>
orang
 
 
Pengawas
7dyqpw
<6496>
mereka adalah
8Mhyle
<5921>
Zabdiel
9laydbz
<2068>
anak
10Nb
<1121>
Gedolim
12o 11Mylwdgh
<0> <1419>
15
Dari
1Nmw
<4480>
orang-orang Lewi
2Mywlh
<3881>
Semaya
3hyems
<8098>
anak
4Nb
<1121>
Hasub
5bwsx
<2815>
anak
6Nb
<1121>
Azrikam
7Mqyrze
<5840>
anak
8Nb
<1121>
Hasabya
9hybsx
<2811>
anak
10Nb
<1121>
Buni
11ynwb
<1138>
16
Sabetai
1ytbsw
<7678>
dan
 
 
Yozabad
2dbzwyw
<3107>
pemimpin
8ysarm
<7218>
orang-orang Lewi
9Mywlh
<3881>
yang mengawasi
3le
<5921>
pekerjaan
4hkalmh
<4399>
di
 
 
luar
5hnuyxh
<2435>
bait
6tybl
<1004>
Allah
7Myhlah
<430>
17
Lalu
 
 
Matanya
1hyntmw
<4983>
anak
2Nb
<1121>
Mikha
3hkym
<4318>
anak
4Nb
<1121>
Zabdi
5ydbz
<2067>
anak
6Nb
<1121>
Asaf
7Poa
<623>
pemimpin
8sar
<7218>
yang
 
 
memulai
9hlxth
<8462>
nyanyian syukur
10hdwhy
<3034>
dalam
 
 
doa
11hlptl
<8605>
Bakbukya
12hyqbqbw
<1229>
orang
 
 
kedua
13hnsm
<4932>
di antara
 
 
saudara-saudaranya
14wyxam
<251>
dan
 
 
Abda
15adbew
<5653>
anak
16Nb
<1121>
Samua
17ewms
<8051>
anak
18Nb
<1121>
Galal
19llg
<1559>
anak
20Nb
<1121>
Yedutun
21*Nwtwdy {Nwtydy}
<3038>
18
Semua
1lk
<3605>
orang Lewi
2Mywlh
<3881>
di
 
 
kota
3ryeb
<5892>
kudus
4sdqh
<6944>
berjumlah
 
 
284
7hebraw 6Mynms 5Mytam
<702> <8084> <3967>
orang
8P
<0>
19
Para
 
 
penjaga pintu gerbang
1Myrewshw
<7778>
Akub
2bwqe
<6126>
Talmon
3Nwmlj
<2929>
dan
 
 
saudara-saudaranya
4Mhyxaw
<251>
yang
 
 
menjaga
5Myrmsh
<8104>
pintu gerbang
6Myresb
<8179>
172
9Mynsw 8Myebs 7ham
<8147> <7657> <3967>
orang
 
 
20
Orang
 
 
Israel
2larvy
<3478>
yang lain
1rasw
<7605>
para
 
 
imam
3Mynhkh
<3548>
dan
 
 
orang-orang Lewi
4Mywlh
<3881>
semuanya
5lkb
<3605>
ada di
6yre
<5892>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
Setiap orang
8sya
<376>
di
 
 
tanah pusakanya
9wtlxnb
<5159>
21
Akan tetapi para
 
 
pelayan bait Allah
1Mynytnhw
<5411>
tinggal
2Mybsy
<3427>
di
 
 
Ofel
3lpeb
<6077>
Ziha
4axyuw
<6727>
dan
 
 
Gispa
5apsgw
<1658>
adalah
 
 
pengawas
6le
<5921>
pelayan-pelayan bait Allah
7Mynytnh
<5411>
 
8P
<0>
22
Pengawas
1dyqpw
<6496>
orang-orang Lewi
2Mywlh
<3881>
di
 
 
Yerusalem
3Mlswryb
<3389>
adalah
 
 
Uzi
4yze
<5813>
anak
5Nb
<1121>
Bani
6ynb
<1137>
anak
7Nb
<1121>
Hasabya
8hybsx
<2811>
anak
9Nb
<1121>
Matanya
10hyntm
<4983>
anak
11Nb
<1121>
Mikha
12akym
<4316>
dari
 
 
keturunan
13ynbm
<1121>
Asaf
14Poa
<623>
yaitu para
 
 
penyanyi
15Myrrsmh
<7891>
yang
 
 
melayani
17tkalm
<4399>
di
16dgnl
<5048>
bait
18tyb
<1004>
Allah
19Myhlah
<430>
23
Itulah sebabnya
1yk
<3588>
ada
 
