Prev Chapter 2 Samuel 18 Next Chapter
1
Daud
2dwd
<1732>
menghitung
1dqpyw
<6485>
seluruh barisan
3ta
<853>
tentara
4Meh
<5971>
yang
5rsa
<834>
menyertainya
6wta
<854>
Lalu dia
 
 
mengangkat
7Mvyw
<7760>
 
8Mhyle
<5921>
kepala
9yrv
<8269>
pasukan
 
 
seribu
10Mypla
<505>
dan
 
 
kepala
11yrvw
<8269>
pasukan
 
 
seratus
12twam
<3967>
atas mereka
 
 
2
Kemudian
1xlsyw
<7971>
Daud
2dwd
<1732>
melepas
3ta
<853>
tentaranya
4Meh
<5971>
sepertiga
5tyslsh
<7992>
di
 
 
bawah
6dyb
<3027>
perintah
 
 
Yoab
7bawy
<3097>
sepertiga
8tyslshw
<7992>
di
 
 
bawah
9dyb
<3027>
perintah
 
 
Abisai
10ysyba
<52>
anak
11Nb
<1121>
Zeruya
12hywru
<6870>
adik
13yxa
<251>
Yoab
14bawy
<3097>
dan
 
 
sepertiga
15tslshw
<7992>
lagi di
 
 
bawah
16dyb
<3027>
perintah
 
 
Itai
17yta
<863>
orang Gat
18ytgh
<1663>
Raja
20Klmh
<4428>
berkata
19rmayw o
<559>
kepada
21la
<413>
rakyat
22Meh
<5971>
Aku
 
 
juga
25Mg
<1571>
akan
 
 
maju
23auy
<3318>
berperang
24aua
<3318>
 
26yna
<589>
bersamamu
27Mkme
<5973>
3
Namun
 
 
orang-orang
2Meh
<5971>
itu
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Engkau
 
 
jangan
3al
<3808>
maju
4aut
<3318>
sebab
5yk
<3588>
apabila
6Ma
<518>
kami
 
 
terpaksa melarikan diri
8ownn 7on
<5127> <5127>
mereka
 
 
tidak
9al
<3808>
akan
 
 
memberi perhatian
12bl 10wmyvy
<3820> <7760>
kepada
11wnyla
<413>
kami
 
 
Sekalipun
13Maw
<518>
setengah
15wnyux
<2677>
dari kami
 
 
mati
14wtmy
<4191>
mereka
 
 
tidak
16al
<3808>
akan
 
 
memberi perhatian
19bl 17wmyvy
<3820> <7760>
kepada
18wnyla
<413>
kami Akan
 
 
tetapi
20yk
<3588>
engkau
 
 
sekarang
21hte
<6258>
sama
22wnmk
<3644> ==>
harganya
 
 
dengan
22wnmk
<== <3644>
sepuluh
23hrve
<6235>
ribu
24Mypla
<505>
dari kami
 
 
Karena itu
25htew
<6258>
lebih baik
26bwj
<2896>
bagimu untuk
 
 
membantu
31*rwzel {ryzel}
<5826>
dari
29wnl 28hyht 27yk
<0> <1961> <3588>
kota
30ryem
<5892>
 
32o
<0>
4
Raja
3Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka Apa pun
 
 
yang
4rsa
<834>
baik
5bjyy
<3190>
dalam
 
 
pandanganmu
6Mkynyeb
<5869>
aku akan
 
 
lakukan
7hvea
<6213>
Lalu
 
 
raja
9Klmh
<4428>
berdiri
8dmeyw
<5975>
di
10la
<413>
sisi
11dy
<3027>
pintu gerbang
12resh
<8179>
sementara
13lkw
<3605>
tentara
14Meh
<5971>
berjalan
15wauy
<3381>
beratus-ratus
16twaml
<3967>
dan
 
 
beribu-ribu
17Myplalw
<505>
5
Raja
2Klmh
<4428>
memberi perintah
1wuyw
<6680>
kepada
3ta
<853>
Yoab
4bawy
<3097>
kepada
5taw
<853>
Abisai
6ysyba
<52>
dan
 
