Prev Chapter Job 33 Next Chapter
1
Akan
 
 
tetapi
1Mlwaw
<199>
 
3an
<4994>
Ayub
4bwya
<347>
dengarkanlah
2ems
<8085>
kata-kataku
5ylm
<4405>
dan
 
 
perhatikanlah
8hnyzah
<238>
semua
6lkw
<3605>
perkataanku
7yrbd
<1697>
2
Lihat
1hnh
<2009>
sekarang
2an
<4994>
aku
 
 
membuka
3ytxtp
<6605>
mulutku
4yp
<6310>
 
5hrbd
<1696>
lidahku
6ynwsl
<3956>
di dalam
 
 
mulutku
7ykxb
<2441>
berbicara
 
 
3
Kata-kataku
3yrma
<561>
timbul dari
 
 
kejujuran
1rsy
<3476>
hatiku
2ybl
<3820>
dan
 
 
bibirku
5ytpv
<8193>
menyatakan
7wllm
<4448>
pengetahuan
4tedw
<1847>
dengan
 
 
terus terang
6rwrb
<1305>
4
Roh
1xwr
<7307>
Allah
2la
<410>
telah
 
 
menjadikan
3yntve
<6213>
aku dan
 
 
napas
4tmsnw
<5397>
Yang Mahakuasa
5yds
<7706>
menghidupkan
6ynyxt
<2421>
aku
 
 
5
Jawab
3ynbysh
<7725>
aku
 
 
jika
1Ma
<518>
kamu
 
 
bisa
2lkwt
<3201>
aturlah perkataanmu
4hkre
<6186>
di hadapanku
5ynpl
<6440>
dan
 
 
bersiaplah
6hbuyth
<3320>
6
Lihatlah
1Nh
<2005>
aku
2yna
<589>
sama sepertimu
 
 
di hadapan
3Kypk
<6310>
Allah
4lal
<410>
aku
8yna
<589>
juga
7Mg
<1571>
dibentuk
6yturq
<7169>
dari
 
 
tanah liat
5rmxm
<2563>
7
Sesungguhnya
1hnh
<2009>
kengerian
2ytma
<367>
terhadapku
 
 
janganlah
3al
<3808>
menakutimu
4Ktebt
<1204>
dan
 
 
tekananku
5ypkaw
<405>
juga
 
 
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
berat
8dbky
<3513>
atasmu
6Kyle
<5921>
8
Sungguh
1Ka
<389>
kamu telah
 
 
berbicara
2trma
<559>
di
 
 
telingaku
3ynzab
<241>
dan aku telah mendengar
 
 
suara
4lwqw
<6963>
perkataanmu
5Nylm
<4405>
 
6emsa
<8085>
9
Aku
2yna
<589>
bersih
1Kz
<2134>
tanpa
3ylb
<1097>
pelanggaran
4esp
<6588>
aku
6ykna
<595>
suci
5Px
<2643>
dan
 
 
tanpa
7alw
<3808>
dosa
8Nwe
<5771>
 
9yl
<0>
10
Namun Allah

menemukan
4aumy
<4672>
 
1Nh
<2005>
alasan permusuhan
2twawnt
<8569>
terhadapku
3yle
<5921>
Dia
 
 
menganggap
5ynbsxy
<2803>
aku sebagai
 
 
musuh-Nya
6bywal
<341>
 
7wl
<0>
11
Dia
 
 
meletakkan
1Mvy
<7760>
kakiku
3ylgr
<7272>
dalam
 
 
pasung
2dob
<5465>
dan Dia
 
 
mengawasi
4rmsy
<8104>
segala
5lk
<3605>
jalanku
6ytxra
<734>
12
Lihat
1Nh
<2005>
dalam
 
 
hal ini
2taz
<2063>
kamu
 
 
tidak
3al
<3808>
benar
4tqdu
<6663>
Ini
 
 
jawabanku
5Knea
<6030>
sebab
6yk
<3588>
Allah
8hwla
<433>
itu
 
 
lebih besar
7hbry
<7235>
daripada
 
 
manusia
9swnam
<582>
13
Mengapa
1ewdm
<4069>
kamu
2wyla
<413>
berbantah
3twbyr
<7378>
dengan Dia
 
 
karena
4yk
<3588>
Dia
 
 
tidak
7al
<3808>
menjawab
8hney
<6030>
segala
5lk
<3605>
perkataan
6wyrbd
<1697>
manusia
 