 
perintah
2twum
<4687>
dari
 
 
raja
3Klmh
<4428>
mengenai
4Mhyle
<5921>
mereka dan
 
 
ketetapan
5hnmaw
<548>
untuk
6le
<5921>
para
 
 
penyanyi
7Myrrsmh
<7891>
 
8rbd
<1697>
setiap hari
10wmwyb 9Mwy
<3117> <3117>
24
Petahya
1hyxtpw
<6611>
anak
2Nb
<1121>
Mesezabeel
3labzysm
<4898>
dari
 
 
keturunan
4ynbm
<1121>
Zerah
5xrz
<2226>
anak
6Nb
<1121>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
menjadi penasihat
8dyl
<3027>
raja
9Klmh
<4428>
dalam
 
 
setiap
10lkl
<3605>
urusan
11rbd
<1697>
mengenai orang
 
 
banyak
12Mel
<5971>
25
Mengenai
1law
<413>
desa-desa
2Myruxh
<2691>
dengan
 
 
ladang-ladangnya
3Mtdvb
<7704>
beberapa
 
 
orang
4ynbm
<1121>
Yehuda
5hdwhy
<3063>
tinggal
6wbsy
<3427>
di
7tyrqb
<0>
Kiryat-Arba
8ebrah
<7153>
dan
 
 
desa-desa
9hytnbw
<1323>
di sekelilingnya di
 
 
Dibon
10Nbydbw
<1769>
dan
 
 
desa-desa
11hytnbw
<1323>
di sekelilingnya di
 
 
Yekabzeel
12laubqybw
<3343>
dan
 
 
desa-desa
13hyruxw
<2691>
di sekelilingnya
 
 
26
di
 
 
Yesua
1ewsybw
<3442>
di
 
 
Molada
2hdlwmbw
<4137>
di
3tybbw
<0>
Bet-Pelet
4jlp
<1046>
27
di
1ruxbw
<0>
Hazar-Sual
2lews
<2705>
di
3rabbw
<0>
Bersyeba
4ebs
<884>
dan
 
 
desa-desa
5hytnbw
<1323>
di sekelilingnya
 
 
28
di
 
 
Ziklag
1glqubw
<6860>
di
 
 
Mekhona
2hnkmbw
<4368>
dan
 
 
desa-desa
3hytnbbw
<1323>
di sekelilingnya
 
 
29
di
1Nyebw
<0>
En-Rimon
2Nwmr
<5884>
di
 
 
Zora
3herubw
<6881>
di
 
 
Yarmut
4twmrybw
<3412>
30
di
 
 
Zanoah
1xnz
<2182>
di
 
 
Adulam
2Mlde
<5725>
dan
 
 
desa-desa
3Mhyruxw
<2691>
di sekelilingnya di
 
 
Lakhis
4sykl
<3923>
dan
 
 
ladang-ladangnya
5hytdvw
<7704>
di
 
 
Azeka
6hqze
<5825>
dan
 
 
desa-desa
7hytnbw
<1323>
di
8wnxyw
<2583>
sekelilingnya Demikianlah orang-orang di Yehuda tinggal dari
9rabm
<0>
Bersyeba
10ebs
<884>
sampai
11de
<5704>
Lembah
12ayg
<1516>
Hinom
13Mnh
<2011>
31
Keturunan
1ynbw
<1121>
keluarga
 
 
Benyamin
2Nmynb
<1144>
tinggal mulai dari
 
 
Geba
3ebgm
<1387>
di
 
 
Mikhmas
4vmkm
<4363>
di
 
 
Aya
5hyew
<5857>
di
6tybw
<0>
Betel
7la
<1008>
dan
 
 
desa-desa
8hytnbw
<1323>
di sekitarnya
 
 
32
di
 
 
Anatot
1twtne
<6068>
di
 
 
Nob
2bn
<5011>
di
 
 
Ananya
3hynne
<6055>
33
di
 
 
Hazor
1rwux
<2674>
di
 
 
Rama
2hmr
<7414>
di
 
 
Gitaim
3Mytg
<1664>
34
di
 
 
Hadid
1dydx
<2307>
di
 
 
Zeboim
2Myebu
<6650>
di
 
 
Nebalat
3jlbn
<5041>
35
di
 
 
Lod
1dl
<3850>
di
 
 
Ono
2wnwaw
<207>
dan di
 
 
Lembah
3yg
<1516>
Para Perajin
4Mysrxh
<2791>
36
Beberapa
1Nmw
<4480>
keturunan Lewi
2Mywlh
<3881>
dari
 
 
Yehuda
4hdwhy
<3063>
menetap
3twqlxm
<4256>
di daerah orang
 
 
Benyamin
5Nymynbl
<1144>
 
6P
<0>