 
kepada
7taw
<853>
Itai
8yta
<863>
katanya
9rmal
<559>
Bersikaplah lemah
 
 
lembut
10jal
<328>
kepada
 
 
Absalom
13Mwlsbal
<53>
 
11yl
<0>
anak muda
12renl
<5288>
itu
 
 
Seluruh
14lkw
<3605>
tentara
15Meh
<5971>
mendengarkan
16wems
<8085>
ketika
 
 
raja
18Klmh
<4428>
memerintahkan
17twub
<6680>
hal itu
 
 
kepada
19ta
<853>
semua
20lk
<3605>
kepala
21Myrvh
<8269>
pasukan
 
 
mengenai
22le
<5921>
 
23rbd
<1697>
Absalom
24Mwlsba
<53>
6
Lalu
 
 
tentara
2Meh
<5971>
itu
 
 
maju
1auyw
<3318>
ke
 
 
padang
3hdvh
<7704>
untuk
 
 
menyerang
4tarql
<7125>
orang
 
 
Israel
5larvy
<3478>
sehingga
 
 
terjadi
6yhtw
<1961>
pertempuran
7hmxlmh
<4421>
di
 
 
hutan
8reyb
<3293>
Efraim
9Myrpa
<669>
7
Di sana
2Ms
<8033>
tentara
3Me
<5971>
Israel
4larvy
<3478>
dipukul kalah
1wpgnyw
<5062>
oleh
5ynpl
<6440>
orang-orang
6ydbe
<5650>
Daud
7dwd
<1732>
Pada
8yhtw
<1961>
hari
12Mwyb
<3117>
itu
13awhh
<1931>
di sana
9Ms
<8033>
terjadilah
 
 
pertumpahan darah
10hpgmh
<4046>
yang
 
 
besar
11hlwdg
<1419>
dua puluh
14Myrve
<6242>
ribu
15Pla
<505>
orang
 
 
8
Kemudian
1yhtw
<1961>
 
2Ms
<8033>
pertempuran
3hmxlmh
<4421>
meluas
4*tupn {tyupn}
<6327>
ke
5le
<5921>
 
6ynp
<6440>
seluruh
7lk
<3605>
daerah
8Urah
<776>
itu dan
 
 
hutan
10reyh
<3293>
itu
 
 
menghabisi
11lkal
<398>
lebih banyak
9bryw
<7235>
tentara
12Meb
<5971>
daripada
 
 
yang
13rsam
<834>
dihabisi
14hlka
<398>
oleh
 
 
pedang
15brxh
<2719>
pada
 
 
hari
16Mwyb
<3117>
itu
17awhh
<1931>
9
Lalu
 
 
Absalom
2Mwlsba
<53>
bertemu
1arqyw
<7122>
dengan
3ynpl
<6440>
orang-orang
4ydbe
<5650>
Daud
5dwd
<1732>
Pada waktu itu
 
 
Absalom
6Mwlsbaw
<53>
naik
7bkr
<7392>
di
 
 
atas
8le
<5921>
bagal
9drph
<6505>
Saat
10abyw
<935>
bagal
11drph
<6505>
itu berjalan di
 
 
bawah
12txt
<8478>
jalinan
 
 
dahan-dahan
13Kbwv
<7730>
pohon tarbantin
14hlah
<424>
yang
 
 
besar
15hlwdgh
<1419>
 
16qzxyw
<2388>
kepalanya
17wsar
<7218>
tersangkut pada
 
 
pohon tarbantin
18hlab
<424>
itu sehingga dia tergantung di
19Ntyw
<5414>
antara
20Nyb
<996>
langit
21Mymsh
<8064>
dan
22Nybw
<996>
bumi
23Urah
<776>
sedangkan
 
 
bagal
24drphw
<6505>
yang
25rsa
<834>
di
 
 
bawahnya
26wytxt
<8478>
berlari
 
 
terus
27rbe
<5674>
10
Seseorang
2sya
<376>
melihatnya
1aryw
<7200>
lalu
3dxa
<259>
memberi tahu
4dgyw
<5046>
Yoab
5bawyl
<3097>
dengan
 
 
berkata
6rmayw
<559>
Sesungguhnya
7hnh
<2009>
aku
 
 
melihat
8ytyar
<7200>
 
9ta
<853>
Absalom
10Mlsba
<53>
tergantung
11ywlt
<8518>
pada
 
 
pohon tarbantin
12hlab
<424>
11
Yoab
2bawy
<3097>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
prajurit
3syal
<376>
yang
 
 
memberitahukan
4dygmh
<5046>
hal itu kepadanya Jika kamu
5wl
<0>
melihatnya
7tyar 6hnhw
<7200> <2009>
mengapa
8ewdmw
<4069>
kamu
 
