Prev Chapter Numbers 16 Next Chapter
1
Suatu ketika
1xqyw
<3947>
Korah
2xrq
<7141>
anak
3Nb
<1121>
Yizhar
4rhuy
<3324>
anak
5Nb
<1121>
Kehat
6thq
<6955>
anak
7Nb
<1121>
Lewi
8ywl
<3878>
serta
 
 
Datan
9Ntdw
<1885>
dan
 
 
Abiram
10Mrybaw
<48>
anak-anak
11ynb
<1121>
Eliab
12bayla
<446>
dan
 
 
On
13Nwaw
<203>
anak
14Nb
<1121>
Pelet
15tlp
<6431>
mereka
 
 
orang-orang
16ynb
<1121>
Ruben
17Nbwar
<7205>
menghasut orang-orang
 
 
2
Mereka
 
 
bangkit berdiri
1wmqyw
<6965>
di hadapan
2ynpl
<6440>
Musa
3hsm
<4872>
bersama dengan sejumlah
4Mysnaw
<582>
orang
5ynbm
<1121>
Israel
6larvy
<3478>
250
8Mytamw 7Mysmx
<3967> <2572>
orang
 
 
pemimpin
9yayvn
<5387>
jemaat
10hde
<5712>
terpilih
11yarq
<7148>
 
12dewm
<4150>
orang-orang
13ysna
<582>
ternama
14Ms
<8034>
3
Mereka
 
 
berkumpul
1wlhqyw
<6950>
menentang
2le
<5921>
Musa
3hsm
<4872>
dan
4lew
<5921>
Harun
5Nrha
<175>
dan
 
 
berkata
6wrmayw
<559>
Kalian sudah
7Mhla
<413>
keterlaluan
8br
<7227>
 
10yk 9Mkl
<3588> <0>
Seluruh
11lk
<3605>
umat
12hdeh
<5712>
dan
 
 
setiap orang
13Mlk
<3605>
di antara mereka adalah
 
 
orang-orang kudus
14Mysdq
<6918>
TUHAN
16hwhy
<3068>
ada di
 
 
tengah
15Mkwtbw
<8432>
mereka
 
 
Mengapa
17ewdmw
<4069>
kamu
 
 
meninggikan
18wavntt
<5375>
diri
 
 
di atas
19le
<5921>
jemaat
20lhq
<6951>
TUHAN
21hwhy
<3068>
ini
 
 
4
Ketika
 
 
Musa
2hsm
<4872>
mendengarnya
1emsyw
<8085>
dia
 
 
sujud
3lpyw
<5307>
dengan muka sampai
 
 
ke
4le
<5921>
tanah
5wynp
<6440>
5
Lalu dia
 
 
berkata
1rbdyw
<1696>
kepada
2la
<413>
Korah
3xrq
<7141>
dan
4law
<413>
semua
5lk
<3605>
pengikutnya
6wtde
<5712>
 
7rmal
<559>
Besok pagi
8rqb
<1242>
TUHAN
10hwhy
<3068>
akan
 
 
menunjukkan
9edyw
<3045>

18taw 17wyla 16byrqhw
<853> <413> <7126>
siapakah
19rsa
<834>
milik-Nya
20rxby
<977>
dan
11ta
<853>
siapakah
12rsa
<834>
yang
14taw 13wl
<853> <0>
kudus
15swdqh
<6918>
dan akan
21wb
<0>
membawa
22byrqy
<7126> ==>
dia
 
 
dekat
22byrqy
<== <7126>
kepada-Nya
23wyla
<413>
6
Jadi besok
 
 
lakukanlah
2wve
<6213>
ini
1taz
<2063>
hai
 
 
Korah
6xrq
<7141>
kamu dan para
7lkw
<3605>
pengikutmu
8wtde
<5712>
harus
 
 
mengambil
3wxq
<3947>
 
4Mkl
<0>
pedupaan
5twtxm
<4289>
7
nyalakan
1wntw
<5414>
api
3sa
<784>
di dalamnya
2Nhb
<2004>
dan
 
 
taburkanlah
4wmyvw
<7760>
kemenyan
6trjq
<7004>
di atasnya
5Nhyle
<5921>
di hadapan
7ynpl
<6440>
TUHAN
8hwhy
<3068>
besok
9rxm
<4279>
Yang
12rsa
<834>
dipilih
13rxby
<977>
TUHAN
14hwhy
<3068>
dialah
15awh
<1931>
 
