Prev Chapter 1 Chronicles 24 Next Chapter
1
Inilah
 
 
kelompok
3Mtwqlxm
<4256>
anak-anak
1ynblw
<1121>
Harun
2Nrha
<175>
Anak-anak
4ynb
<1121>
Harun
5Nrha
<175>
adalah
 
 
Nadab
6bdn
<5070>
Abihu
7awhybaw
<30>
Eleazar
8rzela
<499>
dan
 
 
Itamar
9rmtyaw
<385>
2
Namun
 
 
Nadab
2bdn
<5070>
dan
 
 
Abihu
3awhybaw
<30>
mati
1tmyw
<4191>
lebih dahulu
 
 
sebelum
4ynpl
<6440>
ayah
5Mhyba
<1>
mereka
9Mhl
<1992>
tanpa
7al
<3808>
memiliki
8wyh
<1961>
anak laki-laki
6Mynbw
<1121>
Jadi
 
 
Eleazar
11rzela
<499>
dan
 
 
Itamar
12rmtyaw
<385>
menjalankan tugas sebagai imam
10wnhkyw
<3547>
3
Daud
2dywd
<1732>
bersama
 
 
Zadok
3qwduw
<6659>
 
4Nm
<4480>
keturunan
5ynb
<1121>
Eleazar
6rzela
<499>
dan
 
 
Ahimelekh
7Klmyxaw
<288>
 
8Nm
<4480>
keturunan
9ynb
<1121>
Itamar
10rmtya
<385>
membagi
1Mqlxyw
<2505>
mereka menurut
 
 
tugas
11Mtdqpl
<6486> ==>
mereka
 
 
dalam penyelenggaraan
11Mtdqpl
<== <6486>
ibadah
12Mtdbeb
<5656>
4
Karena
 
 
keturunan
2ynb
<1121>
Eleazar
3rzela
<499>
memiliki
1waumyw
<4672>
lebih
 
 
banyak
4Mybr
<7227>
kepala
5ysarl
<7218>
kaum
6Myrbgh
<1397>
daripada
7Nm
<4480>
keturunan
8ynb
<1121>
Itamar
9rmtya
<385>
mereka
 
 
mengelompokkan
10Mwqlxyw
<2505>
anak-anak
11ynbl
<1121>
Harun dengan cara demikian

enam
16hss
<8337>
belas
17rve
<6240>
kepala
13Mysar
<7218>
kaum
14tybl
<1004>
keluarga
15twba
<1>
dari
 
 
keturunan
18ynblw
<1121>
Eleazar
12rzela
<499>
dan
 
 
delapan
22hnwms
<8083>
kepala
21Mtwba
<1>
kaum keluarga
20tybl
<1004>
dari keturunan

Itamar
19rmtya
<385>
5
Mereka
3hla
<428>
dikelompokkan
1Mwqlxyw
<2505>
dengan melempar
 
 
undi
2twlrwgb
<1486>
 
5hla 4Me
<428> <5973>
karena
6yk
<3588>
ada
7wyh
<1961>
pemimpin-pemimpin
8yrv
<8269>
tempat
 
 
kudus
9sdq
<6944>
dan
 
 
pemimpin-pemimpin
10yrvw
<8269>
bait
 
 
Allah
11Myhlah
<430>
baik dari
 
 
keturunan
12ynbm
<1121>
Eleazar
13rzela
<499>
maupun
 
 
keturunan
14ynbbw
<1121>
Itamar
15rmtya
<385>
 
16o
<0>
6
Juru tulis
5rpwoh
<5608>
Semaya
2hyems
<8098>
anak
3Nb
<1121>
Netaneel
4lantn
<5417>
 
6Nm
<4480>
orang Lewi
7ywlh
<3881>
menuliskan
1Mbtkyw
<3789>
nama mereka
 
 
di hadapan
8ynpl
<6440>
raja
9Klmh
<4428>
para
 
 
pembesar
10Myrvhw
<8269>
Imam
12Nhkh
<3548>
Zadok
11qwduw
<6659>
Ahimelekh
13Klmyxaw
<288>
anak
14Nb
<1121>
Abyatar
15rtyba
<54>
dan
 
 
kepala-kepala
16ysarw
<7218>
kaum keluarga
17twbah
<1>
para
 
 
imam
18Mynhkl
<3548>
dan
 
 
orang Lewi
19Mywllw
<3881>
Satu
22dxa
<259>
kaum
20tyb
<1004>
keluarga
21ba
<1>
diambil
23zxa
<270>
dari
 
 
Eleazar
24rzelal
<499>
dan satu kaum keluarga lagi
25zxaw
<270>
diambil
26zxa
<270>
dari
 
