Prev Chapter 2 Samuel 17 Next Chapter
1
Ahitofel
2lptyxa
<302>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Absalom
4Mlsba
<53>
Izinkanlah
6an
<4994>
aku
 
 
memilih
5hrxba
<977>
dua
7Myns
<8147>
belas
8rve
<6240>
ribu
9Pla
<505>
orang
10sya
<376>
maka aku akan
 
 
bangkit
11hmwqaw
<6965>
dan
 
 
mengejar
12hpdraw
<7291>
di
 
 
belakang
13yrxa
<310>
Daud
14dwd
<1732>
pada
 
 
malam
15hlylh
<3915>
ini juga
 
 
2
Aku akan
 
 
datang
1awbaw
<935>
kepadanya
2wyle
<5921>
saat
 
 
dia
3awhw
<1931>
lesu
4egy
<3023>
dan
 
 
lemah
5hprw
<7504>
semangatnya
6Mydy
<3027>
lalu
 
 
mengejutkannya
7ytdrxhw
<2729>
Karena itu
 
 
seluruh
10lk
<3605>
rakyat
11Meh
<5971>
yang
12rsa
<834>
menyertainya
13wta
<854>
akan
8wta
<853>
melarikan diri
9onw
<5127>
dan aku akan
 
 
mengalahkan
14ytykhw
<5221>
 
15ta
<853>
raja
16Klmh
<4428>
sendiri
17wdbl
<905>
3
Aku akan
 
 
mengembalikan
1hbysaw
<7725>
seluruh
2lk
<3605>
rakyat
3Meh
<5971>
itu
 
 
kepadamu
4Kyla
<413>
seperti
 
 
mengembalikan
5bwsk
<7725>
seseorang kepada
6lkh
<3605>
suaminya
7syah
<376>
Sebab
8rsa
<834>
engkau
9hta
<859>
menginginkan
10sqbm
<1245>
seluruh
11lk
<3605>
rakyat
12Meh
<5971>
menjadi
13hyhy
<1961>
selamat
14Mwls
<7965>
4
Perkataan
2rbdh
<1697>
itu
 
 
dianggap baik
1rsyyw
<3474>
dalam
 
 
pandangan
3ynyeb
<5869>
Absalom
4Mlsba
<53>
dan dalam
 
 
pandangan
5ynyebw
<5869>
semua
6lk
<3605>
tua-tua
7ynqz
<2205>
Israel
8larvy
<3478>
 
9o
<0>
5
Lalu
 
 
Absalom
2Mwlsba
<53>
berkata
1rmayw
<559>
Panggillah
3arq
<7121>
juga
5Mg
<1571>
sekarang
4an
<4994>
Husai
6yswxl
<2365>
orang
 
 
Arki
7ykrah
<757>
itu dan biarlah kita
 
 
mendengarkan
8hemsnw
<8085>
apa
9hm
<4100>
yang
11Mg
<1571>
dia
12awh
<1931>
katakan
10wypb
<6310>
6
Husai
2yswx
<2365>
datang
1abyw
<935>
kepada
3la
<413>
Absalom
4Mwlsba
<53>
lalu
 
 
Absalom
6Mwlsba
<53>
berkata
5rmayw
<559>
kepadanya
7wyla
<413>
katanya
8rmal
<559>
Demikianlah nasihat
9rbdk
<1697>
yang
10hzh
<2088>
diucapkan
11rbd
<1696>
Ahitofel
12lptyxa
<302>
Akankah kita
 
 
melakukan
13hvenh
<6213>
nasihatnya
15wrbd 14ta
<1697> <853>
Jika
16Ma
<518>
tidak
17Nya
<369>
 
18hta
<859>
katakanlah
19rbd
<1696>
 
20o
<0>
7
Husai
2yswx
<2365>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Absalom
4Mwlsba
<53>
Kali
11Mepb
<6471>
ini
12tazh
<2063>
nasihat
7hueh
<6098>
yang
8rsa
<834>
diberikan
9Uey
<3289>
oleh
 
 
Ahitofel
10lptyxa
<302>
tidak
5al
<3808>
baik
6hbwj
<2896>
8
Husai
2yswx
<2365>
berkata
1rmayw
<559>
lagi
 
