Prev Chapter Numbers 19 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
dan
5law
<413>
Harun
6Nrha
<175>
 
7rmal
<559>
2
Inilah
1taz
<2063>
 
2tqx
<2708>
hukum
3hrwth
<8451>
yang
4rsa
<834>
TUHAN
6hwhy
<3068>
berikan
5hwu
<6680>
 
8rbd 7rmal
<1696> <559>
kepada
9la
<413>
umat
10ynb
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
Ambillah
12wxqyw
<3947>
seekor
13Kyla
<413>
sapi
14hrp
<6510>
merah
15hmda
<122>
yang
17rsa
<834>
tidak
18Nya
<369>
 
19hb
<0>
bercacat
20Mwm 16hmymt
<3971> <8549>
dan
21rsa
<834>
tidak
22al
<3808>
pernah
 
 
membawa
23hle
<5927>
 
24hyle
<5921>
beban
25le
<5923>
3
Berikanlah
1Mttnw
<5414>
sapi itu
2hta
<853>
kepada
3la
<413>
Imam
5Nhkh
<3548>
Eleazar
4rzela
<499>
dia akan membawanya
8la 7hta
<413> <853>
keluar
9Uwxm 6ayuwhw
<2351> <3318>
dari
 
 
perkemahan
10hnxml
<4264>
dan
 
 
menyembelih
11jxsw
<7819>
sapi itu di
12hta
<853>
depannya
13wynpl
<6440>
4
Imam
3Nhkh
<3548>
Eleazar
2rzela
<499>
harus
 
 
mengambil
1xqlw
<3947>
sedikit darahnya
4hmdm
<1818>
dengan
 
 
jarinya
5webuab
<676>
dan
 
 
memercikkannya
6hzhw
<5137>
ke
7la
<413>
arah
8xkn
<5227>
 
9ynp
<6440>
tenda
10lha
<168>
pertemuan
11dewm
<4150>
itu sebanyak
12hmdm
<1818>
tujuh
13ebs
<7651>
kali
14Mymep
<6471>
5
Kemudian
2ta
<853>
sapi
3hrph
<6510>
itu harus
 
 
dibakar
1Prvw
<8313>
di depannya
4wynyel
<5869>
 
5ta
<853>
kulit
6hre
<5785>
 
7taw
<853>
daging
8hrvb
<1320>
 
9taw
<853>
darah
10hmd
<1818>
dan
11le
<5921>
isi
 
 
perutnya
12hsrp
<6569>
harus
 
 
dibakar
13Prvy
<8313>
6
Imam
2Nhkh
<3548>
harus
 
 
mengambil
1xqlw
<3947>
kayu
3Ue
<6086>
aras
4zra
<730>
sebatang
 
 
hisop
5bwzaw
<231>
dan kain
 
 
merah
7telwt 6ynsw
<8438> <8144>
Dia harus
 
 
melemparkannya
8Kylshw
<7993>
ke
10Kwt
<8432>
sapi
12hrph
<6510>
yang
 
 
dibakar
11tprv
<8316>
itu
9la
<413>
7
Kemudian
 
 
imam
3Nhkh
<3548>
harus
 
 
mandi
4Uxrw
<7364>
dan
 
 
mencuci
1obkw
<3526>
pakaiannya
2wydgb
<899>
 
6Mymb 5wrvb
<4325> <1320>
Sesudah
7rxaw
<310>
itu dia harus
 
 
kembali
8awby
<935>
ke
9la
<413>
perkemahan
10hnxmh
<4264>
dan dia akan
 
 
najis
11amjw
<2930>
 
12Nhkh
<3548>
hingga
13de
<5704>
sore hari
14breh
<6153>
8
Orang yang
 
 
membakar
1Prvhw
<8313>
sapi itu harus
5Mymb
<4325>
mandi
6Uxrw
<7364>
dan
2hta
<853>
mencuci
3obky
<3526>
pakaiannya
4wydgb
<899>
Dia akan
8Mymb 7wrvb
<4325> <1320>
najis
9amjw
<2930>
hingga
10de
<5704>
sore hari
11breh
<6153>
9
Orang
2sya
<376>
yang
 
 
tahir
3rwhj
<2889>
akan
 
 
mengumpulkan
1Poaw
<622>
 
4ta
<853>
abu
5rpa
<665>
sapi
6hrph
<6510>
itu dan
 
 
menaruhnya
7xynhw
<3240>
di
 
 
tempat
10Mwqmb
<4725>
yang
 
 
bersih
11rwhj
<2889>
di luar
8Uwxm
<2351>
perkemahan
9hnxml
<4264>
Dengan demikian abu itu

