Prev Chapter Nehemiah 12 Next Chapter
1
Inilah
1hlaw
<428>
para
 
 
imam
2Mynhkh
<3548>
dan
 
 
orang-orang Lewi
3Mywlhw
<3881>
yang
4rsa
<834>
kembali
5wle
<5927>
bersama
6Me
<5973>
Zerubabel
7lbbrz
<2216>
anak
8Nb
<1121>
Sealtiel
9laytlas
<7597>
dan
 
 
Yesua
10ewsyw
<3442>
Seraya
11hyrv
<8304>
Yeremia
12hymry
<3414>
Ezra
13arze
<5830>
2
Amarya
1hyrma
<568>
Malukh
2Kwlm
<4409>
Hatus
3swjx
<2407>
3
Sekhanya
1hynks
<7935>
Rehum
2Mxr
<7348>
Meremot
3tmrm
<4822>
4
Ido
1awde
<5714>
Ginetoi
2ywtng
<1599>
Abia
3hyba
<29>
5
Miyamin
1Nymym
<4326>
Maaja
2hydem
<4573>
Bilga
3hglb
<1083>
6
Semaya
1hyems
<8098>
Yoyarib
2byrywyw
<3114>
Yedaya
3hyedy
<3048>
7
Salu
1wlo
<5543>
Amok
2qwme
<5987>
Hilkia
3hyqlx
<2518>
dan
 
 
Yedaya
4hyedy
<3048>
Mereka
 
 
adalah
5hla
<428>
pemimpin
6ysar
<7218>
para
 
 
imam
7Mynhkh
<3548>
dan
 
 
saudara-saudara
8Mhyxaw
<251>
mereka pada
 
 
zaman
9ymyb
<3117>
Yesua
10ewsy
<3442>
 
11P
<0>
8
Dari
 
 
orang-orang Lewi
1Mywlhw
<3881>
Yesua
2ewsy
<3442>
Binui
3ywnb
<1131>
Kadmiel
4laymdq
<6934>
Serebya
5hybrs
<8274>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
dan
 
