Prev Chapter Nehemiah 10 Next Chapter
1
Yang
1lew
<5921>
memeteraikannya
2Mymwtxh
<2856>
adalah
 
 
Kepala daerah
4atsrth
<8660>
Nehemia
3hymxn
<5166>
anak
5Nb
<1121>
Hakhalya
6hylkx
<2446>
Zedekia
7hyqduw
<6667>
2
Seraya
1hyrv
<8304>
Azarya
2hyrze
<5838>
Yeremia
3hymry
<3414>
3
Pasyhur
1rwxsp
<6583>
Amarya
2hyrma
<568>
Malkia
3hyklm
<4441>
4
Hatus
1swjx
<2407>
Sebanya
2hynbs
<7645>
Malukh
3Kwlm
<4409>
5
Harim
1Mrx
<2766>
Meremot
2twmrm
<4822>
Obaja
3hydbe
<5662>
6
Daniel
1laynd
<1840>
Gineton
2Nwtng
<1599>
Barukh
3Kwrb
<1263>
7
Mesulam
1Mlsm
<4918>
Abia
2hyba
<29>
Miyamin
3Nmym
<4326>
8
Maazya
1hyzem
<4590>
Bilgai
2yglb
<1084>
dan
 
 
Semaya
3hyems
<8098>
Inilah
4hla
<428>
para
 
 
imam
5Mynhkh
<3548>
 
6o
<0>
9
Orang-orang Lewi
1Mywlhw
<3881>
Yesua
2ewsyw
<3442>
anak
3Nb
<1121>
Azanya
4hynza
<245>
Binui
5ywnb
<1131>
salah seorang
 
 
anak
6ynbm
<1121>
Henadad
7ddnx
<2582>
Kadmiel
8laymdq
<6934>
10
dan
 
 
saudara-saudara
1Mhyxaw
<251>
mereka
 
 
Sebanya
2hynbs
<7645>
Hodia
3hydwh
<1940>
Kelita
4ajylq
<7042>
Pelaya
5hyalp
<6411>
Hanan
6Nnx
<2605>
11
Mikha
1akym
<4316>
Rehob
2bwxr
<7340>
Hasabya
3hybsx
<2811>
12
Zakur
1rwkz
<2139>
Serebya
2hybrs
<8274>
Sebanya
3hynbs
<7645>
13
Hodia
1hydwh
<1940>
Bani
2ynb
<1137>
dan
 
 
Beninu
3wnynb
<1148>
 
4o
<0>
14
Para
 
 
pemimpin
1ysar
<7218>
rakyat
2Meh
<5971>
Paros
3serp
<6551>
 
4txp
<0>
Pahat-Moab
5bawm
<6355>
Elam
6Mlye
<5867>
Zatu
7awtz
<2240>
Bani
8ynb
<1137>
15
Buni
1ynb
<1138>
Azgad
2dgze
<5803>
Bebai
3ybb
<893>
16
Adonia
1hynda
<138>
Bigwai
2ywgb
<902>
Adin
3Nyde
<5720>
17
Ater
1rja
<333>
Hizkia
2hyqzx
<2396>
Azur
3rwze
<5809>
18
Hodia
1hydwh
<1940>
Hasum
2Msx
<2828>
Bezai
3yub
<1209>
19
Harif
1Pyrx
<2756>
Anatot
2twtne
<6068>
Nebai
3*ybyn {ybwn}
<5109>
20
Magpias
1seypgm
<4047>
Mesulam
2Mlsm
<4918>
Hezir
3ryzx
<2387>
21
Mesezabeel
1labzysm
<4898>
Zadok
2qwdu
<6659>
Yadua
3ewdy
<3037>
22
Pelaca
1hyjlp
<6410>
Hanan
2Nnx
<2605>
Anaya
3hyne
<6043>
23
Hosea
1eswh
<1954>
Hananya
2hynnx
<2608>
Hasub
3bwsx
<2815>
24
Halohesh
1sxwlh
<3873>
Pilha
2axlp
<6401>
Sobek
3qbws
<7733>
25
Rehum
1Mwxr
<7348>
Hasabna
2hnbsx
<2812>
Maaseya
3hyvem
<4641>
26
Ahia
1hyxaw
<281>
Hanan
2Nnx
<2605>
Anan
3Nne
<6052>
27
Malukh
1Kwlm
<4409>
Harim
2Mrx
<2766>
dan
 