10hyhw
<1961>
orang
11syah
<376>
yang
 
 
kudus
16swdqh
<6918>
Hai
18Mkl
<0>
anak-anak
19ynb
<1121>
Lewi
20ywl
<3878>
cukuplah
17br
<7227>
itu
 
 
8
Musa
2hsm
<4872>
juga
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Korah
4xrq
<7141>
Hai
6an 5wems
<4994> <8085>
orang
7ynb
<1121>
Lewi
8ywl
<3878>
dengarkanlah
 
 
9
Allah
5yhla
<430>
Israel
6larvy
<3478>
 
2Mkm 1jemh
<4480> <4592>
telah
3yk
<3588>
memisahkanmu
4lydbh
<914>
dari seluruh
7Mkta
<853>
umat
8tdem
<5712>
untuk membawamu
9larvy
<3478>
dekat
10byrqhl
<7126>
 
11Mkta
<853>
kepada-Nya
12wyla
<413>
untuk
 
 
mengerjakan
13dbel
<5647>
 
14ta
<853>
pelayanan
15tdbe
<5656>
Tenda Suci
16Nksm
<4908>
TUHAN
17hwhy
<3068>
dan untuk
 
 
berdiri
18dmelw
<5975>
di
 
 
hadapan
19ynpl
<6440>
umat
20hdeh
<5712>
melayani
21Mtrsl
<8334>
mereka Tidakkah itu cukup bagimu
 
 
10
Dia telah
 
 
membawamu
1brqyw
<7126> ==>
dan
4lk 3taw 2Kta
<3605> <853> <853>
saudara-saudaramu
5Kyxa
<251>
orang
6ynb
<1121>
Lewi
7ywl
<3878>
dekat
1brqyw
<== <7126>
kepada-Nya
8Kta
<854>
Sekarang kamu
 
 
menuntut
9Mtsqbw
<1245>
jabatan imam
11hnhk
<3550>
juga
10Mg
<1571>
11
sebab itu
1Nkl
<3651>
kamu
2hta
<859>
dan para
3lkw
<3605>
pengikutmu
4Ktde
<5712>
telah
 
 
berkumpul
5Mydenh
<3259>
menentang
6le
<5921>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Siapakah
9hm
<4100>
Harun
8Nrhaw
<175>
 
10awh
<1931>
sehingga
11yk
<3588>
kamu
 
 
menggerutu
12*wnylt {wnwlt}
<3885>
terhadap
13wyle
<5921>
dia
 
 
12
Kemudian
1xlsyw
<7971>
Musa
2hsm
<4872>
menyuruh seseorang untuk
 
 
memanggil
3arql
<7121>
Datan
4Ntdl
<1885>
dan
 
 
Abiram
5Mrybalw
<48>
anak-anak
6ynb
<1121>
Eliab
7bayla
<446>
Namun kedua orang itu
 
 
menjawab
8wrmayw
<559>
Kami
 
 
tidak
9al
<3808>
akan
 
 
datang
10hlen
<5927>
13
Belum cukupkah
1jemh
<4592>
kamu
2yk
<3588>
membawa
3wntyleh
<5927> ==>
kami
 
 
keluar
3wntyleh
<== <5927>
dari
 
 
negeri
4Uram
<776>
yang
 
 
berlimpah
5tbz
<2100>
dengan
 
 
susu
6blx
<2461>
dan
 
 
madu
7sbdw
<1706>
untuk
 
 
membuat
8wntymhl
<4191> ==>
kami
 
 
mati
8wntymhl
<== <4191>
di
 
 
padang gurun
9rbdmb
<4057>
sehingga
10yk
<3588>
kamu
 
 
mau
13Mg
<1571>
menjadi tuan
14rrtvh 11rrtvt
<8323> <8323>
atas
12wnyle
<5921>
kami
 