 
Matanya
7hyntm
<4983>
yang
 
 
memimpin
8le
<5921>
nyanyian syukur
9twdyh
<1960>
 
11wyxaw 10awh
<251> <1931>
9
Bakbukya
1hyqbqbw
<1229>
dan
 
 
Uni
2*ynew {wnew}
<6042>
saudara-saudara
3Mhyxa
<251>
mereka berdiri di
 
 
hadapan
4Mdgnl
<5048>
mereka menurut tugas
 
 
pelayanan
5twrmsml
<4931>
10
Anak
 
 
Yesua
1ewsyw
<3442>
adalah
2dylwh
<3205>
 
3ta
<853>
Yoyakim
4Myqywy
<3113>
anak
 
 
Yoyakim
5Myqywyw
<3113>
adalah
6dylwh
<3205>
 
7ta
<853>
Elyasib
8bysyla
<475>
anak
 
 
Elyasib
9bysylaw
<475>
adalah
10ta
<853>
Yoyada
11edywy
<3111>
11
Anak
 
 
Yoyada
1edywyw
<3111>
adalah
2dylwh
<3205>
 
3ta
<853>
Yonatan
4Ntnwy
<3129>
anak
 
 
Yonatan
5Ntnwyw
<3129>
adalah
6dylwh
<3205>
 
7ta
<853>
Yadua
8ewdy
<3037>
12
Pada
 
 
zaman
1ymybw
<3117>
Yoyakim
2Myqywy
<3113>
yang
 
 
menjadi
3wyh
<1961>
imam
4Mynhk
<3548>
adalah
 
 
kepala-kepala
5ysar
<7218>
kaum
6twbah
<1>
keluarga dari
 
 
Seraya
7hyrvl
<8304>
Meraya
8hyrm
<4811>
dari
 
 
Yeremia
9hymryl
<3414>
Hananya
10hynnx
<2608>
13
dari
 
 
Ezra
1arzel
<5830>
Mesulam
2Mlsm
<4918>
dari
 
 
Amarya
3hyrmal
<568>
Yohanan
4Nnxwhy
<3076>
14
dari
 
 
Melikhu
1*wkylml {ykwlml}
<4409>
Yonatan
2Ntnwy
<3129>
dari
 
 
Sebanya
3hynbsl
<7645>
Yusuf
4Powy
<3130>
15
dari
 
 
Harim
1Mrxl
<2766>
Adna
2ande
<5733>
dari
 
 
Merayot
3twyrml
<4812>
Helkai
4yqlx
<2517>
16
dari
 
 
Ido
1*awdel {aydel}
<5714>
Zakharia
2hyrkz
<2148>
dari
 
 
Gineton
3Nwtngl
<1599>
Mesulam
4Mlsm
<4918>
17
dari
 
 
Abia
1hybal
<29>
Zikhri
2yrkz
<2147>
dari
 
 
Minyamin
3Nymynml
<4509>
dan
 
 
Moaja
4hydewml
<4153>
Piltai
5yjlp
<6408>
18
dari
 
 
Bilga
1hglbl
<1083>
Samua
2ewms
<8051>
dari
 
 
Semaya
3hyemsl
<8098>
Yonatan
4Ntnwhy
<3083>
19
dari
 
 
Yoyarib
1byrywylw
<3114>
Matnai
2yntm
<4982>
dari
 
 
Yedaya
3hyedyl
<3048>
Uzi
4yze
<5813>
20
dari
 
 
Salai
1ylol
<5543>
Kalai
2ylq
<7040>
dari
 
 
Amok
3qwmel
<5987>
Heber
4rbe
<5677>
21
dari
 
 
Hilkia
1hyqlxl
<2518>
Hasabya
2hybsx
<2811>
dari
 
 
Yedaya
3hyedyl
<3048>
Netaneel
4lantn
<5417>
22
Pada
 
 
zaman
2ymyb
<3117>
Elyasib
3bysyla
<475>
Yoyada
4edywy
<3111>
Yohanan
5Nnxwyw
<3110>
dan
 
 
Yadua
6ewdyw
<3037>
nama
 
 
orang-orang Lewi
1Mywlh
<3881>
dicatat
7Mybwtk
<3789>
sebagai
 
 
kepala-kepala
8ysar
<7218>
kaum
9twba
<1>
keluarga Demikian juga para
 
 
imam
10Mynhkhw
<3548>
pada
11le
<5921>
masa
 
 
pemerintahan
12twklm
<4438>
Darius
13swyrd
<1867>
orang
 
 
Persia
14yorph
<6542>
 
15P
<0>
23
Para
 
 
kepala
3ysar
<7218>
kaum
 
 
keluarga
4twbah
<1>
dari
 
 
keturunan
1ynb
<1121>
Lewi
2ywl
<3878>
dicatat
5Mybwtk
<3789>
dalam
6le
<5921>
kitab
7rpo
<5612>
 
8yrbd
<1697>
sejarah
9Mymyh
<3117>
sampai
10dew
<5704>
masa
11ymy
<3117>
Yohanan
12Nnxwy
<3110>
anak
13Nb
<1121>
Elyasib
14bysyla
<475>
24
Para
 
 
kepala
1ysarw
<7218>
orang-orang Lewi
2Mywlh
<3881>
adalah
 
 
Hasabya
3hybsx
<2811>
Serebya
4hybrs
<8274>
Yesua
5ewsyw
<3442>
anak
6Nb
<1121>
Kadmiel
7laymdq
<6934>
dan
 
 
saudara-saudara
8Mhyxaw
<251>
mereka yang berdiri di
 
 
hadapan
9Mdgnl
<5048>
mereka untuk
 
 
memuji
10llhl
<1984>
dan
 
 
mengucap syukur
11twdwhl
<3034>
sesuai
 
 
perintah
12twumb
<4687>
Daud
13dywd
<1732>
hamba
14sya
<376>
Allah
15Myhlah
<430>
kelompok
16rmsm
<4929>
di
 
 
samping
17tmel
<5980>
kelompok
18rmsm
<4929>
25
Matanya
1hyntm
<4983>
Bakbukya
2hyqbqbw
<1229>
Obaja
3hydbe
<5662>
Mesulam
4Mlsm
<4918>
Talmon
5Nwmlj
<2929>
dan
 
 
Akub
6bwqe
<6126>
adalah para
 
 
penjaga pintu gerbang
8Myrews 7Myrms
<7778> <8104>
yang
 
 
menjaga
9rmsm
<4929>
gudang-gudang perlengkapan
10ypoab
<624>
pada
 
 
pintu-pintu gerbang
11Myresh
<8179>
26
Mereka melayani pada
1hla
<428>
zaman
2ymyb
<3117>
Yoyakim
3Myqywy
<3113>
anak
4Nb
<1121>
Yesua
5ewsy
<3442>
Yesua
 
