Prev Chapter 2 Corinthians 6 Next Chapter
1
Dan
2de
<1161>
bekerja bersama
1sunergountev
<4903>
dengan Dia kami
 
 
juga
3kai
<2532>
mendorong
4parakaloumen
<3870>
kamu agar
 
 
tidak
5mh
<3361>
menerima
12dexasyai
<1209>
 
8thn
<3588>
anugerah
9carin
<5485>
 
10tou
<3588>
Allah
11yeou
<2316>
dengan
6eiv
<1519>
sia-sia
7kenon
<2756>
 
13umav
<5209>
2
Sebab
2gar
<1063>
Dia
 
 
berfirman
1legei
<3004>
Pada
 
 
waktu
3kairw
<2540>
Aku
 
 
berkenan
4dektw
<1184>
Aku
 
 
mendengarmu
5ephkousa
<1873>
 
6sou
<4675>
dan
7kai
<2532>
pada
8en
<1722>
hari
9hmera
<2250>
keselamatan
10swthriav
<4991>
Aku
 
 
menolongmu
11ebohyhsa
<997>
 
12soi
<4671>
Perhatikanlah
13idou
<2400>
sekarang
14nun
<3568>
adalah
 
 
waktu
15kairov
<2540>
yang
 
 
berkenan
16euprosdektov
<2144>
itu
 
 
Perhatikanlah
17idou
<2400>
sekarang
18nun
<3568>
adalah
 
 
hari
19hmera
<2250>
keselamatan
20swthriav
<4991>
itu
 
 
3
Kami
 
 
tidak
1mhdemian
<3367> ==>
 
3mhdeni
<3367>
memberikan
4didontev
<1325>
sandungan
5proskophn
<4349>
kepada
2en
<1722>
siapa pun
1mhdemian
<== <3367>
supaya
6ina
<2443>
 
9h
<3588>
pelayanan
10diakonia
<1248>
kami
 
 
tidak
7mh
<3361>
dicela
8mwmhyh
<3469>
4
melainkan
1all
<235>
dalam
2en
<1722>
segala cara
3panti
<3956>
kami
 
 
menunjukkan
4sunistanontev
<4921>
diri kami
5eautouv
<1438>
sebagai
6wv
<5613>
pelayan-pelayan
8diakonoi
<1249>
Allah
7yeou
<2316>
dengan penuh
9en
<1722>
ketabahan
10upomonh
<5281>
 
11pollh
<4183>
dalam
12en
<1722>
semua
 
 
penderitaan
13yliqesin
<2347>
 
14en
<1722>
kesesakan
15anagkaiv
<318>
 
16en
<1722>
kesukaran
17stenocwriaiv
<4730>
5
 
1en
<1722>
pukulan
2plhgaiv
<4127>
 
3en
<1722>
pemenjaraan
4fulakaiv
<5438>
 
5en
<1722>
kerusuhan
6akatastasiaiv
<181>
 
7en
<1722>
jerih payah
8kopoiv
<2873>
 
9en
<1722>
tidak tidur
10agrupniaiv
<70>
 
11en
<1722>
kelaparan
12nhsteiaiv
<3521>
6
dengan penuh
1en
<1722>
kemurnian
2agnothti
<54>
 
3en
<1722>
pengetahuan
4gnwsei
<1108>
 
5en
<1722>
kesabaran
6makroyumia
<3115>
 
7en
<1722>
kemurahan
8crhstothti
<5544>
 
9en
<1722>
Roh
10pneumati
<4151>
Kudus
11agiw
<40>
 
12en
<1722>
kasih
13agaph
<26>
yang
 
 
tulus
14anupokritw
<505>
7
 
1en
<1722>
perkataan
2logw
<3056>
kebenaran
3alhyeiav
<225>
 
4en
<1722>
kuasa
5dunamei
<1411>
Allah
6yeou
<2316>
 
7dia 8twn
<1223> <3588>
senjata
9oplwn
<3696>
 
10thv
<3588>
kebenaran
11dikaiosunhv
<1343>
di
12twn
<3588>
tangan kanan
13dexiwn
<1188>
dan
14kai
<2532>
kiri
15aristerwn
<710>
8
 
1dia
<1223>
kemuliaan
2doxhv
<1391>
dan
3kai
<2532>
kehinaan
4atimiav
<819>
 
5dia
<1223>
umpatan
6dusfhmiav
<1426>
dan
7kai
<2532>
pujian
8eufhmiav
<2162>
dianggap
 
 
sebagai
9wv
<5613>
penipu-penipu
10planoi
<4108>
padahal
11kai
<2532>
kami
 
 
benar
12alhyeiv
<227>
9
Kami
 
 
seperti
1wv
<5613>
tidak dikenal
2agnooumenoi
<50>
tetapi
3kai
<2532>
terkenal
4epiginwskomenoi
<1921>
seperti
5wv
<5613>
yang
 
 
nyaris mati
6apoynhskontev
<599>
tetapi
7kai
<2532>
lihatlah
8idou
<2400>
kami
 
 
hidup
9zwmen
<2198>
seperti
10wv
<5613>
orang yang
 
 
dihajar
11paideuomenoi
<3811>
tetapi
12kai
<2532>
tidak
13mh
<3361>
terbunuh
14yanatoumenoi
<2289>
10
seperti
1wv
<5613>
yang
 
 
berdukacita
2lupoumenoi
<3076>
tetapi
4de
<1161>
selalu
3aei
<104>
bersukacita
5cairontev
<5463>
kami
6wv
<5613>
miskin
7ptwcoi
<4434>
 
