Prev Chapter Numbers 27 Next Chapter
1
Mendekatlah
1hnbrqtw
<7126>
anak-anak perempuan
2twnb
<1323>
Zelafehad
3dxplu
<6765>
anak
4Nb
<1121>
Hefer
5rpx
<2660>
anak
6Nb
<1121>
Gilead
7delg
<1568>
anak
8Nb
<1121>
Makhir
9rykm
<4353>
anak
10Nb
<1121>
 
12txpsml
<4940>
Manasye
13hsnm 11hsnm
<4519> <4519>
anak
14Nb
<1121>
Yusuf
15Powy
<3130>
 
16hlaw
<428>
Nama-nama
17twms
<8034>
anak
18wytnb
<1323>
itu adalah
 
 
Mahla
19hlxm
<4244>
Noa
20hen
<5270>
Hogla
21hlgxw
<2295>
Milka
22hklmw
<4435>
dan
 
 
Tirza
23hurtw
<8656>
2
Mereka
 
 
menghadap
2ynpl 1hndmetw
<6440> <5975>
Musa
3hsm
<4872>
Imam
6Nhkh
<3548>
 
4ynplw
<6440>
Eleazar
5rzela
<499>
para
7ynplw
<6440>
pemimpin
8Mayvnh
<5387>
dan
 
 
seluruh
9lkw
<3605>
umat
10hdeh
<5712>
di
 
 
pintu
11xtp
<6607>
tenda
12lha
<168>
pertemuan
13dewm
<4150>
dan
 
 
berkata
14rmal
<559>
3
Ayah
1wnyba
<1>
kami telah
 
 
mati
2tm
<4191>
di
 
 
padang gurun
3rbdmb
<4057>
karena
14yk
<3588>
dosanya
15wajxb
<2399>
sendiri
 
 
Dia
4awhw
<1931>
tidak
5al
<3808>
termasuk
9Mydewnh 8hdeh
<3259> <5712>
 
6hyh
<1961>
di antara
7Kwtb
<8432>
para
 
 
pengikut
12tdeb
<5712>
Korah
13xrq
<7141>
yang
 
 
menentang
10le
<5921>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Namun dia
 
 
tidak
18al
<3808>
memiliki
19wyh
<1961>
 
16tm
<4191>
anak laki-laki
17Mynbw
<1121>
 
20wl
<0>
4
Mengapa
1hml
<4100>
nama
3Ms
<8034>
ayah
4wnyba
<1>
kami
2ergy
<1639>
dihapuskan
 
 
dari
5Kwtm
<8432>
keluarganya
6wtxpsm
<4940>
karena
7yk
<3588>
dia
 
 
tidak
8Nya
<369>
memiliki
9wl
<0>
anak
10Nb
<1121>
laki-laki Sebab itu
 
 
berikanlah
11hnt
<5414>
kepada
 
 
kami
12wnl
<0>
tanah pusaka
13hzxa
<272>
di
 
 
tengah
14Kwtb
<8432>
saudara
15yxa
<251>
ayah
16wnyba
<1>
kami
 
 
5
Lalu
1brqyw
<7126>
Musa
2hsm
<4872>
menyampaikan masalah ini ke
4Njpsm 3ta
<4941> <853>
hadapan
5ynpl
<6440>
TUHAN
6hwhy
<3068>
 
7o
<0>
6
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
7
Perkataan
4trbd
<1696>
anak-anak
2twnb
<1323>
Zelafehad
3dxplu
<6765>
itu
 
 
benar
1Nk
<3651>
Jadi
5Ntn
<5414>
berikanlah
6Ntt
<5414>
 
7Mhl
<0>
tanah
8tzxa
<272>
pusaka
9hlxn
<5159>
kepada mereka
 
 
di tengah
10Kwtb
<8432>
saudara
11yxa
<251>
ayahnya
12Mhyba
<1>
Dan kamu harus
 
 
menyerahkan
13trbehw
<5674>
 
14ta
<853>
milik pusaka
15tlxn
<5159>
ayahnya
16Nhyba
<1>
itu kepada mereka
17Nhl
<0>
8
Katakanlah juga
 
 
kepada
1law
<413>
umat
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
Apabila
7yk
<3588>
ada
5rmal 4rbdt
<559> <1696>
seseorang
6sya
<376>
yang
 