 
14
Sesungguhnya
1Pa
<637>
kamu
 
 
tidak
2al
<3808>
membawa
8wntaybh
<935>
kami
 
 
ke
3la
<413>
negeri
4Ura
<776>
yang
 
 
berlimpah
5tbz
<2100>
susu
6blx
<2461>
dan
 
 
madu
7sbdw
<1706>
ataupun
 
 
memberi
9Nttw
<5414>
kami
10wnl
<0>
warisan
11tlxn
<5159>
ladang
12hdv
<7704>
atau
 
 
kebun anggur
13Mrkw
<3754>
Masihkah kamu hendak
 
 
membutakan
17rqnt
<5365>
mata
14ynyeh
<5869>
orang-orang
15Mysnah
<376>
ini
16Mhh
<1992>
Kami
 
 
tidak
18al
<3808>
akan
 
 
datang
19hlen
<5927>
15
Musa
2hsml
<4872>
menjadi
 
 
sangat
3dam
<3966>
marah
1rxyw
<2734>
dan
 
 
berkata
4rmayw
<559>
kepada
5la
<413>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Janganlah
7la
<408>
mengindahkan
8Npt
<6437>
 
9la
<413>
persembahan
10Mtxnm
<4503>
mereka Aku
 
 
tidak pernah
11al
<3808>
mengambil
15ytavn
<5375>
seekor
13dxa
<259>
keledai
12rwmx
<2543>
pun dari
 
 
mereka
14Mhm
<1992>
Aku
 
 
tidak pernah
16alw
<3808>
merugikan
17yterh
<7489>
 
18ta
<853>
satu
19dxa
<259>
pun dari
 
 
mereka
20Mhm
<1992>
16
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Korah
4xrq
<7141>
Kamu
5hta
<859>
dan
 
 
semua
6lkw
<3605>
pengikutmu
7Ktde
<5712>
harus
 
 
datang
8wyh
<1961>
ke
 
 
hadapan
9ynpl
<6440>
TUHAN
10hwhy
<3068>
besok
14rxm
<4279>
Baik
 
 
kalian
11hta
<859>
maupun
12Mhw
<1992>
Harun
13Nrhaw
<175>
17
Setiap orang dari kalian harus membawa
2sya 1wxqw
<376> <3947>
pedupaan
3wttxm
<4289>
dan
 
 
menaruh
4Mttnw
<5414>
 
5Mhyle
<5921>
kemenyan
6trjq
<7004>
 
7Mtbrqhw
<7126>
di
8ynpl
<6440>
situ
 
 
250
13Mytamw 12Mysmx
<3967> <2572>
 
10sya 9hwhy
<376> <3068>
pedupaan
14ttxm 11wttxm
<4289> <4289>
Kamu
15htaw
<859>
dan
 
 
Harun
16Nrhaw
<175>
juga
 
 
masing-masing
17sya
<376>
harus membawa
 
 
pedupaan
18wttxm
<4289>
18
Jadi
 
 
setiap
2sya
<376>
orang
 
 
mengambil
1wxqyw
<3947>
pedupaannya
3wttxm
<4289>
menaruh
4wntyw
<5414>
 
5Mhyle
<5921>
api
6sa
<784>
di situ dan
 
 
menaburinya
7wmyvyw
<7760>
dengan
8Mhyle
<5921>
kemenyan
9trjq
<7004>
lalu
 
 
berdiri
10wdmeyw
<5975>
di
 
 
pintu masuk
11xtp
<6607>
tenda
12lha
<168>
pertemuan
13dewm
<4150>
bersama
 
 
Musa
14hsmw
<4872>
dan
 
 
Harun
15Nrhaw
<175>
19
 
2Mhyle
<5921>
Korah
3xrq
<7141>
mengumpulkan
1lhqyw
<6950>
 
4ta
<853>
semua
5lk
<3605>
orang
6hdeh
<5712>
untuk
 
 
menentang
7la
<413>
mereka di
 
 
pintu
8xtp
<6607>
tenda
9lha
<168>
pertemuan
10dewm
<4150>
Lalu
 
 
kemuliaan
12dwbk
<3519>
TUHAN
13hwhy
<3068>
tampak
11aryw
<7200>
kepada
14la
<413>
seluruh
15lk
<3605>
kumpulan
16hdeh
<5712>
itu
17P
<0>
20
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
dan
5law
<413>
Harun
6Nrha
<175>
 