digunakan
16trmsml
<4931>
 
12htyhw
<1961>
umat
13tdel
<5712>
 
14ynb
<1121>
Israel
15larvy
<3478>
sebagai
 
 
air
17yml
<4325>
penahiran
18hdn
<5079>
Itulah
20awh
<1931>
kurban penghapus dosa
19tajx
<2403>
10
Orang yang
 
 
mengumpulkan
2Poah
<622>
 
3ta
<853>
abu
4rpa
<665>
sapi
5hrph
<6510>
itu harus
 
 
mencuci
1obkw
<3526>
 
6ta
<853>
pakaiannya
7wydgb
<899>
dan dia akan
 
 
najis
8amjw
<2930>
hingga
9de
<5704>
sore hari
10breh
<6153>
Itulah
11htyhw
<1961>
peraturan
17tqxl
<2708>
untuk
 
 
selamanya
18Mlwe
<5769>
bagi
 
 
umat
12ynbl
<1121>
Israel
13larvy
<3478>
dan
 
 
orang asing
14rglw
<1616>
yang
 
 
ada
15rgh
<1481>
di tengah-tengahmu
16Mkwtb
<8432>
11
Siapa pun yang
 
 
menyentuh
1egnh
<5060>
mayat akan
5Mda 4spn 3lkl 2tmb
<120> <5315> <3605> <4191>
najis
6amjw
<2930>
selama
 
 
tujuh
7tebs
<7651>
hari
8Mymy
<3117>
12
Dia
1awh
<1931>
harus
 
 
membersihkan
2ajxty
<2398>
diri dengan air itu pada
3wb
<0>
hari
4Mwyb
<3117>
ketiga
5ysylsh
<7992>
dan pada
 
 
hari
6Mwybw
<3117>
ketujuh
7yeybsh
<7637>
 
8rhjy
<2891>
Jika
9Maw
<518>
dia
 
 
tidak
10al
<3808>
melakukannya
11ajxty
<2398>
dia akan tetap
15yeybsh 14Mwybw 13ysylsh 12Mwyb
<7637> <3117> <7992> <3117>
najis
17rhjy 16al
<2891> <3808>
13
Siapa pun
1lk
<3605>
yang
 
 
menyentuh
2egnh
<5060>
mayat
4spnb 3tmb
<5315> <4191>
orang
5Mdah
<120>
 
6rsa
<834>
mati
7twmy
<4191>
dan
 
 
tidak
8alw
<3808>
menahirkan
9ajxty
<2398>
dirinya berarti dia
 
 
menajiskan
13amj
<2930>
 
10ta
<853>
Tenda Suci
11Nksm
<4908>
TUHAN
12hwhy
<3069>
Orang
15spnh
<5315>
itu harus
 
 
dilenyapkan
14htrknw
<3772>
dari
16awhh
<1931>
umat Israel
17larvym
<3478>
Sebab
18yk
<3588>
air
19ym
<4325>
penahiran
20hdn
<5079>
itu
 
 
tidak
21al
<3808>
dipercikkan
22qrz
<2236>
kepadanya sehingga dia
 
 
menjadi
25hyhy
<1961>
 
23wyle
<5921>
najis
24amj
<2931>
 
28wb 27wtamj 26dwe
<0> <2932> <5750>
14
Itulah
1taz
<2063>
peraturan
2hrwth
<8451>
bagi
 
 
seseorang
3Mda
<120>
yang
4yk
<3588>
mati
5twmy
<4191>
dalam
 
 
tendanya
6lhab
<168>
Setiap orang
7lk
<3605>
yang
 
 
masuk
8abh
<935>
dan ada
 
 
dalam
9la
<413>
tenda
10lhah
<168>
itu akan
13lhab 12rsa 11lkw
<168> <834> <3605>
najis
14amjy
<2930>
selama
 
 
tujuh
15tebs
<7651>
hari
16Mymy
<3117>
15
Dan
 
 
setiap
1lkw
<3605>
bejana
2ylk
<3627>
 
3xwtp
<6605>
yang
4rsa
<834>
tanpa
5Nya
<369>
tutup
6dymu
<6781>
menjadi
7lytp
<6616>
 
8wyle
<5921>
najis
9amj
<2931>
 
10awh
<1931>
16
Siapa pun
1lkw
<3605>
yang
2rsa
<834>
menyentuh
3egy
<5060>
 
9wa
<176>
mayat
10tmb
<4191>
di
4le
<5921>
 
5ynp
<6440>
ladang
6hdvh
<7704>
orang yang
 
 
terbunuh
7llxb
<2491>
oleh
 
 
pedang
8brx
<2719>
atau
11wa
<176>
tulang-belulangnya
12Mueb
<6106>
 
13Mda
<120>
atau
14wa
<176>
kuburannya
15rbqb
<6913>
dia
 
 
menjadi najis
16amjy
<2930>
selama
 
 
tujuh
17tebs
<7651>
hari
18Mymy
<3117>
17
Siapa pun yang
 
 
najis
2amjl
<2931>
harus
 
 
mengambil
1wxqlw
<3947>
abu
3rpem
<6083>
kurban
5tajxh
<2403> ==>
bakaran
4tprv
<8316>
penghapus dosa
5tajxh
<== <2403>
itu Mereka harus
 