 
mati
8twmy
<4191>
dan
 
 
tidak
10Nya
<369>
memiliki
11wl
<0>
anak
9Nbw
<1121>
laki-laki kamu harus memberikan
13ta 12Mtrbehw
<853> <5674>
milik pusakanya
14wtlxn
<5159>
kepada
 
 
anak perempuannya
15wtbl
<1323>
9
Jika
1Maw
<518>
dia
 
 
tidak
2Nya
<369>
memiliki
3wl
<0>
anak perempuan
4tb
<1323>
kamu harus
 
 
memberikan
5Mttnw
<5414>
 
6ta
<853>
milik pusaka
7wtlxn
<5159>
itu kepada
 
 
saudara-saudaranya
8wyxal
<251>
laki-laki
 
 
10
Jika
1Maw
<518>
dia
 
 
tidak
2Nya
<369>
mempunyai
3wl
<0>
saudara
4Myxa
<251>
laki-laki kamu harus
 
 
memberikan
5Mttnw
<5414>
 
6ta
<853>
tanah pusaka
7wtlxn
<5159>
itu kepada
 
 
saudara
8yxal
<251>
laki-laki dari
 
 
ayahnya
9wyba
<1>
11
Jika
1Maw
<518>
ayahnya
4wybal
<1>
tidak
2Nya
<369>
mempunyai
 
 
saudara
3Myxa
<251>
laki-laki kamu harus
 
 
memberikan
5Mttnw
<5414>
 
6ta
<853>
milik pusaka
7wtlxn
<5159>
itu kepada
 
 
kerabat
8wrasl
<7607>
terdekat
9brqh
<7138>
di
10wyla
<413>
antara
 
 
keluarganya
11wtxpsmm
<4940>
Itulah
 
 
ketetapan
17tqxl
<2708>
hukum
18jpsm
<4941>
bagi
14htyhw 13hta 12sryw
<1961> <853> <3423>
umat
15ynbl
<1121>
Israel
16larvy
<3478>
seperti
 
 
yang
19rsak
<834>
TUHAN
21hwhy
<3069>
perintahkan
20hwu
<6680>
kepada
22ta
<853>
Musa
23hsm
<4872>
 
24o
<0>
12
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Naiklah
5hle
<5927>
ke
6la
<413>
Gunung
7rh
<2022>
Abarim
8Myrbeh
<5682>
dan
9hzh
<2088>
pandanglah
10harw
<7200>
 
11ta
<853>
negeri
12Urah
<776>
yang
13rsa
<834>
telah
 
 
Kuberikan
14yttn
<5414>
kepada
 
 
umat
15ynbl
<1121>
Israel
16larvy
<3478>
13
Sesudah kamu
 
 
memandangnya
1htyarw
<7200>
 
6Mg 5Kyme 4la
<1571> <5971> <413>
kamu
7hta
<859>
akan
8rsak 2hta
<834> <853>
dikumpulkan
9Poan 3tpoanw
<622> <622>
bersama nenek moyangmu seperti
 
 
Harun
10Nrha
<175>
saudaramu
11Kyxa
<251>
14
Sebab kalian berdua telah
1rsak
<834>
menentang
2Mtyrm
<4784>
perintah-Ku
3yp
<6310>
untuk
5Nu 4rbdmb
<6790> <4057>
menyatakan
6tbyrmb
<4808>
kekudusan
8ynsydqhl
<6942>
di hadapan seluruh
 
 
umat
7hdeh
<5712>
melalui
 
 
mata
10Mhynyel
<5869>
air
9Mymb
<4325>
Itulah
11Mh
<1992>
mata air
12ym
<4325>
Meriba
13tbyrm
<4809>
dekat
 
 
Kadesh
14sdq
<6946>
di
 
 
padang gurun
15rbdm
<4057>
Sin
16Nu
<6790>
 
17P
<0>
15
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
TUHAN
4hwhy
<3068>
 