 
Itamar
27rmtyal
<385>
 
28P
<0>
7
Undian
2lrwgh
<1486>
pertama
3Nwsarh
<7223>
jatuh
1auyw
<3318>
pada
 
 
Yoyarib
4byrywhyl
<3080>
dan yang
 
 
kedua
6ynsh
<8145>
pada
 
 
Yedaya
5hyedyl
<3048>
8
Pada
 
 
Harim
1Mrxl
<2766>
yang
 
 
ketiga
2ysylsh
<7992>
pada
 
 
Seorim
3Myrevl
<8188>
yang
 
 
keempat
4yebrh
<7243>
9
Yang
 
 
kelima
2ysymxh
<2549>
pada
 
 
Malkia
1hyklml
<4441>
dan yang
 
 
keenam
4yssh
<8345>
pada
 
 
Miyamin
3Nmyml
<4326>
10
Pada
 
 
Hakos
1Uwqhl
<6976>
yang
 
 
ketujuh
2yebsh
<7637>
dan pada
 
 
Abia
3hybal
<29>
yang
 
 
kedelapan
4ynymsh
<8066>
11
Yang
 
 
kesembilan
2yesth
<8671>
pada
 
 
Yesua
1ewsyl
<3442>
yang
 
 
kesepuluh
4yrveh
<6224>
pada
 
 
Sekhanya
3whynksl
<7935>
12
Pada
 
 
Elyasib
1bysylal
<475>
yang
 
 
kesebelas
3rve 2ytse
<6240> <6249>
dan pada
 
 
Yakim
4Myqyl
<3356>
yang
 
 
kedua
5Myns
<8147>
belas
6rve
<6240>
13
Yang
 
 
ketiga
2hsls
<7969>
belas
3rve
<6240>
pada
 
 
Hupa
1hpxl
<2647>
yang
 
 
keempat
5hebra
<702>
belas
6rve
<6240>
pada
 
 
Yesebeab
4babsyl
<3428>
14
Pada
 
 
Bilga
1hglbl
<1083>
yang
 
 
kelima
2hsmx
<2568>
belas
3rve
<6240>
pada
 
 
Imer
4rmal
<564>
yang
 
 
keenam
5hss
<8337>
belas
6rve
<6240>
15
Yang
 
 
ketujuh
2hebs
<7651>
belas
3rve
<6240>
pada
 
 
Hezir
1ryzxl
<2387>
dan yang
 
 
kedelapan
5hnwms
<8083>
belas
6rve
<6240>
pada
 
 
Hapizes
4Uuphl
<6483>
16
Pada
 
 
Petahya
1hyxtpl
<6611>
yang
 
 
kesembilan
2hest
<8672>
belas
3rve
<6240>
dan pada
 
 
Yehezkiel
4laqzxyl
<3168>
yang
 
 
kedua puluh
5Myrveh
<6242>
17
Yang
 
 
ke-21
3Myrvew 2dxa
<6242> <259>
pada
 
 
Yakhin
1Nykyl
<3199>
yang
 
 
ke-22
6Myrvew 5Myns
<6242> <8147>
pada
 
 
Gamul
4lwmgl
<1577>
18
Pada
 
 
Delaya
1whyldl
<1806>
yang
 
 
ke-23
3Myrvew 2hsls
<6242> <7969>
dan pada
 
 
Maazya
4whyzeml
<4590>
yang
 
 
ke-24
6Myrvew 5hebra
<6242> <702>
 
7P
<0>
19
Itulah
1hla
<428>
jabatan
2Mtdqp
<6486>
mereka dalam pelaksanaan
 
 
ibadah
3Mtdbel
<5656>
saat mereka
 
 
masuk
4awbl
<935>
ke dalam
 
 
bait
5tybl
<1004>
TUHAN
6hwhy
<3068>
menurut
 
 
peraturan
7Mjpsmk
<4941>
yang diberikan kepada mereka
 
 
melalui
8dyb
<3027>
Harun
9Nrha
<175>
leluhur
10Mhyba
<1>
mereka dan
 
 
sebagaimana
11rsak
<834>
TUHAN
13hwhy
<3068>
Allah
14yhla
<430>
Israel
15larvy
<3478>
memerintahkannya
12whwu
<6680>
kepada Harun
16P
<0>
20
Inilah
 
 
keturunan
1ynblw
<1121>
Lewi
2ywl
<3878>
lainnya
3Myrtwnh
<3498>
Dari
 
 
anak-anak
4ynbl
<1121>
Amram
5Mrme
<6019>
adalah
 
 
Subael
6labws
<7619>
dari
 
 
anak-anak
7ynbl
<1121>
Subael
8labws
<7619>
adalah
 
 
Yehdeya
9whydxy
<3165>
21
Dari
1whybxrl
<7345>
anak-anak
2ynbl
<1121>
Rehabya
3whybxr
<7345>
adalah
 