7rmal
<559>
21
Pisahkanlah
1wldbh
<914>
dirimu
 
 
dari
2Kwtm
<8432>
orang-orang
3hdeh
<5712>
ini
4tazh
<2063>
supaya Aku dapat
 
 
membinasakan
5hlkaw
<3615>
mereka dalam
6Mta
<853>
sekejap
7egrk
<7281>
22
Akan tetapi Musa dan Harun
 
 
tersungkur
1wlpyw
<5307>
dengan
2le
<5921>
muka
3Mhynp
<6440>
mereka dan
 
 
berkata
4wrmayw
<559>
Ya
 
 
Allah
5la
<410>
Allah
6yhla
<430>
dari
 
 
roh
7txwrh
<7307>
segala
8lkl
<3605>
makhluk
9rvb
<1320>
ketika
10syah
<376>
satu
11dxa
<259>
orang
 
 
berdosa
12ajxy
<2398>
akankah Engkau
 
 
murka
16Puqt
<7107>
terhadap
13lew
<5921>
seluruh
14lk
<3605>
umat
15hdeh
<5712>
 
17P
<0>
23
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
24
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
umat
3hdeh
<5712>
itu untuk menjauh dari
5wleh 4rmal
<5927> <559>
sekeliling
6bybom
<5439>
tempat tinggal
7Nksml
<4908>
Korah
8xrq
<7141>
Datan
9Ntd
<1885>
dan
 
 
Abiram
10Mrybaw
<48>
25
Lalu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
bangun
1Mqyw
<6965>
dan
 
 
pergi
3Klyw
<1980>
menemui
4la
<413>
Datan
5Ntd
<1885>
dan
 
 
Abiram
6Mrybaw
<48>
dan
 
 
tua-tua
9ynqz
<2205>
Israel
10larvy
<3478>
mengikutinya
8wyrxa 7wklyw
<310> <1980>
26
Dia
 
 
berkata
1rbdyw
<1696>
kepada
2la
<413>
umat
3hdeh
<5712>
itu
4rmal
<559>
Menjauhlah
5wrwo
<5493>
 
6an
<4994>
dari
7lem
<5921>
tenda
8ylha
<168>
orang-orang
9Mysnah
<376>
jahat
10Myesrh
<7563>
ini
11hlah
<428>
Jangan
12law
<408>
menyentuh
13wegt
<5060>
apa pun
14lkb
<3605>
milik mereka
16Mhl 15rsa
<0> <834>
Jika
17Np
<6435>
kamu melakukannya kamu akan

dibasmi
18wpot
<5595>
bersama
 
 
semua
19lkb
<3605>
dosa
20Mtajx
<2403>
mereka
 
 
27
Jadi mereka pun
 
 
menjauh
1wleyw
<5927>
dari
2lem
<5921>
perkemahan
3Nksm
<4908>
Korah
4xrq
<7141>
Datan
5Ntd
<1885>
dan
 
 
Abiram
6Mrybaw
<48>
Lalu
7bybom
<5439>
Datan
8Ntdw
<1885>
dan
 
 
Abiram
9Mrybaw
<48>
keluar
10wauy
<3318>
dan
 
 
berdiri
11Mybun
<5324>
di
 
 
pintu
12xtp
<6607>
tenda
13Mhylha
<168>
mereka bersama
 
 
istri
14Mhysnw
<802>
mereka
 
 
putra-putra
15Mhynbw
<1121>
mereka dan
 
 
anak-anak
16Mpjw
<2945> ==>
mereka yang masih
 
 
kecil
16Mpjw
<== <2945>
28
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
Dengan
 
 
ini
3tazb
<2063>
kamu akan
 
 
mengetahui
4Nwedt
<3045>
bahwa
5yk
<3588>
TUHAN-lah
6hwhy
<3068>
yang
 
 
mengutusku
7ynxls
<7971>
untuk
 
 
melakukan
8twvel
<6213>
 
9ta
<853>
segala
10lk
<3605>
perbuatan
11Myvemh
<4639>
ini
12hlah
<428>
 
13yk
<3588>
bukan
14al
<3808>
atas kemauanku sendiri
15yblm
<3820>
29
Jika
1Ma
<518>
mereka
 
 
mati
2twmk
<4194>
secara wajar seperti
 
 
semua
3lk
<3605>
manusia
4Mdah
<120>
atau jika
 
 
mereka
6hla
<428>
mengalami
10dqpy
<6485>
akhir
5Nwtmy
<4191>
seperti
7tdqpw
<6486>
semua
8lk
<3605>
manusia
9Mdah
<120>
berarti
 