5rmal
<559>
16
Biarlah
1dqpy
<6485>
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3yhla
<430>
dari
 
 
roh
4txwrh
<7307>
segala
5lkl
<3605>
makhluk
6rvb
<1320>
memilih
 
 
seorang
7sya
<376>
pemimpin
 
 
bagi
8le
<5921>
umat
9hdeh
<5712>
ini
 
 
17
Pemimpin
3Mhynpl 2auy
<6440> <3318>
yang
4rsaw 1rsa
<834> <834>
dapat
 
 
membawa
5aby
<935>
dan
 
 
menyertai
6Mhynpl
<6440>
mereka untuk
7rsaw
<834>
keluar
8Mayuwy
<3318>
dan
9rsaw
<834>
masuk
10Mayby
<935>
Dengan demikian
12hyht
<1961>
umat
13tde
<5712>
TUHAN
14hwhy
<3068>
tidak
11alw
<3808>
akan seperti
 
 
domba
15Nauk
<6629>
 
16rsa
<834>
tanpa
17Nya
<369>
 
18Mhl
<0>
gembala
19her
<7462>
18
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Panggillah
7ta 6Kl 5xq
<853> <0> <3947>
Yosua
8eswhy
<3091>
anak
9Nb
<1121>
Nun
10Nwn
<5126>
seorang
11sya
<376>
yang
12rsa
<834>
penuh
 
 
roh
13xwr
<7307>
Tumpangkan
16ta 15tkmow 14wb
<853> <5564> <0>
tanganmu
17Kdy
<3027>
atasnya
18wyle
<5921>
19
Suruhlah dia
 
 
berdiri
1tdmehw
<5975>
 
2wta
<853>
di depan
3ynpl
<6440>
Imam
5Nhkh
<3548>
Eleazar
4rzela
<499>
dan
6ynplw
<6440>
seluruh
7lk
<3605>
umat
8hdeh
<5712>
Berikan perintah
9htywuw
<6680>
kepadanya
10wta
<853>
di depan
11Mhynyel
<5869>
mereka
 
 
20
Berikan
1httnw
<5414>
juga
 
 
wewenang
2Kdwhm
<1935>
kepadanya
3wyle
<5921>
supaya
4Neml
<4616>
seluruh
6lk
<3605>
umat
7tde
<5712>
 
8ynb
<1121>
Israel
9larvy
<3478>
mendengarkan
5wemsy
<8085>
dia
 
 
21
Dia harus
 
 
berdiri
4dmey
<5975>
di depan
1ynplw
<6440>
Imam
3Nhkh
<3548>
Eleazar
2rzela
<499>
untuk
 
 
bertanya
5lasw
<7592>
mengenai
6wl
<0>
petunjuk
7jpsmb
<4941>
melalui
 
 
Urim
8Myrwah
<224>
di hadapan
9ynpl
<6440>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Atas
11le
<5921>
petunjuknya
12wyp
<6310>
mereka akan
 
 
keluar
13wauy
<3318>
dan
15wyp 14lew
<6310> <5921>
masuk
16waby
<935>
Dia
17awh
<1931>
dan
21wta
<854>
seluruh
22lkw
<3605>
umat
23hdeh
<5712>
itu yaitu
 
 
semua
18lkw
<3605>
orang
19ynb
<1121>
Israel
20larvy
<3478>
22
Musa
2hsm
<4872>
melakukan
1veyw
<6213>
seperti
 
 
yang
3rsak
<834>
TUHAN
5hwhy
<3068>
perintahkan
4hwu
<6680>
Dia
6wta
<853>
membawa
7xqyw
<3947>
 
8ta
<853>
Yosua
9eswhy
<3091>
untuk
 
 
berdiri
10whdmeyw
<5975>
di hadapan
11ynpl
<6440>
Imam
13Nhkh
<3548>
Eleazar
12rzela
<499>
dan
14ynplw
<6440>
seluruh
15lk
<3605>
umat
16hdeh
<5712>
23
Kemudian dia menumpangkan
2ta 1Kmoyw
<853> <5564>
tangannya
3wydy
<3027>
ke
 
 
atas
4wyle
<5921>
Yosua dan
 
 
memberikan perintah
5whwuyw
<6680>
kepadanya seperti
 
 
yang
6rsak
<834>
 
7rbd
<1696>
TUHAN
8hwhy
<3068>
perintahkan
 
 
kepada
9dyb
<3027>
Musa
10hsm
<4872>
 
11P
<0>