 
tidak
9al
<3808>
memukulnya
10wtykh
<5221>
di
13ylew
<5921>
 
11Ms
<8033>
tempat
12hura
<776>
itu Aku akan
 
 
memberikan
14ttl
<5414>
 
15Kl
<0>
10
16hrve
<6235>
syikal
 
 
perak
17Pok
<3701>
dan
 
 
ikat pinggang
18hrgxw
<2290>
kepadamu
19txa
<259>
12
Prajurit
2syah
<376>
itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yoab
4bawy
<3097>
Sekalipun
5*awlw {alw}
<3863>
aku
6ykna
<595>
mendapatkan
7lqs
<8254>
1.000
10Pla
<505>
syikal perak
11Pok
<3701>
di
8le
<5921>
tanganku
9ypk
<3709>
aku
 
 
tidak
12al
<3808>
akan
 
 
mengulurkan
13xlsa
<7971>
tanganku
14ydy
<3027>
kepada
15la
<413>
anak
16Nb
<1121>
raja
17Klmh
<4428>
itu
 
 
Sebab
18yk
<3588>
kami
 
 
mendengar
19wnynzab
<241>
perintah
20hwu
<6680>
raja
21Klmh
<4428>
kepadamu
22Kta
<853>
kepada
23taw
<853>
Abisai
24ysyba
<52>
dan
 
 
kepada
25taw
<853>
Itai
26yta
<863>
yang
 
 
berkata
27rmal
<559>
Lindungilah
28wrms
<8104>
Absalom
31Mwlsbab
<53>
 
29ym
<4310>
orang muda
30renb
<5288>
itu
 
 
13
Sebaliknya
 
 
jika
1wa
<176>
aku
 
 
mencabut
2ytyve
<6213>
nyawanya
3*yspnb {wspnb}
<5315>
dengan
 
 
khianat
4rqs
<8267>
segala
5lkw
<3605>
perkara
6rbd
<1697>
itu
 
 
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
tersembunyi
8dxky
<3582>
dari
9Nm
<4480>
raja
10Klmh
<4428>
lalu
 
 
engkau
11htaw
<859>
pun akan
 
 
menjauh
12buytt
<3320>
dariku
13dgnm
<5048>
14
Yoab
2bawy
<3097>
berkata
1rmayw
<559>
Aku
 
 
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
membuang-buang waktu
5hlyxa
<3176>
seperti
4Nk
<3651>
ini
 
 
denganmu
6Kynpl
<6440>
Lalu dia
 
 
mengambil
7xqyw
<3947>
tiga
8hsls
<7969>
lembing
9Myjbs
<7626>
di
 
 
tangannya
10wpkb
<3709>
dan
 
 
ditikamkannya
11Meqtyw
<8628>
ke dalam
 
 
jantung
12blb
<3820>
Absalom
13Mwlsba
<53>
ketika dia
 
 
masih
14wndwe
<5750>
hidup
15yx
<2416>
di
 
 
tengah-tengah
16blb
<3820>
pohon tarbantin
17hlah
<424>
itu
 
 
15
Lalu
1wboyw
<5437>
sepuluh
2hrve
<6235>
orang-orang muda
3Myren
<5288>
pembawa
4yavn
<5375>
senjata
5ylk
<3627>
Yoab
6bawy
<3097>
mengelilingi
8ta
<853>
Absalom
9Mwlsba
<53>
memukulnya
7wkyw
<5221>
dan
 
 
membunuhnya
10whtymyw
<4191>
16
Kemudian
 
 
Yoab
2bawy
<3097>
meniup
1eqtyw
<8628>
trompet
3rpsb
<7782>
sehingga para
 
 
tentara
5Meh
<5971>
berhenti
4bsyw
<7725>
mengejar
6Pdrm
<7291>
orang
7yrxa
<310>
Israel
8larvy
<3478>
sebab
9yk
<3588>
Yoab
11bawy
<3097>
menahan
10Kvx
<2820>
 