 
anak
6Nb
<1121>
Yozadak
7qduwy
<3136>
dan pada
 
 
zaman
8ymybw
<3117>
Gubernur
10hxph
<6346>
Nehemia
9hymxn
<5166>
dan
 
 
Ezra
11arzew
<5830>
imam
12Nhkh
<3548>
dan
 
 
ahli kitab
13rpwoh
<5608>
itu
14P
<0>
27
Pada waktu
 
 
penahbisan
1tknxbw
<2598>
tembok
2tmwx
<2346>
Yerusalem
3Mlswry
<3389>
mereka
 
 
mencari
4wsqb
<1245>
 
5ta
<853>
orang-orang Lewi
6Mywlh
<3881>
dari
 
 
semua
7lkm
<3605>
tempat
8Mtmwqm
<4725>
tinggal mereka dan
 
 
membawa
9Maybhl
<935>
mereka ke
 
 
Yerusalem
10Mlswryl
<3389>
untuk
 
 
melakukan
11tvel
<6213>
penahbisan
12hknx
<2598>
dengan
 
 
sukacita
13hxmvw
<8057>
yaitu dengan
 
 
ucapan syukur
14twdwtbw
<8426>
dan
 
 
nyanyian
15rysbw
<7892>
dengan
 
 
ceracap
16Mytlum
<4700>
gambus
17Mylbn
<5035>
dan
 
 
kecapi
18twrnkbw
<3658>
28
Semua
 
 
keturunan
2ynb
<1121>
para
 
 
penyanyi
3Myrrsmh
<7891>
berkumpul
1wpoayw
<622>
bersama
 
 
dari
4Nmw
<4480>
daerah
5rkkh
<3603>
sekitar
6twbybo
<5439>
Yerusalem
7Mlswry
<3389>
dan
 
 
dari
8Nmw
<4480>
desa-desa
9yrux
<2691>
orang Netofa
10ytpjn
<5200>
29
dari
 
 
Bet-Gilgal
2lglgh 1tybmw
<1537> <1004>
serta
 
 
padang
3twdvmw
<7704>
Geba
4ebg
<1387>
dan
 
 
Asmawet
5twmzew
<5820>
Sebab
6yk
<3588>
para
9Mhl
<1992>
penyanyi
10Myrrsmh
<7891>
itu
 
 
membangun
8wnb
<1129>
desa-desa
7Myrux
<2691>
di sekitar
11twbybo
<5439>
Yerusalem
12Mlswry
<3389>
30
Para
1wrhjyw
<2891>
imam
2Mynhkh
<3548>
dan
 
 
orang-orang Lewi
3Mywlhw
<3881>
menyucikan diri mereka
 
 
menyucikan
4wrhjyw
<2891>
 
5ta
<853>
umat
6Meh
<5971>
dan
7taw
<853>
pintu-pintu gerbang
8Myresh
<8179>
serta
9taw
<853>
tembok
10hmwxh
<2346>
31
Lalu aku
 
 
mengajak
1hleaw
<5927> ==>
para
2ta
<853>
pemimpin
3yrv
<8269>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
naik
1hleaw
<== <5927>
ke atas
5lem
<5921>
tembok
6hmwxl
<2346>
dan
 
 
menetapkan
7hdymeaw
<5975>
dua
8yts
<8147>
paduan suara
9tdwt
<8426>
yang
 
 
besar
10tlwdg
<1419>
Yang satu
 
 
berarak
11tklhtw
<8418>
ke atas
13lem
<5921>
tembok
14hmwxl
<2346>
di
 
 
sebelah kanan
12Nymyl
<3225>
ke arah
 
 
Pintu Gerbang
15resl
<8179>
Sampah
16tpsah
<830>
32
Hosaya
3hyeswh
<1955>
dan
 
 
setengah
4yuxw
<2677>
dari para
 
 
pemimpin
5yrv
<8269>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
berjalan
1Klyw
<1980>
di
 
 
belakang
2Mhyrxa
<310>
mereka
 
 
33
Demikian juga
 
 
Azarya
1hyrzew
<5838>
Ezra
2arze
<5830>
Mesulam
3Mlsmw
<4918>
34
Yehuda
1hdwhy
<3063>
Benyamin
2Nmynbw
<1144>
Semaya
3hyemsw
<8098>
dan
 
 
Yeremia
4hymryw
<3414>
 
5o
<0>
35
dan
 
 
keturunan
1ynbmw
<1121>
para
 
 
imam
2Mynhkh
<3548>
yang memegang
 
 
nafiri
3twruuxb
<2689>
Zakharia
4hyrkz
<2148>
anak
5Nb
<1121>
Yonatan
6Ntnwy
<3129>
anak
7Nb
<1121>
Semaya
8hyems
<8098>
anak
9Nb
<1121>
Matanya
10hyntm
<4983>
anak
11Nb
<1121>
Mikha
12hykym
<4320>
anak
13Nb
<1121>
Zakur
14rwkz
<2139>
anak
15Nb
<1121>
Asaf
16Poa
<623>
36
dan
 
 
saudara-saudaranya
1wyxaw
<251>
yaitu
 
 
Semaya
2hyems
<8098>
Azareel
3larzew
<5832>
Milalai
4yllm
<4450>
Gilalai
5yllg
<1562>
Maai
6yem
<4597>
Netaneel
7lantn
<5417>
Yehuda
8hdwhyw
<3063>
dan
 