 
Engkau
3hta
<859>
mengetahui
4tedy
<3045>
bahwa
5ta
<853>
ayahmu
6Kyba
<1>
dan
7taw
<853>
orang-orangnya
8wysna
<376>
adalah
 
 
pejuang
10Myrbg
<1368>
Selain
9yk
<3588>
itu
 
 
mereka
11hmh
<1992>
sakit
12yrmw
<4751>
hati
13spn
<5315>
serupa
14hmh
<1992>
beruang
15bdk
<1677>
yang
 
 
kehilangan anak
16lwks
<7909>
di
 
 
padang
17hdvb
<7704>
Ayahmu
18Kybaw
<1>
adalah
 
 
seorang
19sya
<376>
prajurit
20hmxlm
<4421>
sejati yang
 
 
tidak
21alw
<3808>
akan
 
 
tidur
22Nyly
<3885>
bersama
23ta
<854>
rakyatnya
24Meh
<5971>
9
Tentulah
1hnh
<2009>
sekarang
2hte
<6258>
dia
3awh
<1931>
bersembunyi
4abxn
<2244>
di
 
 
salah satu
5txab
<259>
lubang
6Mytxph
<6354>
atau
7wa
<176>
di
 
 
salah satu
8dxab
<259>
tempat
9tmwqmh
<4725>
Apabila
 
 
ada
10hyhw
<1961>
yang
 
 
tewas
11lpnk
<5307>
pada penyerangan
12Mhb
<0>
pertama
13hlxtb
<8462>
kemudian
 
 
kabar
14emsw
<8085>
itu
 
 
terdengar
15emsh
<8085>
maka ada yang akan
 
 
berkata
16rmaw
<559>
Rakyat
19Meb
<5971>
yang
20rsa
<834>
mengikut
21yrxa
<310>
Absalom
22Mlsba
<53>
sudah
 
 
menderita
17htyh
<1961>
kekalahan
18hpgm
<4046>
10
Karena
 
 
itu
1awhw
<1931>
orang-orang
3Nb
<1121>
yang
 
 
perkasa
4lyx
<2428>
sekalipun
2Mg
<1571>
yang
5rsa
<834>
hatinya
6wbl
<3820>
seperti
 
 
hati
7blk
<3820>
singa
8hyrah
<738>
akan menjadi
 
 
tawar
9omh
<4549>
dan
 
 
luluh
10omy
<4549>
Sebab
11yk
<3588>
seluruh
13lk
<3605>
Israel
14larvy
<3478>
mengetahui
12edy
<3045>
bahwa
15yk
<3588>
ayahmu
17Kyba
<1>
seorang
18ynbw
<1121>
pahlawan
16rwbg
<1368>
dan orang-orang yang
20rsa
<834>
menyertainya
21wta
<854>
adalah orang-orang
 
 
gagah berani
19lyx
<2428>
11
Karena
1yk
<3588>
itu aku
 
 
menasihatkan
2ytuey
<3289>
supaya
5Kyle 4Poay 3Poah
<5921> <622> <622>
semua
6lk
<3605>
orang
 
 
Israel
7larvy
<3478>
dari
 
 
Dan
8Ndm
<1835>
sampai
9dew
<5704>
 
10rab
<0>
Bersyeba
11ebs
<884>
berkumpul kepadamu seperti
 
 
pasir
12lwxk
<2344>
di
13rsa
<834>
tepi
14le
<5921>
laut
15Myh
<3220>
banyaknya
16brl
<7230>
Engkau
17Kynpw
<6440>
sendiri harus
 
 
pergi
18Myklh
<1980>
dalam
 
 
pertempuran
19brqb
<7128>
12
Ketika kita
 
 
mendatanginya
1wnabw
<935>
di
2wyla
<413>
salah satu
3*dxab {txab}
<259>
tempat
4tmwqmh
<4725>
yaitu
 
 
di mana
7Ms
<8033>
dia
5rsa
<834>
berada
6aumn
<4672>
maka dia
10rsak 9wyle 8wnxnw
<834> <5921> <5117>
jatuh
11lpy
<5307>
seperti
 
 
embun
12ljh
<2919>
ke
13le
<5921>
bumi
14hmdah
<127>
Dia
 
 
maupun
22Mg
<1571>
salah
23dxa
<259>

18lkbw 17wb
<3605> <0>
seorang
19Mysnah
<582>
yang
20rsa
<834>
menyertainya
21wta
<854>
tidak
15alw
<3808>
dapat
 
 
meloloskan
16rtwn
<3498>
diri
 
 
13
Jika
1Maw
<518>
dia
 
 
mundur
4Poay
<622>
ke
2la
<413>
suatu
 
 
kota
3rye
<5892>
dia akan
 
 
diikat
5wayvhw
<5375>
dengan
 
 
tali
11Mylbx
<2256>
oleh
 
 
seluruh
6lk
<3605>
Israel
7larvy
<3478>
di
8la
<413>
kota
9ryeh
<5892>
itu
10ayhh
<1931>
Lalu kita akan
 