 
14
Sebab
1yk
<3588>
Allah
4la
<410>
berfirman
3rbdy
<1696>
dengan
 
 
satu
2txab
<259>
dua
5Mytsbw
<8147>
cara walaupun manusia
 
 
tidak
6al
<3808>
memperhatikannya
7hnrwsy
<7789>
15
Dalam
 
 
mimpi
1Mwlxb
<2472>
dalam
 
 
penglihatan
2Nwyzx
<2384>
pada
 
 
waktu malam
3hlyl
<3915>
ketika
 
 
tidur nyenyak
5hmdrt
<8639>
menghinggapi
4lpnb
<5307>
 
6le
<5921>
orang-orang
7Mysna
<376>
ketika
 
 
terlelap
8twmwntb
<8572>
di
9yle
<5921>
tempat tidur
10bksm
<4904>
mereka
 
 
16
Kemudian
1za
<227>
Dia
 
 
membuka
2hlgy
<1540>
telinga
3Nza
<241>
manusia
4Mysna
<582>
dan
 
 
mengejutkan
6Mtxy
<2856>
mereka dengan
 
 
teguran-teguran
5Mrombw
<4561>
17
untuk
 
 
memalingkan
1ryohl
<5493>
manusia
2Mda
<120>
dari
 
 
perbuatannya
3hvem
<4639>
dan
 
 
menyelubungi
6hoky
<3680>
manusia
5rbgm
<1397>
dari
 
 
kesombongannya
4hwgw
<1466>
18
Dia
 
 
menahan
1Kvxy
<2820>
nyawa
2wspn
<5315>
manusia
 
 
dari
3ynm
<4480>
liang kubur
4txs
<7845>
dan
 
 
hidupnya
5wtyxw
<2416>
dari kebinasaan oleh
6rbem
<5674>
senjata
7xlsb
<7973>
19
Manusia juga

dihukum
1xkwhw
<3198>
dengan
 
 
rasa sakit
2bwakmb
<4341>
di atas
3le
<5921>
tempat tidurnya
4wbksm
<4904>
dan dengan
 
 
perselisihan
5*bwrw {byrw}
<7379>
terus-menerus
7Nta
<386>
pada
 
 
tulang-tulangnya
6wymue
<6106>
20
sehingga
 
 
hidupnya
2wtyx
<2416>
muak
1wtmhzw
<2092>
dengan
 
 
makanan
3Mxl
<3899>
dan
 
 
jiwanya
4wspnw
<5315>
menolak
 
 
makanan
5lkam
<3978>
yang
 
 
sedap
6hwat
<8378>
21
Dagingnya
2wrvb
<1320>
habis
1lky
<3615>
dari
 
 
pandangan
3yarm
<7210>
dan
 
 
tulang-tulangnya
5wytwmue
<6106>
yang dahulu
 
 
tidak
6al
<3808>
kelihatan
7war
<7200>
menjadi
 
 
menonjol ke luar
4*wpsw {ypsw}
<8205>
22
Nyawanya
 
 
mendekat
1brqtw
<7126>
liang kubur
2txsl
<7845>
dan
3wspn
<5315>
hidupnya
4wtyxw
<2416>
menuju pembawa-pembawa pesan
 
 
kematian
5Mytmml
<4191>
23
Jika
1Ma
<518>
ada
2sy
<3426>
seorang
3wyle
<5921>
malaikat
4Kalm
<4397>
di
 