 
Hanani
9ynnx
<2607>
dengan membawa
 
 
alat-alat
10ylkb
<3627>
musik
11rys
<7892>
milik
 
 
Daud
12dywd
<1732>
hamba
13sya
<376>
Allah
14Myhlah
<430>
Ezra
15arzew
<5830>
ahli kitab
16rpwoh
<5608>
itu berjalan di depan
 
 
mereka
17Mhynpl
<6440>
37
Di
1lew
<5921>
Pintu Gerbang
2res
<8179>
Mata
3Nyeh
<5869>
Air
 
 
mereka
4Mdgnw
<5048>
naik
5wle
<5927>
ke
6le
<5921>
tangga-tangga
7twlem
<4609>
Kota
8rye
<5892>
Daud
9dywd
<1732>
di atas
 
 
tembok
11hmwxl
<2346>
pendakian
10hlemb
<4608>
di
 
 
atas
12lem
<5921>
rumah
13tybl
<1004>
Daud
14dywd
<1732>
sampai
15dew
<5704>
Pintu Gerbang
16res
<8179>
Air
17Mymh
<4325>
di sebelah
 
 
timur
18xrzm
<4217>
38
Paduan suara
1hdwthw
<8426>
kedua
2tynsh
<8145>
berarak
3tklwhh
<1980>
ke kiri
4lawml
<4136>
Aku
5ynaw
<589>
bersama
 
 
sebagian
7yuxw
<2677>
orang
8Meh
<5971>
mengikuti
6hyrxa
<310>
mereka melalui
 
 
atas
9lem
<5921>
tembok
10hmwxhl
<2346>
melewati
11lem
<5921>
Menara
12ldgml
<4026>
Perapian
13Myrwnth
<8574>
sampai
14dew
<5704>
Tembok
15hmwxh
<2346>
Lebar
16hbxrh
<7342>
39
juga bagian
 
 
atas
1lemw
<5921>
Pintu Gerbang
2resl
<8179>
Efraim
3Myrpa
<669>
 
4lew
<5921>
Pintu Gerbang
5res
<8179>
Lama
6hnsyh
<3466>
 
7lew
<5921>
Pintu Gerbang
8res
<8179>
Ikan
9Mygdh
<1709>
Menara
10ldgmw
<4026>
Hananeel
11lannx
<2606>
dan
 
 
Menara
12ldgmw
<4026>
Mea
13hamh
<3968>
sampai
14dew
<5704>
Pintu Gerbang
15res
<8179>
Domba
16Nauh
<6629>
Mereka
 
 
berhenti
17wdmew
<5975>
di
 
 
Pintu Gerbang
18resb
<8179>
Penjagaan
19hrjmh
<4307>
40
Kemudian
 
 
dua
2yts
<8147>
paduan suara
3tdwth
<8426>
itu
 
 
berdiri
1hndmetw
<5975>
di
 
 
bait
4tybb
<1004>
Allah
5Myhlah
<430>
Demikian juga
 
 
aku
6ynaw
<589>
sebagian
7yuxw
<2677>
penguasa
8Myngoh
<5461>
yang ada
 
 
bersamaku
9yme
<5973>
41
para
 
 
imam
1Mynhkhw
<3548>
yang memegang
 
 
nafiri
9twruuxb
<2689>
yaitu
 
 
Elyakim
2Myqyla
<471>
Maaseya
3hyvem
<4641>
Minyamin
4Nymynm
<4509>
Mikha
5hykym
<4320>
Elyoenai
6ynyewyla
<454>
Zakharia
7hyrkz
<2148>
dan
 
 
Hananya
8hynnx
<2608>
42
serta
 
 
Maaseya
1hyvemw
<4641>
Semaya
2hyemsw
<8098>
Eleazar
3rzelaw
<499>
Uzi
4yzew
<5813>
Yohanan
5Nnxwhyw
<3076>
Malkia
6hyklmw
<4441>
Elam
7Mlyew
<5867>
dan
 