 
menyeretnya
12wnbxow
<5498>
 
13wta
<853>
sampai
14de
<5704>
ke
 
 
sungai
15lxnh
<5158>
hingga
16de
<5704>
batu kecil
22rwru
<6872>
pun
17rsa
<834>
tidak
18al
<3808>
akan
 
 
terdapat
19aumn
<4672>
lagi
21Mg
<1571>
di sana
20Ms
<8033>
 
23P
<0>
14
Absalom
2Mwlsba
<53>
dan
 
 
setiap
3lkw
<3605>
orang
4sya
<376>
Israel
5larvy
<3478>
berkata
1rmayw
<559>
Lebih baik
6hbwj
<2896>
nasihat
7tue
<6098>
Husai
8yswx
<2365>
orang Arki
9ykrah
<757>
itu daripada
 
 
nasihat
10tuem
<6098>
Ahitofel
11lptyxa
<302>
TUHAN
12hwhyw
<3068>
memutuskan
13hwu
<6680>
untuk
 
 
menggagalkan
14rphl
<6565>
 
15ta
<853>
nasihat
16tue
<6098>
dari
 
 
Ahitofel
17lptyxa
<302>
yang
 
 
lebih baik
18hbwjh
<2896>
sehingga
19rwbebl
<5668>
TUHAN
21hwhy
<3068>
dapat
 
 
mendatangkan
20aybh
<935>
 
24ta
<853>
celaka
25herh
<7451>
kepada
22la
<413>
Absalom
23Mwlsba
<53>
 
26o
<0>
15
Lalu
 
 
Husai
2yswx
<2365>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Zadok
4qwdu
<6659>
dan
 
 
kepada
5law
<413>
Abyatar
6rtyba
<54>
para
 
 
imam
7Mynhkh
<3548>
itu
8tazk
<2063>
Ahitofel
11lptyxa
<302>
telah
 
 
menasihatkan
10Uey
<3289>
ini
9tazkw
<2063>
dan itu
 
 
kepada
12ta
<853>
Absalom
13Mlsba
<53>
dan
 
 
kepada
14taw
<853>
para
 
 
tua-tua
15ynqz
<2205>
Israel
16larvy
<3478>
Sementara
 
 
itu
17tazkw
<2063>
aku juga
 
 
menasihatkan
19ytuey
<3289>
ini
18tazkw
<2063>
dan itu
20yna
<589>
16
Sekarang
1htew
<6258>
suruhlah
2wxls
<7971>
segera
3hrhm
<4120>
seseorang untuk
 
 
memberi tahu
4wdyghw
<5046>
Daud
5dwdl
<1732>
katakanlah
6rmal
<559>
Jangan
7la
<408>
bermalam
9hlylh 8Nlt
<3915> <3885>
di
 
 
tempat-tempat penyeberangan
10twbreb
<6160>
ke
 
 
padang belantara
11rbdmh
<4057>
Namun
12Mgw
<1571>
segeralah
 
 
menyeberang
14rwbet 13rwbe
<5674> <5674>
supaya
 
 
jangan
15Np
<6435>
ditelan habis
16elby
<1104>
oleh
 
 
raja
17Klml
<4428>
dan
 
 
seluruh
18lklw
<3605>
rakyat
19Meh
<5971>
yang
20rsa
<834>
menyertainya
21wta
<854>
17
Yonatan
1Ntnwhyw
<3083>
dan
 
 
Ahimaas
2Uemyxaw
<290>
menunggu
3Mydme
<5975>
di
4Nyeb
<0>
En-Rogel
5lgr
<5883>
Jika ada seorang
 
 
budak perempuan
7hxpsh
<8198>
pergi
6hklhw
<1980>
dan
 
 
memberi tahu
8hdyghw
<5046>
 
9Mhl
<0>
mereka
10Mhw
<1992>
mereka
 
 
pergi
11wkly
<1980>
untuk
 
 
memberi tahu
12wdyghw
<5046>
Raja
13Klml
<4428>
Daud
14dwd
<1732>
Sebab
15yk
<3588>
mereka
 
 
tidak
16al
<3808>
boleh
17wlkwy
<3201>
terlihat
18twarhl
<7200>
memasuki
19awbl
<935>
kota
20hryeh
<5892>
18
Akan tetapi seorang
2Mta
<853>
anak
3ren
<5288>
melihat
1aryw
<7200>
mereka dan
 