 
sisinya
5Uylm
<3887>
satu
6dxa
<259>
pengantara di
 
 
antara
7ynm
<4480>
seribu
8Pla
<505>
untuk
 
 
menyatakan
9dyghl
<5046>
kepada
 
 
manusia
10Mdal
<120>
apa yang
 
 
benar
11wrsy
<3476>
kepadanya
 
 
24
Dia akan
 
 
berbelaskasihan
1wnnxyw
<2603>
kepadanya dan
 
 
berfirman
2rmayw
<559>
Lepaskan
3whedp
<6308>
dia dari
 
 
turun
4tdrm
<3381>
ke
 
 
liang kubur
5txs
<7845>
Aku sudah
 
 
menemukan
6ytaum
<4672>
tebusan
7rpk
<3724>
25
Tubuhnya
2wrvb
<1320>
akan
 
 
menjadi segar
1spjr
<7375>
dengan
 
 
masa muda
3renm
<5290>
biarlah dia
 
 
kembali
4bwsy
<7725>
pada
 
 
masa
5ymyl
<3117>
mudanya
6wymwle
<5934>
26
Dia
 
 
berdoa
1rtey
<6279>
kepada
2la
<413>
Allah dan
 
 
Allah
3hwla
<433>
berkenan
4whuryw
<7521>
kepadanya dia akan
 
 
melihat
5aryw
<7200>
wajah
6wynp
<6440>
Allah dengan
 
 
sukacita
7hewrtb
<8643>
dan Allah akan
 
 
mengembalikan
8bsyw
<7725>
 
9swnal
<582>
kebenaran-Nya
10wtqdu
<6666>
kepada manusia
 
 
27
Dia akan
 
 
memandang
1rsy
<7789>
kepada
2le
<5921>
yang lain
3Mysna
<582>
dan
 
 
berkata
4rmayw
<559>
Aku sudah
 
 
berdosa
5ytajx
<2398>
dan
 
 
membengkokkan
7ytyweh
<5753>
apa yang benar
6rsyw
<3477>
tetapi itu
 
 
tidak
8alw
<3808>
dibalaskan
9hws
<7737>
kepadaku
10yl
<0>
28
Dia telah
 
 
menebus
1hdp
<6299>
nyawaku
2*wspn {yspn}
<5315>
dari turun
 
 
ke
3rbem
<5674>
liang kubur
4txsb
<7845>
dan
 
 
hidupku
5*wtyxw {ytyxw}
<2416>
akan
 
 
melihat
7hart
<7200>
terang
6rwab
<216>
29
Lihat
1Nh
<2005>
Allah
5la
<410>
melakukan
4lepy
<6466>
semua
2lk
<3605>
ini
3hla
<428>
dua
 
 
kali
6Mymep
<6471>
bahkan
 
 
tiga
7swls
<7969>
kali
 
 
terhadap
8Me
<5973>
manusia
9rbg
<1397>
30
untuk
 
 
mengembalikan
1byshl
<7725>
nyawanya
2wspn
<5315>
dari
3ynm
<4480>
liang kubur
4txs
<7845>
sehingga
 
 
cahaya
6rwab
<216>
kehidupan
7Myyxh
<2416>
akan
 
 
meneranginya
5rwal
<215>
31
Perhatikan
1bsqh
<7181>
Ayub
2bwya
<347>
dan
 
 
dengarkanlah
3ems
<8085>
aku
4yl
<0>
diamlah
5srxh
<2790>
dan
 
 
aku
6yknaw
<595>
akan
 
 
berbicara
7rbda
<1696>
32
Jika
1Ma
<518>
ada
2sy
<3426>
yang hendak kamu
 
 
katakan
3Nylm
<4405>
jawablah
4ynbysh
<7725>
aku
 
 
berbicaralah
5rbd
<1696>
karena
6yk
<3588>
aku
 
 
ingin
7ytupx
<2654>
membenarkanmu
8Kqdu
<6663>
33
Jika
1Ma
<518>
tidak
2Nya
<369>
 
3hta
<859>
dengarkanlah
4ems
<8085>
aku
5yl
<0>
diamlah
6srxh
<2790>
dan aku akan
 
 
mengajarkan
7Kplaaw
<502>
hikmat
8hmkx
<2451>
kepadamu
9o
<0>