Prev Chapter Psalms 90 Next Chapter
1
Doa
1hlpt
<8605>
Musa
2hsml
<4872>
abdi
3sya
<376>
Allah
4Myhlah
<430>
Tuhan
5ynda
<136>
Engkau
7hta
<859>
telah
 
 
menjadi
8tyyh
<1961>
tempat kediaman
6Nwem
<4583>
kami
9wnl
<0>
dari
 
 
generasi
10rdb
<1755>
ke
 
 
generasi
11rdw
<1755>
2
Sebelum
1Mrjb
<2962>
gunung-gunung
2Myrh
<2022>
lahir
3wdly
<3205>
atau sebelum Engkau

memperanakkan
4llwxtw
<2342>
bumi
5Ura
<776>
dan
 
 
dunia
6lbtw
<8398>
dari
 
 
selama-lamanya
7Mlwemw
<5769>
sampai
8de
<5704>
selama-lamanya
9Mlwe
<5769>
Engkau
10hta
<859>
adalah
 
 
Allah
11la
<410>
3
Engkau
 
 
mengembalikan
1bst
<7725>
manusia
2swna
<582>
kepada
3de
<5704>
debu
4akd
<1793>
dan
 
 
berfirman
5rmatw
<559>
Kembalilah
6wbws
<7725>
hai
 
 
anak
7ynb
<1121>
manusia
8Mda
<120>
4
Sebab
1yk
<3588>
seribu
2Pla
<505>
tahun
3Myns
<8141>
di
 
 
mata-Mu
4Kynyeb
<5869>
itu seperti
 
 
hari
5Mwyk
<3117>
kemarin
6lwmta
<865>
yang
7yk
<3588>
berlalu
8rbey
<5674>
atau seperti
 
 
waktu jaga
9hrwmsaw
<821>
malam
10hlylb
<3915>
5
Engkau
 
 
menghanyutkan
1Mtmrz
<2229>
mereka mereka seperti
 
 
tidur
2hns
<8142>
Mereka
 
 
seperti
3wyhy
<1961>
rumput
5ryuxk
<2682>
yang
 
 
tumbuh
6Plxy
<2498>
pada
 
 
waktu pagi
4rqbb
<1242>
6
Saat
 
 
pagi
1rqbb
<1242>
ia
 
 
mekar
2Uyuy
<6692>
dan
 
 
tumbuh
3Plxw
<2498>
malamnya
4brel
<6153>
ia
 
 
layu
5llwmy
<4135>
dan
 
 
kering
6sbyw
<3001>
7
Sebab
1yk
<3588>
kami
 
 
habis
2wnylk
<3615>
oleh
 
 
amarah-Mu
3Kpab
<639>
kami
 
 
takut
5wnlhbn
<926>
oleh
 
 
murka-Mu
4Ktmxbw
<2534>
8
Engkau
 
 
menaruh
1*hts {ts}
<7896>
kesalahan-kesalahan
2wnytnwe
<5771>
kami
 
 
di hadapan-Mu
3Kdgnl
<5048>
dan
 
 
rahasia
4wnmle
<5956>
kami dalam
 
 
terang
5rwaml
<3974>
wajah-Mu
6Kynp
<6440>
9
Sebab
1yk
<3588>
semua
2lk
<3605>
hari
3wnymy
<3117>
kami
 
 
berlalu
4wnp
<6437>
dalam
 
 
murka-Mu
5Ktrbeb
<5678>
kami
 
 
menghabiskan
6wnylk
<3615>
tahun-tahun
7wnyns
<8141>
kami
 
 
seperti
8wmk
<3644>
keluhan
9hgh
<1899>
10
Masa umur
2wnytwns 1ymy
<8141> <3117>
kami
3Mhb
<0>
tujuh puluh
4Myebs
<7657>
tahun
5hns
<8141>
atau
6Maw
<518>
oleh
 
 
kekuatan
7trwbgb
<1369>
sampai
 
 
delapan puluh
8Mynwms
<8084>
tahun
9hns
<8141>
tetapi
 
 
kebanggaan
10Mbhrw
<7296>
mereka adalah
 
 
kesusahan
11lme
<5999>
dan
 
 
kesengsaraan
12Nwaw
<205>
sehingga
13yk
<3588>
mereka
 
 
berlalu
14zg
<1468>
dengan
 
 
cepat
15syx
<2440>
dan
 
 
lenyap
16hpenw
<5774>
11
Siapa
1ym
<4310>
yang
 
 
mengetahui
2edwy
<3045>
kedahsyatan
3ze
<5797>
amarah-Mu
4Kpa
<639>
berdasarkan
 
 
ketakutan
5Ktarykw
<3374>
akan
 
 
murka-Mu
6Ktrbe
<5678>
12
Karena itu ajari kami
 
 
menghitung
1twnml
<4487>
hari-hari
2wnymy
<3117>
kami
3Nk
<3651>
supaya
4edwh
<3045>
hati
6bbl
<3824>
kami
 
 
datang
5abnw
<935>
kepada
 
 
hikmat
7hmkx
<2451>
13
Kembalilah
1hbws
<7725>
ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berapa lama
4ytm 3de
<4970> <5704>
lagi
 
 
Kasihanilah
5Mxnhw
<5162>
 
6le
<5921>
hamba-hamba-Mu
7Kydbe
<5650>
14
Puaskan
1wnebv
<7646>
kami pada
 
 
waktu pagi
2rqbb
<1242>
dengan
 
 
kasih setia-Mu
3Kdox
<2617>
supaya kami
 
 
bersorak
4hnnrnw
<7442>
dan
 
 
bersukacita
5hxmvnw
<8055>
di
 
 
sepanjang
6lkb
<3605>
hari
7wnymy
<3117>
kami
 
 
15
Jadikan kami
 
 
bergembira
1wnxmv
<8055>
sesuai dengan
 
 
hari-hari
2twmyk
<3117>
ketika Engkau
 
 
menindas
3wntyne
<6031>
kami dan sesuai dengan
 
 
tahun-tahun
4twns
<8141>
kami
 
 
melihat
5wnyar
<7200>
kejahatan
6her
<7451>
16
Kiranya
 
 
pekerjaan-Mu
4Klep
<6467>
dinyatakan
1hary
<7200>
kepada
2la
<413>
hamba-hamba-Mu
3Kydbe
<5650>
dan
 
 
kemuliaan-Mu
5Krdhw
<1926>
kepada
6le
<5921>
anak-anak
7Mhynb
<1121>
mereka
 
 
17
Kiranya
1yhyw
<1961>
kebaikan
2Men
<5278>
Tuhan
3ynda
<136>
Allah
4wnyhla
<430>
kami ada
 
 
atas
5wnyle
<5921>
kami dan teguhkanlah
 
 
pekerjaan
6hvemw
<4639>
tangan
7wnydy
<3027>
kami ya
 
 
teguhkan
12whnnwk
<3559>
 
9wnyle 8hnnwk
<5921> <3559>
perbuatan
10hvemw
<4639>
tangan
11wnydy
<3027>
kami