 
memberitahukannya
4dgyw
<5046>
kepada
 
 
Absalom
5Mlsbal
<53>
Jadi
 
 
keduanya
7Mhyns
<8147>
segera
8hrhm
<4120>
pergi
6wklyw
<1980>
dan
 
 
masuk
9wabyw
<935>
ke
10la
<413>
rumah
11tyb
<1004>
seseorang
12sya
<376>
di
 
 
Bahurim
13Myrwxbb
<980>
yang
 
 
memiliki
14wlw
<0>
sumur
15rab
<875>
di
16wruxb
<2691>
halamannya Lalu mereka
 
 
turun
17wdryw
<3381>
ke dalamnya
18Ms
<8033>
19
Perempuan
2hsah
<802>
itu
 
 
mengambil
1xqtw
<3947>
kain tudung lalu

membentangkan
3vrptw
<6566>
 
4ta
<853>
sehelai kain tudungan
5Komh
<4539>
di atas
6le
<5921>
mulut
7ynp
<6440>
sumur
8rabh
<875>
itu dan
 
 
menaburkan
9xjstw
<7849>
butir-butir gandum
11twprh
<7383>
ke atasnya
10wyle
<5921>
Tidak ada seorang pun
12alw
<3808>
yang
 
 
mengetahuinya
13edwn
<3045>
 
14rbd
<1697>
20
Orang-orang
2ydbe
<5650>
Absalom
3Mwlsba
<53>
datang
1wabyw
<935>
kepada
4la
<413>
perempuan
5hsah
<802>
itu di
 
 
rumahnya
6htybh
<1004>
dan
 
 
bertanya
7wrmayw
<559>
Di manakah
8hya
<346>
Ahimaas
9Uemyxa
<290>
dan
 
 
Yonatan
10Ntnwhyw
<3083>
 
12Mhl
<0>
Perempuan
13hsah
<802>
itu
 
 
menjawab
11rmatw
<559>
Mereka sudah
 
 
menyeberang
14wrbe
<5674>
anak sungai
15lkym
<4323>
Mereka
16Mymh
<4325>
mencari
17wsqbyw
<1245>
tetapi
 
 
tidak
18alw
<3808>
menemukannya
19waum
<4672>
Lalu mereka
 
 
kembali
20wbsyw
<7725>
ke
 
 
Yerusalem
21Mlswry
<3389>
 
22o
<0>
21
Ketika orang-orang itu
1yhyw
<1961>
sudah
2yrxa
<310>
pergi
3Mtkl
<1980>
mereka
 
 
keluar
4wleyw
<5927>
dari
 
 
sumur
5rabhm
<875>
lalu
 
 
pergi
6wklyw
<1980>
untuk
 
 
memberi tahu
7wdgyw
<5046>
Raja
8Klml
<4428>
Daud
9dwd
<1732>
Mereka
 
 
berkata
10wrmayw
<559>
kepada
11la
<413>
Daud
12dwd
<1732>
Bangkitlah
13wmwq
<6965>
dan
 
 
seberangilah
14wrbew
<5674>
 
16ta
<853>
sungai
17Mymh
<4325>
ini dengan
 
 
segera
15hrhm
<4120>
sebab
18yk
<3588>
Ahitofel
22lptyxa
<302>
telah
 
 
menasihatkan
20Uey
<3289>
ini dan itu
19hkk
<3602>
melawan
21Mkyle
<5921>
engkau
 
 
22
Lalu
 
 
Daud
2dwd
<1732>
dan
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
rakyat
4Meh
<5971>
yang
5rsa
<834>
menyertainya
6wta
<854>
bangkit
1Mqyw
<6965>
lalu
 
 
menyeberangi
7wrbeyw
<5674>
 
8ta
<853>
Sungai Yordan
9Ndryh
<3383>
Pada
10de
<5704>
waktu
11rwa
<216>
fajar
12rqbh
<1242>
tidak ada
15al
<3808>
 
13de
<5704>
seorang
14dxa
<259>
pun yang
 
 
tertinggal
16rden
<5737>
yang
17rsa
<834>
belum
18al
<3808>
menyeberangi
19rbe
<5674>
 