 
Ezer
8rzew
<5829>
Para
 
 
penyanyi
10Myrrsmh
<7891>
itu
 
 
bernyanyi
9weymsyw
<8085>
di bawah
 
 
pimpinan
12dyqph
<6496>
Yizrahya
11hyxrzyw
<3156>
43
Pada
 
 
hari
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
mereka
 
 
mempersembahkan
1wxbzyw
<2076>
kurban
4Myxbz
<2077>
yang
 
 
besar
5Mylwdg
<1419>
dan
 
 
bersukaria
6wxmvyw
<8055>
karena
7yk
<3588>
Allah
8Myhlah
<430>
mengaruniakan
9Mxmv
<8055>
sukacita
10hxmv
<8057>
yang
 
 
besar
11hlwdg
<1419>
kepada mereka Para
12Mgw
<1571>
perempuan
13Mysnh
<802>
dan
 
 
anak-anak
14Mydlyhw
<3206>
juga
 
 
bersukaria
15wxmv
<8055>
sehingga
 
 
sukacita
17txmv
<8057>
Yerusalem
18Mlswry
<3389>
terdengar
16emstw
<8085>
sampai jauh
19qwxrm
<7350>
44
Pada
 
 
waktu
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
orang-orang
4Mysna
<376>
telah
 
 
ditetapkan
1wdqpyw
<6485>
untuk mengawasi
5le
<5921>
gudang-gudang penyimpanan
6twksnh
<5393>
untuk
 
 
perbendaharaan
7twruwal
<214>
untuk
 
 
persembahan khusus
8twmwrtl
<8641>
untuk
 
 
hasil pertama
9tysarl
<7225>
dan untuk
 
 
persepuluhan
10twrvemlw
<4643>
supaya
 
 
sumbangan
15twanm
<4521>
yang menurut
 
 
hukum Taurat
16hrwth
<8451>
menjadi bagian para
 
 
imam
17Mynhkl
<3548>
dan
 
 
orang-orang Lewi
18Mywllw
<3881>
dapat
 
 
dikumpulkan
11ownkl
<3664>
di bilik-bilik itu sesuai dengan
12Mhb
<0>
ladang
13ydvl
<7704>
di tiap
 
 
kota
14Myreh
<5892>
Orang-orang
 
 
Yehuda
21hdwhy
<3063>
 
19yk
<3588>
bersukacita
20txmv
<8057>
karena
22le
<5921>
para
 
 
imam
23Mynhkh
<3548>
dan
24lew
<5921>
orang-orang Lewi
25Mywlh
<3881>
yang
 
 
melayani
26Mydmeh
<5975>
45
Mereka
 
 
memelihara
1wrmsyw
<8104>
tugas pelayanan
2trmsm
<4931>
kepada
 
 
Allah
3Mhyhla
<430>
mereka dan
 
 
tugas
4trmsmw
<4931>
penyucian
5hrhjh
<2893>
bersama para
 
 
penyanyi
6Myrrsmhw
<7891>
dan para
 
 
penjaga pintu gerbang
7Myreshw
<7778>
sesuai dengan
 
 
perintah
8twumk
<4687>
Daud
9dywd
<1732>
dan
 
 
Salomo
10hmls
<8010>
anaknya
11wnb
<1121>
46
Sebab
1yk
<3588>
pada
 
 
zaman
2ymyb
<3117>
Daud
3dywd
<1732>
dan
 
 
Asaf
4Poaw
<623>
dahulu
5Mdqm
<6924>
sudah ada
 
 
pemimpin
6*ysar {sar}
<7218>
para
 
 
penyanyi
7Myrrsmh
<7891>
nyanyian
8rysw
<7892>
pujian
9hlht
<8416>
dan
 
 
ucapan syukur
10twdhw
<3034>
kepada
 
 
Allah
11Myhlal
<430>
47
Pada
 
 
zaman
3ymyb
<3117>
Zerubabel
4lbbrz
<2216>
dan
5ymybw
<3117>
Nehemia
6hymxn
<5166>
semua
1lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
2larvy
<3478>
memberikan
7Myntn
<5414>
sumbangan
8twynm
<4521>
harian untuk para
 
 
penyanyi
9Myrrsmh
<7891>
dan
 
 
penjaga pintu gerbang
10Myreshw
<7778>
Mereka juga memberikan persembahan
13wmwyb 12Mwy 11rbd
<3117> <3117> <1697>
kudus
14Mysdqmw
<6942>
untuk
 
 
orang-orang Lewi
15Mywll
<3881>
dan
 
 
orang-orang Lewi
16Mywlhw
<3881>
memberikan persembahan
 
 
kudus
17Mysdqm
<6942>
bagi
 
 
keturunan
18ynbl
<1121>
Harun
19Nrha
<175>
 
20P
<0>