 
Baana
3hneb
<1196>
28
Orang-orang lain
1rasw
<7605>
dari
 
 
umat
2Meh
<5971>
itu para
 
 
imam
3Mynhkh
<3548>
orang-orang Lewi
4Mywlh
<3881>
para
 
 
penjaga pintu gerbang
5Myrewsh
<7778>
para
 
 
penyanyi
6Myrrsmh
<7891>
para
 
 
pelayan bait Allah
7Mynytnh
<5411>
dan
 
 
semua
8lkw
<3605>
orang yang
 
 
memisahkan
9ldbnh
<914>
diri dari
 
 
bangsa-bangsa
10ymem
<5971>
di sekitarnya karena
12la 11twurah
<413> <776>
Hukum
13trwt
<8451>
Allah
14Myhlah
<430>
semua
 
 
istri
15Mhysn
<802>
anak laki-laki
16Mhynb
<1121>
dan
 
 
perempuan
17Mhytnbw
<1323>
mereka
 
 
setiap orang
18lk
<3605>
yang memiliki
 
 
pengetahuan
19edwy
<3045>
dan
 
 
pengertian
20Nybm
<995>
29
bergabung
1Myqyzxm
<2388>
dengan
2le
<5921>
saudara-saudara
3Mhyxa
<251>
mereka
 
 
para pembesar
4Mhyryda
<117>
mereka serta
 
 
mengikat
5Myabw
<935>
diri dengan
 
 
kutuk
6hlab
<423>
dan
 
 
sumpah
7hewbsbw
<7621>
untuk
 
 
mengikuti
8tkll
<1980>
Hukum
9trwtb
<8451>
Allah
10Myhlah
<430>
yang
11rsa
<834>
diberikan
12hntn
<5414>
melalui
13dyb
<3027>
Musa
14hsm
<4872>
hamba
15dbe
<5650>
Allah
16Myhlah
<430>
dan untuk
 
 
mematuhi
17rwmslw
<8104>
dan
 
 
melakukan
18twvelw
<6213>
 
19ta
<853>
semua
20lk
<3605>
perintah-perintah
21twum
<4687>
TUHAN
22hwhy
<3068>
Tuhan
23wnynda
<136>
kita serta
 
 
peraturan-peraturan
24wyjpsmw
<4941>
dan
 
 
ketetapan-ketetapan-Nya
25wyqxw
<2706>
30
Kami
1rsaw
<834>
tidak
2al
<3808>
akan
 
 
memberikan
3Ntn
<5414>
anak-anak perempuan
4wnytnb
<1323>
kami kepada
 
 
orang-orang
5ymel
<5971>
di
 
 
negeri
6Urah
<776>
itu
 
 
atau
9al
<3808>
mengambil
10xqn
<3947>
 
7taw
<853>
anak-anak perempuan
8Mhytnb
<1323>
mereka untuk
 
 
anak-anak
11wnynbl
<1121>
lelaki kami
 
 
31
Jika
 
 
orang-orang
1ymew
<5971>
di
 
 
negeri
2Urah
<776>
itu
 
 
membawa
3Myaybmh
<935>
 
4ta
<853>
barang-barang
5twxqmh
<4728>
atau
 
 
bermacam-macam
6lkw
<3605>
gandum
7rbs
<7668>
untuk
 
 
dijual
10rwkml
<4376>
pada
 
 
hari
8Mwyb
<3117>
Sabat
9tbsh
<7676>
kami
 
 
tidak
11al
<3808>
akan
 
 
membelinya
12xqn
<3947>
dari
 
 
mereka
13Mhm
<1992>
pada
 
 
hari Sabat
14tbsb
<7676>
itu atau pada
 
 
hari
15Mwybw
<3117>
kudus
16sdq
<6944>
Setiap
18ta
<853>
tahun
19hnsh
<8141>
ketujuh
20tyeybsh
<7637>
kami
 