 
TUHAN
13hwhy
<3068>
 
11Mhyle
<5921>
tidak
12al
<3808>
mengutus
14ynxls
<7971>
aku
 
 
30
Akan tetapi
 
 
jika
1Maw
<518>
TUHAN
4hwhy
<3068>
melakukan
3arby
<1254>
sesuatu yang
 
 
baru
2hayrb
<1278>
tanah
6hmdah
<127>
membuka
5htupw
<6475>
 
7ta
<853>
mulutnya
8hyp
<6310>
dan
 
 
menelan
9helbw
<1104>
mereka bersama
11taw 10Mta
<853> <853>
segala
12lk
<3605>
milik mereka dan mereka
14Mhl 13rsa
<0> <834>
turun
15wdryw
<3381>
hidup-hidup
16Myyx
<2416>
ke
 
 
Syeol
17hlas
<7585>
kamu akan
 
 
mengetahui
18Mtedyw
<3045>
bahwa
19yk
<3588>
mereka
21Mysnah
<376>
telah
 
 
menentang
20wuan
<5006>
 
23ta 22hlah
<853> <428>
TUHAN
24hwhy
<3068>
31
Setelah
1yhyw
<1961>
dia
 
 
selesai
2wtlkk
<3615>
mengucapkan
3rbdl
<1696>
 
4ta
<853>
semua
5lk
<3605>
perkataan
6Myrbdh
<1697>
itu
7hlah
<428>
tanah
9hmdah
<127>
di
10rsa
<834>
bawah
11Mhytxt
<8478>
mereka pun
 
 
terbelah
8eqbtw
<1234>
terbuka
 
 
32
Bumi
2Urah
<776>
membuka
1xtptw
<6605>
 
3ta
<853>
mulutnya
4hyp
<6310>
dan
 
 
menelan
5elbtw
<1104>
mereka seisi
7taw 6Mta
<853> <853>
rumah
8Mhytb
<1004>
mereka dan
9taw
<853>
semua
10lk
<3605>
orang
11Mdah
<120>
yang
12rsa
<834>
menjadi bagian dari
 
 
Korah
13xrql
<7141>
beserta
14taw
<853>
segala
15lk
<3605>
milik
16swkrh
<7399>
mereka
 
 
33
Mereka
2Mh
<1992>
dan
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
milik
4rsa
<834>
mereka
5Mhl
<0>
turun
1wdryw
<3381>
hidup-hidup
6Myyx
<2416>
ke
 
 
Syeol
7hlas
<7585>
Bumi
10Urah
<776>
menutup
8oktw
<3680>
di
 
 
atas
9Mhyle
<5921>
mereka dan mereka pun
 
 
binasa
11wdbayw
<6>
dari
12Kwtm
<8432>
antara
 
 
umat
13lhqh
<6951>
itu
 
 
34
Seluruh
1lkw
<3605>
umat
 
 
Israel
2larvy
<3478>
yang
3rsa
<834>
ada
 
 
di sekitar
4Mhytbybo
<5439>
tempat itu
 
 
berhamburan
5won
<5127>
mendengar
 
 
jeritan
6Mlql
<6963>
mereka Mereka
7yk
<3588>
berkata
8wrma
<559>
Jangan-jangan
9Np
<6435>
bumi
11Urah
<776>
menelan
10wnelbt
<1104>
kita juga
 
 
35
Kemudian
 
 
keluarlah
2hauy
<3318>
api
1saw
<784>
dari
3tam
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
menghanguskan
5lkatw
<398>
 