12ta
<853>
mereka
13Meh
<5971>
17
Lalu mereka
 
 
mengambil
1wxqyw
<3947>
mayat
2ta
<853>
Absalom
3Mwlsba
<53>
dan
 
 
melemparkannya
4wkylsyw
<7993>
ke
7la
<413>
lubang
8txph
<6354>
yang
 
 
besar
9lwdgh
<1419>
di
11wyle
<5921>
 
5wta
<853>
hutan
6reyb
<3293>
dan
 
 
mendirikan
10wbuyw
<5324>
timbunan
12lg
<1530>
batu
13Mynba
<68>
yang
 
 
sangat
15dam
<3966>
besar
14lwdg
<1419>
di atasnya Kemudian
 
 
seluruh
16lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
17larvy
<3478>
melarikan diri
18won
<5127>
masing-masing
19sya
<376>
ke
 
 
tendanya
20*wylhal {wlhal}
<168>
 
21o
<0>
18
Semasa
4wl
<0>
hidupnya
5*wyyxb {wyxb}
<2416>
Absalom
1Mlsbaw
<53>
mengambil
2xql
<3947>
dan
 
 
meletakkan
3buyw
<5324>
sebuah
6ta
<853>
tugu
7tbum
<4678>
baginya di
8rsa
<834>
Lembah
9qmeb
<6010>
Raja
10Klmh
<4428>
sebab
11yk
<3588>
katanya
12rma
<559>
Aku
 
 
tidak
13Nya
<369>
mempunyai seorang
14yl
<0>
anak laki-laki
15Nb
<1121>
untuk
 
 
mengingat
17rykzh
<2142>
namaku
18yms
<8034>
Dia
 
 
menamai
19arqyw
<7121>
tugu
20tbuml
<4678>
itu
 
 
menurut
21le
<5921>
namanya
22wms
<8034>
sendiri
 
 
sehingga
16rwbeb
<5668>
tugu itu

disebut
23arqyw
<7121>
 
24hl
<0>
tugu peringatan
25dy
<3027>
Absalom
26Mlsba
<53>
sampai
27de
<5704>
hari
28Mwyh
<3117>
ini
29hzh
<2088>
 
30o
<0>
19
Lalu
 
 
Ahimaas
1Uemyxaw
<290>
anak
2Nb
<1121>
Zadok
3qwdu
<6659>
berkata
4rma
<559>
Izinkanlah
6an
<4994>
aku
 
 
berlari
5huwra
<7323>
untuk
 
 
menyampaikan kabar
7hrvbaw
<1319>
itu kepada
8ta
<853>
raja
9Klmh
<4428>
sebab
10yk
<3588>
TUHAN
12hwhy
<3068>
telah
 
 
melepaskan
11wjps
<8199>
dia dari
 
 
tangan
13dym
<3027>
musuhnya
14wybya
<341>
20
Akan tetapi
 
 
Yoab
3bawy
<3097>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wl
<0>
Kamu
 
 
bukanlah
4al
<3808>
orang
5sya
<376>
yang akan menjadi
 
 
pembawa kabar
6hrvb
<1309>
itu pada
7hta
<859>
hari
8Mwyh
<3117>
ini
9hzh
<2088>
tetapi kamu akan
 
 
membawa kabar
10trvbw
<1319>
ini pada
 
 
hari
11Mwyb
<3117>
lain
12rxa
<312>
Pada
 
 
hari
13Mwyhw
<3117>
ini
14hzh
<2088>
kamu
 
 
tidak
15al
<3808>
akan
 
 
membawa kabar
16rvbt
<1319>
karena
17yk
<3588>
 
18{Nk le} *le
<5921>
anak
19Nb
<1121>
raja
20Klmh
<4428>
sudah
 
 
mati
21tm
<4191>
21
Lalu
 
 
Yoab
2bawy
<3097>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
seorang Kush
3yswkl
<3569>
Pergi
4Kl
<1980>
beritahukanlah
5dgh
<5046>
kepada
 
 
raja
6Klml
<4428>
yang
7rsa
<834>
apa yang kamu
 
 
lihat
8htyar
<7200>
Orang Kush
10yswk
<3569>
itu
 
 
bersujud
9wxtsyw
<7812>
kepada
 
 
Yoab
11bawyl
<3097>
lalu
 
 
berlari
12Uryw
<7323>
22
Akan tetapi
 
 
Ahimaas
3Uemyxa
<290>
anak
4Nb
<1121>
Zadok
5qwdu
<6659>
berkata
6rmayw
<559>
sekali lagi
2dwe 1Poyw
<5750> <3254>
kepada
7la
<413>
Yoab
8bawy
<3097>
Apa
10hm
<4100>
pun yang
 
 
terjadi
9yhyw
<1961>
izinkanlah
12an
<4994>
juga
13Mg
<1571>
aku
14yna
<589>
pergi
11hura
<7323>
mengikuti
15yrxa
<310>
orang Kush
16yswkh
<3569>
itu
 