20ta
<853>
Sungai Yordan
21Ndryh
<3383>
23
Ketika
 
 
Ahitofel
1lptyxaw
<302>
menyadari
2har
<7200>
bahwa
3yk
<3588>
nasihatnya
6wtue
<6098>
tidak
4al
<3808>
dituruti
5htven
<6213>
dia
 
 
memasang pelana
7sbxyw
<2280>
di
8ta
<853>
keledainya
9rwmxh
<2543>
lalu
10Mqyw
<6965>
kembali
11Klyw
<1980>
ke
12la
<413>
rumahnya
13wtyb
<1004>
ke
14la
<413>
kotanya
15wrye
<5892>
Dia
 
 
mengatur
16wuyw
<6680>
urusan
17la
<413>
rumah tangganya
18wtyb
<1004>
lalu
 
 
menggantung diri
19qnxyw
<2614>
Dia
 
 
mati
20tmyw
<4191>
dan
 
 
dikuburkan
21rbqyw
<6912>
dalam
 
 
kuburan
22rbqb
<6913>
ayahnya
23wyba
<1>
 
24o
<0>
24
Daud
1dwdw
<1732>
sampai
2ab
<935>
ke
 
 
Mahanaim
3hmynxm
<4266>
Sementara
 
 
itu
8awh
<1931>
Absalom
4Mlsbaw
<53>
dan
 
 
seluruh
9lkw
<3605>
orang
10sya
<376>
Israel
11larvy
<3478>
yang
 
 
menyertainya
12wme
<5973>
menyeberangi
5rbe
<5674>
 
6ta
<853>
Sungai Yordan
7Ndryh
<3383>
25
Absalom
4Mlsba
<53>
mengangkat
3Mv
<7760>
 
1taw
<853>
Amasa
2avme
<6021>
untuk
 
 
menggantikan
5txt
<8478>
Yoab
6bawy
<3097>
 
7le
<5921>
mengepalai tentara
8abuh
<6635>
Amasa
9avmew
<6021>
adalah
 
 
anak
10Nb
<1121>
dari
 
 
seorang
11sya
<376>
bernama
12wmsw
<8034>
Yitra
13arty
<3501>
orang
 
 
Ismael
14ylarvyh
<3481>
yang
15rsa
<834>
telah memperistri
17la 16ab
<413> <935>
Abigail
18lgyba
<26>
anak
19tb
<1323>
Nahas
20sxn
<5176>
saudara perempuan
21twxa
<269>
Zeruya
22hywru
<6870>
ibu
23Ma
<517>
Yoab
24bawy
<3097>
26
Lalu orang
 
 
Israel
2larvy
<3478>
dan
 
 
Absalom
3Mlsbaw
<53>
berkemah
1Nxyw
<2583>
di
 
 
tanah
4Ura
<776>
Gilead
5delgh
<1568>
 
6o
<0>
27
Ketika
2awbk
<935>
Daud
3dwd
<1732>
sampai
1yhyw
<1961>
di
 
 
Mahanaim
4hmynxm
<4266>
Sobi
5ybsw
<7629>
anak
6Nb
<1121>
Nahas
7sxn
<5176>
dari kota
 
 
Raba
8tbrm
<7237>
keturunan
9ynb
<1121>
orang
 
 
Amon
10Nwme
<5983>
dan
 
 
Makhir
11rykmw
<4353>
anak
12Nb
<1121>
Amiel
13layme
<5988>
dari
14alm
<0>
Lo-Debar
15rbd
<3810>
serta
 
 
Barzilai
16ylzrbw
<1271>
orang Gilead
17ydelgh
<1569>
dari
 
 
Rogelim
18Mylgrm
<7274>
28
membawa
 
 
tempat tidur
1bksm
<4904>
tempayan
2twpow
<5592>
periuk-periuk
4ruwy 3ylkw
<3335> <3627>
gandum
5Myjxw
<2406>
jelai
6Myrevw
<8184>
tepung
7xmqw
<7058>
gandum sangrai
8ylqw
<7039>
kacang babi
9lwpw
<6321>
kacang merah besar
10Mysdew
<5742>
kacang merah kecil
11ylqw
<7039>
29
madu
1sbdw
<1706>
lemak
2hamxw
<2529>
kambing domba
3Nauw
<6629>
dan
 
 
keju
4twpsw
<8194>
dari
 
 
sapi
5rqb
<1241>
untuk
6wsygh
<5066>
Daud
7dwdl
<1732>
dan
 
 
orang-orang
8Melw
<5971>
yang
9rsa
<834>
menyertainya
10wta
<854>
 
11lwkal
<398>
Sebab
12yk
<3588>
mereka
 
 
berkata
13wrma
<559>
Orang-orang
14Meh
<5971>
sudah
 
 
lapar
15ber
<7457>
lelah
16Pyew
<5889>
dan
 
 
haus
17amuw
<6771>
di
 
 
padang belantara
18rbdmb
<4057>