6ta
<853>
250
8Mytamw 7Mysmxh
<3967> <2572>
orang
9sya
<376>
yang
 
 
mempersembahkan
10ybyrqm
<7126>
kemenyan
11trjqh
<7004>
 
12P
<0>
36
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
37
Katakan
1rma
<559>
kepada
2la
<413>
Eleazar
3rzela
<499>
anak
4Nb
<1121>
imam
6Nhkh
<3548>
Harun
5Nrha
<175>
untuk
 
 
mengambil
7Mryw
<7311>
semua
8ta
<853>
pedupaan
9ttxmh
<4289>
dari
 
 
tengah
10Nybm
<996>
kobaran api
11hprvh
<8316>
karena pedupaan

itu
16yk
<3588>
kudus
17wsdq
<6942>
Dan kamu
 
 
hamburkanlah
14hrz
<2219>
 
12taw
<853>
bara apinya
13sah
<784>
jauh-jauh
15halh
<1973>
38
Semua
1ta
<853>
perbaraan
2twtxm
<4289>
milik
 
 
orang-orang yang
3Myajxh
<2400> ==>
telah
 
 
berdosa
3Myajxh
<== <2400>
dan membayarnya dengan
4hlah
<428>
nyawa
5Mtspnb
<5315>
mereka harus
7Mta 6wvew
<853> <6213>
ditempa
8yeqr
<7555> ==>
menjadi
 
 
lempengan
8yeqr
<== <7555>
untuk
9Myxp
<6341>
menyalut
10ywpu
<6826>
mazbah
11xbzml
<4196>
Karena
12yk
<3588>
mereka sudah
 
 
mempersembahkannya
13Mbyrqh
<7126>
di
 
 
hadirat
14ynpl
<6440>
TUHAN
15hwhy
<3068>
sehingga semuanya menjadi
 
 
kudus
16wsdqyw
<6942>
Dengan demikian ini akan
 
 
menjadi
17wyhyw
<1961>
tanda
18twal
<226>
bagi
 
 
umat
19ynbl
<1121>
Israel
20larvy
<3478>
39
Imam
3Nhkh
<3548>
Eleazar
2rzela
<499>
mengumpulkan
1xqyw
<3947>
semua
4ta
<853>
pedupaan
5twtxm
<4289>
perunggu
6tsxnh
<5178>
yang
7rsa
<834>
dibawa
8wbyrqh
<7126>
oleh mereka yang
 
 
terbakar
9Myprvh
<8313>
Kemudian
 
 
ditempa menjadi lempengan
10Mweqryw
<7554>
untuk
 
 
menyalut
11ywpu
<6826>
mazbah
12xbzml
<4196>
40
sebagai
 
 
peringatan
1Nwrkz
<2146>
bagi
 
 
keturunan
2ynbl
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
bahwa
4Neml
<4616>
 
5rsa
<834>
tidak ada
6al
<3808>
orang
8sya
<376>
awam
9rz
<2114>
yang
10rsa
<834>
bukan
11al
<3808>
keturunan
12erzm
<2233>
Harun
13Nrha
<175>
yang
14awh
<1931>
boleh
 
 
mendekat
7brqy
<7126>
untuk
 
 
membakar
15ryjqhl
<6999>
kemenyan
16trjq
<7004>
di hadapan
17ynpl
<6440>
TUHAN
18hwhy
<3068>
supaya
 
 
jangan
19alw
<3808>
menjadi
20hyhy
<1961>
seperti
 
 
Korah
21xrqk
<7141>
dan
 
 
pengikutnya
22wtdekw
<5712>
seperti
 
 
yang
23rsak
<834>
telah
 
 
dikatakan
24rbd
<1696>
TUHAN
25hwhy
<3068>
melalui
26dyb
<3027>
Musa
27hsm
<4872>
 
28wl
<0>
41
Namun
 
 
keesokan harinya
6trxmm
<4283>
seluruh
2lk
<3605>
umat
3tde
<5712>
 
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
menggerutu
1wnlyw
<3885>
terhadap
7le
<5921>
Musa
8hsm
<4872>
dan
9lew
<5921>
Harun
10Nrha
<175>
dengan
 
 
berkata
11rmal
<559>
Kamu
12Mta
<859>
telah
 
 
membunuh
13Mtmh
<4191>
 
14ta
<853>
umat
15Me
<5971>
TUHAN
16hwhy
<3068>
42
Dan terjadilah
 
 
ketika
1yhyw
<1961>
 
2lhqhb
<6950>
umat
3hdeh
<5712>
itu berhimpun
 
 
menentang
4le
<5921>
Musa
5hsm
<4872>
dan
6lew
<5921>
Harun
7Nrha
<175>
mereka
 
 
berpaling
8wnpyw
<6437>
ke
9la
<413>
arah
 
 
tenda
10lha
<168>
pertemuan
11dewm
<4150>
melihat
12hnhw
<2009>
 
13whok
<3680>
awan
14Nneh
<6051>
menutupinya dan
15aryw
<7200>
kemuliaan
16dwbk
<3519>
TUHAN
17hwhy
<3068>
tampak
 