 
Yoab
18bawy
<3097>
menjawab
17rmayw
<559>
Mengapa
19hml
<4100>
 
20hz
<2088>
engkau
21hta
<859>
ingin
 
 
berlari
22Ur
<7323>
anakku
23ynb
<1121>
padahal engkau
24hklw
<0>
tidak
25Nya
<369>
mempunyai
27taum
<4672>
kabar baik yang menguntungkanmu
26hrwvb
<1309>
23
 
1yhyw
<1961>
Apa
2hm
<4100>
pun yang terjadi dia berkata aku akan
 
 
berlari
3Uwra
<7323>
Yoab
 
 
berkata
4rmayw
<559>
 
5wl
<0>
Larilah
6Uwr
<7323>
Lalu
 
 
Ahimaas
8Uemyxa
<290>
berlari
7Uryw
<7323>
melalui
9Krd
<1870>
Lembah
10rkkh
<3603>
Yordan sehingga
 
 
melewati
11rbeyw
<5674>
 
12ta
<853>
orang Kush
13yswkh
<3569>
itu
 
 
24
Daud
1dwdw
<1732>
sedang
 
 
duduk
2bswy
<3427>
di antara
3Nyb
<996>
dua
4yns
<8147>
pintu gerbang
5Myresh
<8179>
sedangkan
 
 
pengawas
7hpuh
<6822>
naik
6Klyw
<1980>
ke
8la
<413>
atap
9gg
<1406>
pintu gerbang
10resh
<8179>
melalui
11la
<413>
tembok
12hmwxh
<2346>
Saat dia
 
 
mengangkat
13avyw
<5375>
 
14ta
<853>
pandangannya
16aryw 15wynye
<7200> <5869>
dia
 
 
melihat
17hnhw
<2009>
seseorang
18sya
<376>
berlari
19Ur
<7323>
seorang
 
 
diri
20wdbl
<905>
25
Pengawas
2hpuh
<6822>
itu
 
 
berseru
1arqyw
<7121>
kepada
3dgyw
<5046>
raja
4Klml
<4428>
Lalu
 
 
raja
6Klmh
<4428>
berkata
5rmayw
<559>
Jika
7Ma
<518>
dia
 
 
seorang diri
8wdbl
<905>
ada
 
 
kabar baik
9hrwvb
<1309>
di
 
 
mulutnya
10wypb
<6310>
Orang itu
 
 
datang
11Klyw
<1980>
makin mendekat
12Kwlh
<1980>
dan
 
 
makin mendekat
13brqw
<7131>
26
Lalu
 
 
pengawas
2hpuh
<6822>
itu
 
 
melihat
1aryw
<7200>
ada
 
 
orang
3sya
<376>
lain
4rxa
<312>
lagi yang
 
 
berlari
5Ur
<7323>
Pengawas
7hpuh
<6822>
itu
 
 
berseru
6arqyw
<7121>
kepada
8la
<413>
penjaga pintu gerbang
9resh
<7778>
dan
 
 
berkata
10rmayw
<559>
Lihatlah
11hnh
<2009>
ada
 
 
orang
12sya
<376>
lain yang

berlari
13Ur
<7323>
sendirian
14wdbl
<905>
Raja
16Klmh
<4428>
berkata
15rmayw
<559>
Dia
18hz
<2088>
juga
17Mg
<1571>
membawa kabar baik
19rvbm
<1319>
27
Pengawas
2hpuh
<6822>
itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Aku
3yna
<589>
melihat
4har
<7200>
 
5ta
<853>
cara berlari
6tuwrm
<4794>
yang
 
 
pertama
7Nwsarh
<7223>
itu seperti
 
 
cara berlari
8turmk
<4794>
Ahimaas
9Uemyxa
<290>
anak
10Nb
<1121>
Zadok
11qwdu
<6659>
Raja
13Klmh
<4428>
berkata
12rmayw
<559>
Dia
16hz
<2088>
seorang
14sya
<376>
yang
 
 
baik
15bwj
<2896>
dan
 
 
datang
20awby
<935>
dengan
17law
<413>
kabar
18hrwvb
<1309>
baik
19hbwj
<2896>
28
Kemudian
 