 
membiarkan
17sjnw
<5203>
 
22lk
<3605>
hasil tanah
23dy
<3027>
kami dan tidak
 
 
menagih utang
21asmw
<4855>
32
Kami
 
 
membuat
1wndmehw
<5975>
 
2wnyle
<5921>
ketetapan
3twum
<4687>
untuk
 
 
memberi
4ttl
<5414>
 
5wnyle
<5921>
1/3
6tysls
<7992>
syikal
7lqsh
<8255>
setiap
 
 
tahun
8hnsb
<8141>
untuk
 
 
pekerjaan
9tdbel
<5656>
di
 
 
bait
10tyb
<1004>
Allah
11wnyhla
<430>
kami
 
 
33
untuk
 
 
roti
1Mxll
<3899>
sajian
2tkremh
<4635>
untuk
 
 
kurban sajian
3txnmw
<4503>
sehari-hari
4dymth
<8548>
untuk
 
 
kurban bakaran
5tlwelw
<5930>
sehari-hari
6dymth
<8548>
pada
 
 
hari-hari Sabat
7twtbsh
<7676>
bulan baru
8Mysdxh
<2320>
dan
 
 
hari-hari raya yang ditetapkan
9Mydewml
<4150>
untuk
 
 
persembahan kudus
10Mysdqlw
<6944>
untuk
 
 
persembahan penghapus dosa
11twajxlw
<2403>
demi
 
 
pendamaian
12rpkl
<3722>
bagi
13le
<5921>
orang
 
 
Israel
14larvy
<3478>
dan untuk
 
 
semua
15lkw
<3605>
pekerjaan
16tkalm
<4399>
di
 
 
bait
17tyb
<1004>
Allah
18wnyhla
<430>
kami
19o
<0>
34
Kami
 
 
membuang
2wnlph
<5307>
undi
1twlrwghw
<1486>
di antara para
 
 
imam
6Mynhkh
<3548>
orang-orang Lewi
7Mywlh
<3881>
dan
 
 
orang banyak
8Mehw
<5971>
atas
3le
<5921>
persembahan
4Nbrq
<7133>
kayu api
5Myueh
<6086>
untuk
 
 
dibawa
9aybhl
<935>
ke
 
 
bait
10tybl
<1004>
Allah
11wnyhla
<430>
kami menurut
 
 
kaum
12tybl
<1004>
keluarga
13wnytba
<1>
kami pada
 
 
waktu
14Mytel
<6256>
yang
 
 
ditentukan
15Mynmzm
<2163>
setiap tahun
17hnsb 16hns
<8141> <8141>
untuk
 
 
dibakar
18rebl
<1197>
di
19le
<5921>
mazbah
20xbzm
<4196>
TUHAN
21hwhy
<3068>
Allah
22wnyhla
<430>
kami seperti yang
 
 
tertulis
23bwtkk
<3789>
di dalam
 
 
kitab Taurat
24hrwtb
<8451>
35
Kami akan
 
 
membawa
1aybhlw
<935>
 
2ta
<853>
hasil pertama
3yrwkb
<1061>
dari
 
 
tanah
4wntmda
<127>
kami serta
 
 
hasil pertama
5yrwkbw
<1061>
dari
7yrp 6lk
<6529> <3605>
semua
8lk
<3605>
pohon
9Ue
<6086>
ke
 
 
bait
12tybl
<1004>
TUHAN
13hwhy
<3068>
setiap tahun
11hnsb 10hns
<8141> <8141>
36
juga membawa
1taw
<853>
anak sulung
2twrkb
<1060>
kami yang
 