8pollouv
<4183>
tetapi
9de
<1161>
membuat orang lain
 
 
kaya
10ploutizontev
<4148>
 
11wv
<5613>
tidak
12mhden
<3367>
punya
13econtev
<2192>
apa-apa
 
 
tetapi
14kai
<2532>
memiliki
16katecontev
<2722>
segala sesuatu
15panta
<3956>
11
Kami telah
 
 
membuka
4anewgen
<455>
 
1to
<3588>
mulut
2stoma
<4750>
kami
3hmwn
<2257>
 
5prov
<4314>
kepadamu
6umav
<5209>
hai orang
 
 
Korintus
7korinyioi
<2881>
 
8h
<3588>
hati
9kardia
<2588>
kami
10hmwn
<2257>
terbuka lebar
11peplatuntai
<4115>
12
Kamu
 
 
tidak
1ou
<3756>
dibatasi
2stenocwreisye
<4729>
oleh
3en
<1722>
kami
4hmin
<2254>
tetapi
6de
<1161>
kamu
 
 
dibatasi
5stenocwreisye
<4729>
oleh
7en
<1722>
 
8toiv
<3588>
hatimu
9splagcnoiv
<4698>
sendiri
10umwn
<5216>
13
Sekarang untuk
1thn 2de 3authn
<3588> <1161> <846>
balasan
4antimisyian
<489>
yang sama aku
 
 
berbicara
7legw
<3004>
seperti
5wv
<5613>
kepada
 
 
anak-anakku
6teknoiv
<5043>
bukalah
8platunyhte
<4115> ==>
pula hatimu
 
 
lebar-lebar
8platunyhte
<== <4115>
 
9kai 10umeiv
<2532> <5210>
14
Jangan
1mh
<3361>
menjadi
2ginesye
<1096>
pasangan yang tidak seimbang
3eterozugountev
<2086>
dengan
 
 
orang-orang
5tiv
<5101>
yang
 
 
tidak percaya
4apistoiv
<571>
Sebab
6gar
<1063>
persamaan
7metoch
<3352>
apakah yang ada antara
 
 
kebenaran
8dikaiosunh
<1343>
dan
9kai
<2532>
kejahatan
10anomia
<458>
Atau
11h
<2228>
persamaan
13koinwnia
<2842>
apakah
12tiv
<5101>
yang terdapat antara
 
 
terang
14fwti
<5457>
dengan
15prov
<4314>
gelap
16skotov
<4655>
15
Kesepakatan
 
 
apakah
1tiv
<5101>
yang
2de
<1161>
dimiliki
3sumfwnhsiv
<4857>
Kristus
4cristou
<5547>
dengan
5prov
<4314>
Belial
6beliar
<955>
Atau
 
 
bagian
9meriv
<3310>
 
7h
<2228>
apakah
8tiv
<5101>
yang ada antara orang
 
 
percaya
10pistw
<4103>
dengan
11meta
<3326>
orang yang
 
 
tidak percaya
12apistou
<571>
16
Dan
2de
<1161>
kesepakatan
3sugkatayesiv
<4783>
apakah
1tiv
<5101>
yang ada antara
 
 
Bait
4naw
<3485>
Allah
5yeou
<2316>
dengan
6meta
<3326>
berhala-berhala
7eidwlwn
<1497>
Sebab
9gar
<1063>
kita
8hmeiv
<2249>
adalah
 
 
Bait
10naov
<3485>
Allah
11yeou
<2316>
yang
12esmen
<1510>
hidup
13zwntov
<2198>
seperti
14kaywv
<2531>
firman
15eipen
<2036>
 
16o
<3588>
Allah
17yeov
<2316>
Aku akan
18oti
<3754>
tinggal
19enoikhsw
<1774>
di dalam
20en
<1722>
mereka
21autoiv
<846>
dan
22kai
<2532>
berjalan
23emperipathsw
<1704>
di antara mereka
 
 
dan
24kai
<2532>
Aku
25esomai
<1510>
akan menjadi
 
 
Allah
27yeov
<2316>
mereka
26autwn
<846>
dan
28kai
<2532>
mereka
29autoi
<846>
akan
 
 
menjadi
30esontai
<1510>
 
31mou
<3450>
umat-Ku
32laov
<2992>
17
Karena itu
1dio
<1352>
keluarlah
2exelyate
<1831>
kamu
 
 
dari
3ek
<1537>
tengah-tengah
4mesou
<3319>
mereka
5autwn
<846>
dan
6kai
<2532>
berpisahlah
7aforisyhte
<873>
kata
8legei
<3004>
Tuhan
9kuriov
<2962>
Dan
10kai
<2532>
janganlah
12mh
<3361>
menjamah
13aptesye
<680>
apa yang
 
 
najis
11akayartou
<169>
maka Aku
14kagw
<2504>
akan
 
 
menerima
15eisdexomai
<1523>
kamu
16umav
<5209>
18
Dan
1kai
<2532>
Aku
2esomai
<1510> ==>
akan
 
 
menjadi
2esomai
<== <1510>
Bapa
5patera
<3962>
bagimu
3umin 4eiv
<5213> <1519>
dan
6kai
<2532>
kamu
7umeiv
<5210>
akan
8esesye 9moi
<1510> <3427>
menjadi
10eiv
<1519>
anak-anak-Ku laki-laki
11uiouv
<5207>
dan
12kai
<2532>
anak-anak-Ku perempuan
13yugaterav
<2364>
demikianlah
 
 
firman
14legei
<3004>
Tuhan
15kuriov
<2962>
Yang
 
 
Mahakuasa
16pantokratwr
<3841>