 
43
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
dan
 
 
Harun
3Nrhaw
<175>
datang
1abyw
<935>
ke
4la
<413>
depan
5ynp
<6440>
tenda
6lha
<168>
pertemuan
7dewm
<4150>
 
8P
<0>
44
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
45
Menjauhlah
1wmrh
<7426>
dari
2Kwtm
<8432>
antara
 
 
umat
3hdeh
<5712>
ini
4tazh
<2063>
supaya Aku
 
 
membinasakan
5hlkaw
<3615>
mereka dalam
6Mta
<853>
sekejap
7egrk
<7281>
Lalu mereka
 
 
tersungkur
8wlpyw
<5307>
dengan
9le
<5921>
mukanya
10Mhynp
<6440>
46
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Harun
4Nrha
<175>
Ambillah
5xq
<3947>
 
6ta
<853>
pedupaan
7htxmh
<4289>
taruhlah
8Ntw
<5414>
 
9hyle
<5921>
api
10sa
<784>
dari
11lem
<5921>
mazbah
12xbzmh
<4196>
ke dalamnya dan
 
 
taburilah
13Myvw
<7760>
dengan
 
 
kemenyan
14trjq
<7004>
dan
 
 
bawalah
15Klwhw
<1980>
segera
16hrhm
<4120>
kepada
17la
<413>
umat
18hdeh
<5712>
untuk
 
 
mengadakan pendamaian
19rpkw
<3722>
bagi
20Mhyle
<5921>
mereka
 
 
karena
21yk
<3588>
murka
23Puqh
<7110>
telah
 
 
keluar
22auy
<3318>
dari
24ynplm
<6440>
TUHAN
25hwhy
<3068>
tulah
27Pgnh
<5063>
telah
 
 
dimulai
26lxh
<2490>
47
Harun
2Nrha
<175>
mengambil
1xqyw
<3947>
perbaraan seperti
 
 
yang
3rsak
<834>
dikatakan
4rbd
<1696>
Musa
5hsm
<4872>
dan
 
 
berlari
6Uryw
<7323>
ke
7la
<413>
tengah
8Kwt
<8432>
umat
9lhqh
<6951>
itu
 
 
Lihat
10hnhw
<2009>
 
11lxh
<2490>
tulah
12Pgnh
<5063>
sudah dimulai di antara mereka maka dia membubuhkan
15ta 14Ntyw 13Meb
<853> <5414> <5971>
kemenyan
16trjqh
<7004>
dan
 
 
mengadakan pendamaian
17rpkyw
<3722>
bagi
18le
<5921>
umat
19Meh
<5971>
itu
 
 
48
Dia
 
 
berdiri
1dmeyw
<5975>
di
 
 
antara
2Nyb
<996>
yang
 
 
hidup
5Myyxh
<2416>
dan yang
 
 
mati
3Mytmh
<4191>
dan
4Nybw
<996>
 
6ruetw
<6113>
tulah
7hpgmh
<4046>
itu berhenti
 
 
49
Ada
1wyhyw
<1961>
14.700
8twam 7ebsw 6Pla 5rve 4hebra
<3967> <7651> <505> <6240> <702>
orang yang
 
 
mati
2Mytmh
<4191>
karena
 
 
tulah
3hpgmb
<4046>
belum termasuk
9dblm
<905>
orang yang
 
 
mati
10Mytmh
<4191>
dalam
11le
<5921>
perkara
12rbd
<1697>
Korah
13xrq
<7141>
50
Setelah
 
 
tulah
9hpgmhw
<4046>
berhenti
10hruen
<6113>
Harun
2Nrha
<175>
pun
 
 
kembali
1bsyw
<7725>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
di
5la
<413>
pintu
6xtp
<6607>
tenda
7lha
<168>
pertemuan
8dewm
<4150>
 
11P
<0>