 
laki-laki
3wnynb
<1121>
anak sulung
 
 
ternak
4wnytmhbw
<929>
kami seperti yang
 
 
tertulis
5bwtkk
<3789>
dalam kitab
 
 
Taurat
6hrwtb
<8451>
serta
7taw
<853>
anak sulung
8yrwkb
<1060>
sapi
9wnyrqb
<1241>
dan
 
 
domba
10wnynauw
<6629>
kami
 
 
ke
11aybhl
<935>
bait
12tybl
<1004>
Allah
13wnyhla
<430>
dan kepada para
 
 
imam
14Mynhkl
<3548>
yang
 
 
melayani
15Mytrsmh
<8334>
di
 
 
bait
16tybb
<1004>
Allah
17wnyhla
<430>
kami
 
 
37
Kami akan membawa
 
 
tepung jelai
3wnytoyre
<6182>
kami yang
1taw
<853>
pertama
2tysar
<7225>
persembahan khusus
4wnytmwrtw
<8641>
kami dan
 
 
buah
5yrpw
<6529>
dari
 
 
segala
6lk
<3605>
jenis
 
 
pohon
7Ue
<6086>
anggur
8swryt
<8492>
dan
 
 
minyak
9rhuyw
<3323>
kepada para
 
 
imam
11Mynhkl
<3548>
ke
12la
<413>
dalam
 
 
bilik-bilik
13twksl
<3957>
bait
14tyb
<1004>
Allah
15wnyhla
<430>
Kami akan
 
 
membawa
10aybn
<935>
1/10 dari hasil
16rvemw
<4643>
tanah
17wntmda
<127>
kami kepada
 
 
orang-orang Lewi
18Mywll
<3881>
supaya
 
 
mereka
19Mhw
<1992>
 
20Mywlh
<3881>
mendapatkan persepuluhan
21Myrvemh
<6237>
di
 
 
semua
22lkb
<3605>
kota
23yre
<5892>
yang
 
 
tanahnya
24wntdbe
<5656> ==>
kami
 
 
kerjakan
24wntdbe
<== <5656>
38
Seorang
1hyhw
<1961>
imam
2Nhkh
<3548>
anak
3Nb
<1121>
Harun
4Nrha
<175>
akan
 
 
bersama-sama dengan
5Me
<5973>
orang-orang Lewi
6Mywlh
<3881>
ketika mereka
 
 
mengambil persepuluhan
7rveb
<6237>
Dan
8Mywlh
<3881>
orang-orang Lewi
9Mywlhw
<3881>
harus
 
 
membawa
10wley
<5927>
 
11ta
<853>
1/10
12rvem
<4643>
dari
 
 
persepuluhan
13rvemh
<4643>
tersebut ke
 
 
bait
14tybl
<1004>
Allah
15wnyhla
<430>
kami
 
 
ke
16la
<413>
bilik-bilik
17twkslh
<3957>
rumah
18tybl
<1004>
perbendaharaan
19ruwah
<214>
39
Sebab
1yk
<3588>
 
4wayby
<935>
orang-orang
5ynb
<1121>
Israel
6larvy
<3478>
dan
 
 
orang-orang
7ynbw
<1121>
Lewi
8ywlh
<3878>
harus membawa
9ta
<853>
persembahan
10tmwrt
<8641>
khusus dari
 
 
gandum
11Ngdh
<1715>
anggur
12swryth
<8492>
dan
 
 
minyak
13rhuyhw
<3323>
ke
2la
<413>
bilik-bilik
3twkslh
<3957>
itu Di
 
 
sana
14Msw
<8033>
ada
 
 
peralatan-peralatan
15ylk
<3627>
tempat suci
16sdqmh
<4720>
para
 
 
imam
17Mynhkhw
<3548>
yang
 
 
melayani
18Mytrsmh
<8334>
para
 
 
penjaga pintu gerbang
19Myrewshw
<7778>
dan para
 
 
penyanyi
20Myrrsmhw
<7891>
Kami
 
 
tidak
21alw
<3808>
akan
 
 
mengabaikan
22bzen
<5800>
 
23ta
<853>
bait
24tyb
<1004>
Allah
25wnyhla
<430>
kami