 
Ahimaas
2Uemyxa
<290>
berseru
1arqyw
<7121>
dan
 
 
berkata
3rmayw
<559>
kepada
4la
<413>
raja
5Klmh
<4428>
Selamat
6Mwls
<7965>
Lalu dia sujud
 
 
menyembah
7wxtsyw
<7812>
kepada
 
 
raja
8Klml
<4428>
dengan
 
 
muka
9wypal
<639>
ke
 
 
tanah
10hura
<776>
dan
 
 
berkata
11rmayw o
<559>
Terpujilah
12Kwrb
<1288>
TUHAN
13hwhy
<3068>
Allahmu
14Kyhla
<430>
yang
15rsa
<834>
telah
 
 
menyerahkan
16rgo
<5462>
 
17ta
<853>
orang-orang
18Mysnah
<376>
yang
19rsa
<834>
menggerakkan
21ta 20wavn
<853> <5375>
tangannya
22Mdy
<3027>
melawan
 
 
Tuanku
23yndab
<113>
Raja
24Klmh
<4428>
29
Lalu
 
 
raja
2Klmh
<4428>
bertanya
1rmayw
<559>
Selamatkah
3Mwls
<7965>
Absalom
5Mwlsbal
<53>
orang muda
4renl
<5288>
itu
 
 
Ahimaas
7Uemyxa
<290>
menjawab
6rmayw
<559>
Ketika
 
 
Yoab
15bawy
<3097>
mengutus
11xlsl
<7971>
 
12ta
<853>
hamba
13dbe
<5650>
raja
14Klmh
<4428>
dan
16taw
<853>
hambamu
17Kdbe
<5650>
ini aku
 
 
melihat
8ytyar
<7200>
keributan
9Nwmhh
<1995>
besar
10lwdgh
<1419>
tetapi aku
 
 
tidak
18alw
<3808>
mengetahui
19ytedy
<3045>
apa
20hm
<4100>
itu
 
 
30
Raja
2Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
Berbaliklah dan
3bo
<5437>
berdirilah
4buyth
<3320>
di
 
 
sini
5hk
<3541>
Lalu dia
 
 
berbalik
6boyw
<5437>
dan
 
 
berdiri
7dmeyw
<5975>
31
Lalu
1hnhw
<2009>
orang Kush
2yswkh
<3569>
itu
 
 
datang
3ab
<935>
Orang Kush
5yswkh
<3569>
itu
 
 
berkata
4rmayw
<559>
Aku
 
 
membawa kabar baik
6rvbty
<1319>
Tuanku
7ynda
<113>
Raja
8Klmh
<4428>
sebab
9yk
<3588>
pada
 
 
hari ini
12Mwyh
<3117>
TUHAN
11hwhy
<3068>
telah
 
 
melepaskan
10Kjps
<8199>
Tuanku dari

tangan
13dym
<3027>
semua orang
14lk
<3605>
yang
 
 
bangkit
15Mymqh
<6965>
melawanmu
16Kyle
<5921>
 
17o
<0>
32
Raja
2Klmh
<4428>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
orang Kush
4yswkh
<3569>
itu
 
 
Selamatkah
5Mwlsh
<7965>
Absalom
7Mwlsbal
<53>
orang muda
6renl
<5288>
itu
 
 
Orang Kush
9yswkh
<3569>
itu
 
 
menjawab
8rmayw
<559>
Biarlah
10wyhy
<1961>
orang muda
11renk
<5288>
itu menjadi seperti
 
 
musuh-musuh
12ybya
<341>
Tuanku
13ynda
<113>
Raja
14Klmh
<4428>
dan
 
 
semua
15lkw
<3605>
yang
16rsa
<834>
bangkit
17wmq
<6965>
melawanmu
18Kyle
<5921>

20o 19herl
<0> <7451>
33
 
1zgryw
<7264>
Raja
2Klmh
<4428>
sangat sedih lalu
 
 
naik
3leyw
<5927>
ke
4le
<5921>
ruangan atas
5tyle
<5944>
pintu gerbang
6resh
<8179>
dan
 
 
menangis
7Kbyw
<1058>
Inilah
8hkw
<3541>
perkataannya sambil
9rma
<559>
berjalan
10wtklb
<1980>
Anakku
11ynb
<1121>
Absalom
12Mwlsba
<53>
Anakku
13ynb
<1121>
anakku
14ynb
<1121>
Absalom
15Mwlsba
<53>
Sekiranya
16ym
<4310>
aku
19yna
<589>
 
17Nty
<5414>
mati
18ytwm
<4191>
menggantikanmu oh
20Kytxt
<8478>
Absalom
21Mwlsba
<53>
anakku
22ynb
<1121>
anakku
23ynb
<1121>