 
menuangkan
6Ntnw
<5414>
 
7wyle
<5921>
air
8Mym
<4325>
segar
9Myyx
<2416>
ke atas
10la
<413>
abu yang ada dalam
 
 
bejana
11ylk
<3627>
18
Lalu
 
 
orang
5sya
<376>
yang
 
 
tahir
6rwhj
<2889>
harus
 
 
mengambil
1xqlw
<3947>
sebatang
 
 
hisop
2bwza
<231>
dan
 
 
mencelupkannya
3lbjw
<2881>
ke dalam
 
 
air
4Mymb
<4325>
tadi Dia harus
 
 
memercikkannya
7hzhw
<5137>
ke atas
8le
<5921>
tenda
9lhah
<168>
dan
10lew
<5921>
setiap
11lk
<3605>
bejana
12Mylkh
<3627>
serta
13lew
<5921>
setiap orang
14twspnh
<5315>
yang
15rsa
<834>
ada
16wyh
<1961>
dan
17Ms
<8033>
terhadap
18lew
<5921>
orang yang
 
 
menyentuh
19egnh
<5060>
yang
23wa
<176>
mati
24tmb
<4191>
yang
21wa
<176>
terbunuh
22llxb
<2491>
tulang-belulangnya
20Mueb
<6106>
bahkan
25wa
<176>
kuburannya
26rbqb
<6913>
19
Orang yang
 
 
tahir
2rhjh
<2889>
harus
 
 
memercikkan
1hzhw
<5137>
air itu
 
 
kepada
3le
<5921>
orang yang
 
 
najis
4amjh
<2931>
pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
ketiga
6ysylsh
<7992>
dan pada
 
 
hari
7Mwybw
<3117>
ketujuh
8yeybsh
<7637>
untuk
 
 
menyucikannya
9wajxw
<2398>
Pada
 
 
hari
10Mwyb
<3117>
ketujuh
11yeybsh
<7637>
orang yang najis harus
 
 
mencuci
12obkw
<3526>
pakaiannya
13wydgb
<899>
dan
 
 
mandi
14Uxrw
<7364>
Dengan demikian dia menjadi
15Mymb
<4325>
tahir
16rhjw
<2891>
pada
 
 
sore harinya
17breb
<6153>
20
Akan tetapi
 
 
siapa
1syaw
<376>
pun
 
 
yang
2rsa
<834>
najis
3amjy
<2930>
dan
 
 
tidak
4alw
<3808>
mau
 
 
menahirkan
5ajxty
<2398>
diri orang
7spnh
<5315>
itu
8awhh
<1931>
harus
 
 
dilenyapkan
6htrknw
<3772>
dari
 
 
tengah
9Kwtm
<8432>
umat
10lhqh
<6951>
karena
11yk
<3588>
dia telah
 
 
menajiskan
15amj
<2930>
 
12ta
<853>
tempat kudus
13sdqm
<4720>
TUHAN
14hwhy
<3068>
Orang itu
22awh
<1931>
tetap
 
 
najis
21amj
<2931>
karena
 
 
tidak
18al
<3808>
diperciki
19qrz
<2236>
dengan
20wyle
<5921>
air
16ym
<4325>
penahiran
17hdn
<5079>
21
Itulah
2Mhl 1htyhw
<0> <1961>
peraturan
3tqxl
<2708>
untuk
 
 
selama-lamanya
4Mlwe
<5769>
Siapa pun yang
 
 
memercikkan
5hzmw
<5137>
air
6ym
<4325>
penahiran
7hdnh
<5079>
itu harus
 
 
mencuci
8obky
<3526>
pakaiannya
9wydgb
<899>
Dan orang lain yang
 
 
terkena
10egnhw
<5060>
air
11ymb
<4325>
itu akan
12hdnh
<5079>
menjadi najis
13amjy
<2930>
hingga
14de
<5704>
sore hari
15breh
<6153>
22
Segala
1lkw
<3605>
sesuatu
 
 
yang
2rsa
<834>
disentuh
3egy
<5060>
orang yang
4wb
<0>
najis
5amjh
<2931>
akan menjadi
 
 
najis
6amjy
<2930>
termasuk
 
 
orang
7spnhw
<5315>
yang
 
 
menyentuhnya
8tegnh
<5060>
najis
9amjt
<2930>
sampai
10de
<5704>
sore hari
11breh
<6153>
 
12P
<0>