 
Yisia
5hysy
<3449>
yang menjadi
 
 
kepala
4sarh
<7218>
22
Dari orang
 
 
Yizhar
1yrhuyl
<3325>
adalah
 
 
Selomot
2twmls
<8013>
dari
 
 
anak-anak
3ynbl
<1121>
Selomot
4twmls
<8013>
adalah
 
 
Yahat
5txy
<3189>
23
Dari
 
 
anak-anak
1ynbw
<1121>
Hebron adalah
 
 
Yeria
2whyry
<3404>
yang menjadi kepala
 
 
Amarya
3whyrma
<568>
yang
 
 
kedua
4ynsh
<8145>
Yahaziel
5layzxy
<3166>
yang
 
 
ketiga
6ysylsh
<7992>
dan
 
 
Yekameam
7Memqy
<3360>
yang
 
 
keempat
8yeybrh
<7243>
24
Dari
 
 
anak-anak
1ynb
<1121>
Uziel
2layze
<5816>
adalah
 
 
Mikha
3hkym
<4318>
dari
 
 
anak-anak
4ynbl
<1121>
Mikha
5hkym
<4318>
adalah
 
 
Samir
6*ryms {rwms}
<8053>
25
Saudara
1yxa
<251>
Mikha
2hkym
<4318>
adalah
 
 
Yisia
3hysy
<3449>
dari
 
 
anak-anak
4ynbl
<1121>
Yisia
5hysy
<3449>
adalah
 
 
Zakharia
6whyrkz
<2148>
26
Dari
 
 
keturunan
1ynb
<1121>
Merari
2yrrm
<4847>
adalah
 
 
Mahli
3ylxm
<4249>
dan
 
 
Musi
4yswmw
<4187>
Dari
 
 
anak-anak
5ynb
<1121>
Yaazia
6whyzey
<3269>
adalah
7wnb
<1121>
Beno
 
 
27
Dari
 
 
keturunan
1ynb
<1121>
Merari
2yrrm
<4847>
melalui
 
 
Yaazia
3whyzeyl
<3269>
adalah Beno
4wnb
<1121>
Syoham
5Mhsw
<7719>
Zakur
6rwkzw
<2139>
dan
 
 
Hibri
7yrbew
<5681>
28
Dari
 
 
Mahli
1ylxml
<4249>
adalah
 
 
Eleazar
2rzela
<499>
yang
 
 
tidak
3alw
<3808>
punya
4hyh
<1961>
 
5wl
<0>
anak laki-laki
6Mynb
<1121>
29
Dari
 
 
Kish
1syql
<7027>
anak
2ynb
<1121>
Kish
3syq
<7027>
adalah
 
 
Yerahmeel
4lamxry
<3396>
30
Dari
 
 
anak-anak
1ynbw
<1121>
Musi
2yswm
<4187>
adalah
 
 
Mahli
3ylxm
<4249>
Eder
4rdew
<5740>
dan
 
 
Yerimot
5twmyryw
<3406>
Itulah
6hla
<428>
keturunan
7ynb
<1121>
orang Lewi
8Mywlh
<3881>
menurut
 
 
kaum
9tybl
<1004>
keluarga
10Mhytba
<1>
mereka
 
 
31
Mereka
3Mh
<1992>
juga
2Mg
<1571>
melempar
1wlypyw
<5307>
undi
4twlrwg
<1486>
seperti halnya
5tmel
<5980>
saudara-saudara
6Mhyxa
<251>
mereka
 
 
anak-anak
7ynb
<1121>
Harun
8Nrha
<175>
Mereka melempar undi

di depan
9ynpl
<6440>
Raja
11Klmh
<4428>
Daud
10dywd
<1732>
Zadok
12qwduw
<6659>
Ahimelekh
13Klmyxaw
<288>
dan para
 
 
kepala
14ysarw
<7218>
kaum
15twbah
<1>
imam
16Mynhkl
<3548>
serta
 
 
orang Lewi
17Mywllw
<3881>
Para
 
 
kepala
19sarh
<7218>
kaum
18twba
<1>
diperlakukan sama dengan
20tmel
<5980>
saudara-saudara
21wyxa
<251>
mereka yang
 
 
lebih muda
22Njqh
<6996>
 
23o
<0>